2019. gada 1. janvāris, Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte, lieli svētki

Vadlīnija:Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru! (Sk. 6, 26)

Ievads:Šīsdienas Sv. Mises liturģija aicina pārdomāt Dieva klātesamību šajā pasaulē, kas izpaužas arī caur svētību izteikšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Bezgalīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, svētuma paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, dzīves gaisma, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sk 6, 22-27)

Pirmajā lasījumā Dievs māca mūs caur pravieti Mozu, dāsni svētīt viens otru, tādējādi pagodinot Viņu.

Psalms 67

II lasījums (Gal 4, 4-7)

Otrajā lasījumā mēs esam aicināti pārdomāt to, ka Dievs sūta pie mums Kristu tādēļ, lai atgādinātu mums, ka arī mēs esam Viņa mīļie bērni.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (2, 16-21)

Šīsdienas Evaņģēlijs vēsta mums to, kā gani bija satikuši Jēzu un stāstīja par to arī citiem. Dzirdēsim arī to, ka Jēzus vecāki bija uzticīgi Kungam un savas tautas tradīcijām. Esam aicināti pārdomāt, vai arī mēs dalāmies ar Prieka Vēsti un vai mēs vienmēr esam uzticīgi Kunga Baznīcai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Bezgalīgais un Visspēcīgais, Tu gribēji piedzimt no Mātes, lai iesāktu mūsu laikmetu un kļūtu par Emanuēlu – Kungs ir ar mums. Tu sadalīji mūsu laiku uz dienām, mēnešiem un gadiem, lai mēs varētu šodien no jauna un labāk sāktu jauno gadu. Dāvā mums un visiem cilvēkiem mierīgus un laimīgus gadus. Izdari tā, lai mēs izmantotu katru mirkli un iemantotu prieku, kas būs bezgalīgs. Lai kopā ar Tavu Dzimšanu sāksies jaunais rīts un viss būs jauns un svēts.

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim Prieka vēsti visur, kur mēs esam! Pagodināsim Dievu, dāsni dalot Dieva svētības!

2019. gada 6.janvāris, Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki

Vadlīnija:Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads:Šīsdienas Sv. Misē pārdomāsim Jēzus atnākšanu šajā pasaulē un dažādu cilvēku attieksmi pret šo notikumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, zvaigžņu Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, Dievišķais Bērniņ, apžēlojies par mums.

Kungs, gudrības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 60, 1-6)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim pravietojumu par Kristus atnākšanu šajā pasaulē, kas būs pavērsiens no tumsas uz gaismu.

Psalms 72

II lasījums (Ef 3, 2-3a.5-6)

Otrajā lasījumā dzirdēsim par Sv. Gara darbību – tieši Viņš mums vēsta, ka mēs visi esam līdzmantinieki Dieva Valstībā – gan tie, kas ir dzimuši pirms Pestītāja atnākšanas, gan tie, kas dzīvo tagad.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (2, 1-12)

Cik radošu cilvēku – rakstnieku, dzejnieku, mākslinieku – iedvesmoja šis īsais stāsts. Kāpēc? It kā parasts notikums, Bērniņa piedzimšana, bet Tā godā debesīs parādās neparasta zvaigzne, un šī zvaigzne atved trīs ķēniņus uz Betlēmi. Un lūk – trīs vecie vīri, noliecas Bērniņa priekšā, trīs pagani – Jūdejas ķēniņa priekšā, trīs gudrie vīri – Tā priekšā, pār Kuru klājās un sargā Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars (Jes 11, 2). Visa cilvēciskā gudrība, visas cilvēciskās zināšanas spēj tikai atvest mūs pie Dieva pēc patiesām zināšanām un pateikt priekšā mums, kādas dāvanas mēs varam atnest sev līdzi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mana mīlestība, paņem visu, kas man ir, visu, kas es esmu, un rīkojies ar mani pēc Savas labvēlības, jo viss, kas man ir, bez palikuma pieder Tev. Pārveido mani, lai manī vairs nepaliktu spējas kaut uz brīdi attālināties no Tevis un lai es nevarētu neko izdarīt, kas attālinātu no Tavas tīras mīlestības.

Mises noslēgums un vadlīnija

Aizmirsīsim savu lepnību un, vadoties pēc austrumu ķēniņu piemēra, nolieksim ceļus Kunga priekšā un ļausim Viņam darboties mūsu ikdienas dzīvē.

2019. gada 13.janvāris, KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI, lieli svētki

Vadlīnija:Un lūk, virs Viņa atvērās debesis (Mt. 3, 16)

Ievads:Šodien mēs esam aicināti īpaši pārdomāt Jēzus un arī mūsu kristības – kāda loma un spēks ir kristībām mūsu dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums mūsu vājībā!

Kristu, apžēlojies par mums mūsu egoismā!

Kungs, apžēlojies par mums mūsu patmīlībā!

