2020.gada 1.martā

1.Svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija:Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! (Ps 51,12)

Ievads:Šīs dienas liturģija aicina viens otram piedot apvainojumus, salabot ar radiniekiem un kaimiņiem, lai cienīgi uzsākt Lielo Gavēni un saņemt Dieva piedošanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir visa Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi gaismas Avots, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mūsu lielais svētdarītājs.

I lasījums (1 Moz 2