I lasījums (Is 42, 1-4.6-7)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim par to, ka Dieva sūtītais darbojas Sv. Gara vadīts; viņš nekad nekliedz par patiesību, paliek kluss un maigs, tajā pat laikā esot dedzīgs, tādējādi atklājot patiesību pat tiem, kas, mūsuprāt, var būt absolūti vienaldzīgi un nespējīgi šo patiesību uztvert.

Psalms 29

II lasījums (Apd 10, 34-38)

Otrajā lasījumā pārdomāsim to, ka Dievs ir pārāks par nacionalitātēm un Valstīm. Viņš ir atnācis visu dēļ, lai visi viņā kļūtu viens un iemanto mūžīgo dzīvi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (3, 15-16.21-22)

Šajā fragmentā mēs lasām par Kristus kristīšanu. Vai jūs kaut kad uzdevāt sev jautājumu: kāpēc Kristum vajadzēja kristīties? Viņam nebija neviena grēka. Atbilde ir vienkārša. Kungs Jēzu, Kuram nebija neviena grēka, kristībās kopā ar mums, grēciniekiem, izdalīja likteni un mūsu grēka sekas. Kunga Kristīšanas notikumos pasaulei tika dota atklāsme par Dieva mīlestību, kas atdeva Savu Dēlu mūsu pestīšanas dēļ.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Slava Tev, Kungs, - Tēvs, Dēls un Svētais Gars – par to, ka tu esi Vienots! Vienota mīlestības kustība, kas spējīga tikai dāvāt un cerēt. Vienota dzīve mīlestībā, kas dāva mums pilno brīvību un dažādas iespējas ar prieku kļūt līdzīgam Dievam. Vienota mīlestības būtība, kas skar mūs un atklāj cilvēka identitāti. Tēvs mīl katru cilvēku. Dēls iet blakus katram cilvēkam. Svētais Gars mīt viena cilvēka ar otru attiecībās un dāvā savu auglību. Tāds ir Dievs, kas radīja mūs par saviem bērniem un brāļiem uz mūžīgiem laikiem. Slava Tev, mans Dievs, gods un slava, mans Kungs, Svētā Trīsvienība!

Mises noslēgums un vadlīnija

Izvairīsimies savā ikdienas dzīvē aprunāt un nosodīt citus cilvēkus, jo mēs visi esam vienlīdzīgi Dieva acīs!

2019. gada 20.janvāris

Parastā liturģiskā laika 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija:Stāstiet tautām par Viņa godību, visām tautām par Viņa brīnuma darbiem! (Ps 96, 3)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina iet pa ticības ceļu un izpildīt Dieva gribu, pilnīgi uzticoties Viņam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir radījis debesis, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir darījis brīnumus, apžēlojies par mums.

Kungs, kas piepilda mūs ar dāvanām, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 62, 1-5)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja mums stāsta par Jaunās Derības Baznīcas nākotni, it īpaši par īpašu Dieva Gribu un Baznīcas aizsardzību.

Psalms 96

II lasījums (1 Kor 12, 4-11)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mums vēsta, ka Dievs katram cilvēkam dod dažādas dāvanas, kalpojumus un spēkus, jo Kungs ir bezgalīgs, neizsmeļams un pārpilnīgs. Un mēs esam aicināti izmantot šīs dāvanas, lai kalpot Dieva godībai.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (2, 1-11)

Šodien mēs lasām par Jēzus brīnumu kāzu laikā Kānā. Šis brīnums notiek pēc Jaunavas Marijas lūguma, Viņa aicina kalpus darīt to, ko līks Viņas Dēls. Arī tagad, ja mums ir kaut kādas materiālas vai garīgas vajadzības, Dieva Māte aicina izpildīt Viņas Dēla pavēles. Tāpēc mēs tā godājam un mīlam Viņu, un paļaujamies uz Viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētais Gars, Dievs, kad mēs nezinām, kā lūgties, tad atnāc un atbalsti mūsu lūgumus. Apgaismo mūsu prātu, lai mēs saprastu cilvēciskās dzīves vērtību, šos dziļumus, kuros nav iespējams iedziļināties līdz galam. Dāvā mums žēlastību, lai būtu jūtīgiem, cienītu un mīlētu dzīvi. Modini mūsu prātu un palīdzi izprast to, cik ir vērtīga katra cilvēka dzīve. Neļauj mums iekrist kārdinājumā, ka mēs vairāk neticam dzīves skaistumam, ja tai pieskaras bēdas. Mīlestības Gars, atver mūsu acis, lai ieraudzītu bērna smaidu un pateicību, uzticības slāpes jauniešiem un sirmā cilvēka vajadzības. Dāvā žēlastību, lai neviens nejustos par lieku savā dzimtenē. Nāc, Svētais Gars! Piepildi savu uzticīgo sirdis un iededzini viņos savas mīlestības uguni. Ved Savus uzticīgos pa Evaņģēlija taisnības ceļu. (svētais Jānis Pāvils II)

Mises noslēgums un vadlīnija

Aiciniet Dievu savā dzīvē, atdodiet savas rūpes un lūgumus Viņam! Jūs esiet Dievam vajadzīgi un Viņš ir vajadzīgs jums! Pilnīgi uzticieties Viņam!

2019. gada 25.janvāris, sv. apustuļa pāvila atgriešanās, svētki.

Vadlīnija:Tu būsi Viņa liecinieks. (Apd 22, 15)

Ievads:Šīsdienas Mises laikā pārdomāsim atgriešanās un liecināšanas nozīmi mūsu dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums mūsu cietsirdībā!

Kristu, apžēlojies par mums mūsu vienaldzībā!

Kungs, apžēlojies par mums mūsu naidā!

I lasījums (Apd 22, 3-16)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim Pāvila stāstīto viņa atgriešanās ceļu. Pārdomāsim, vai arī mēs esam tikpat tieši un varam stāstīt par savām vājībām un liecināt, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē un mēs šīs vājības esam pārvarējuši.

Psalms 117

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (16, 15-18)

Evaņģēlijā dzirdēsim, ka Kristus sūta savus mācekļus sludināt Viņa vārdu. Šis Kristus pamudinājums ir attiecināms arī uz mums – tiem, kuri jau ir pazinuši Kristus mīlestību un mācību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visspēcīgais Dievs, mūsu Tēvs! Tu esi mūs radījis, lai mēs godātu Tevi, meklētu Tevi un cerētu tikt debesīs pie Tevis. Slava Tev, Kungs, par ticības dāvanu! Slava Tev, Kungs, ka Tu dāvāji mums spēku turpināt ticības ceļu caur tumsu un pārbaudījumiem! Laimīgie tie, kas jau dzīvo Tavā pasaulē! Laimīgie tie, kas jau redz Tevi! Laimīgie tie, kam sirdi vairs nemoka šaubas un ilgas, jo Tu jau esi viņus apgaismojis. Kungs, dāvā man gudrību un drošsirdību turpināt Tavu dāvātu ceļu. Dāvā spēkus iet pa šo ceļu līdz galam. Piepildi mani ar Savu žēlastību un piedod manu vājumu un kļūdas! Šaubas un baiļu vietā ieliec Savu negraujošu gudrību un mieru. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsimies par tiem, kas ir tālu no Dieva, kuri nepazīst Viņa Mīlestību un Žēlastību, kā arī par tiem, kas pazaudēja savu ticību un aizvēra savu sirdi Dieva Žēlsirdībai.

2019. gada 27.janvāris

Parastā liturģiskā laika 3.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija:Kungs pasargi mūs no augstprātīgas lepnības grēkiem, lai tie nevalda pār mums. Un mēs būsim tīri un bez grēkiem, un varēsim iemantot Tavu valstību!

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina atļaut Dievam vadīt mūsu dzīvi un darīt daudz labus darbus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mans Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, Mans Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, Mans patvērums, apžēlojies par mums

I lasījums (Neh 8, 2-4A.5-6.8-10)

Tagad mums ir galvenais – saprast Vārdu, saprast to, ko runā mums Dievs šodien un tagad. Galvenais Viņā – prieks par Augšāmcelšanos, par žēlsirdību un par Mīlestību. Mēs Viņam sakām, lai pagaida, bet Viņš: nebaidieties par nezināmo, neraudiet par pagātni, neskatieties atpakaļ, vēl daudz darba jums priekšā.

Psalms 19

II lasījums (1 Kor 12, 12-30)

Baznīca Pāvilam nozīmē Paša Kristus garīgo miesu. Un katrs Baznīcas loceklis garīgā veidā ir šī vienotas Kristus miesas daļa. Un apustulis Pāvils pievērš īpašo uzmanību tam, ka katram Baznīcā ir sava vieta un savs kalpojums

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (1, 1-4. 4, 14-21)

Kungs izdarīja Savu soli – izpildīja to, ko solīja, bet tālāk bija mūsu griba to pieņemt vai nepieņemt. Un mēs nepieņēmām, paši negribējām, bet ja būt precīzam, nebijām gatavi. Bet bija cilvēki, kas pieņēma. Tāpēc pravietojums vienalga piepildījās.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dod man acis, redzēt Tevi, atkailināto un izsalkušo. Dod man ausis, lai dzirdēt Tavu vaidu. Dod man rokas, lai rūpētos par Tevi, slimo un cietumā. Dod man atvērto sirdi, lai pieņemtu Tevi, kam tika atņemts patvērums. Dāvā man pratu, lai celtu tilts, un sirdi, lai sagrautu robežas. Dāvā man spēku, lai ietu; atbalstu, lai nepadotos bēdās. Dod man drosmi, lai saīsināt attālumus, stādīt ziedus un nest cerības smaidu. (tēvs Ž. O. Beocco)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un centīsimies katru dienu paļauties uz Dievu!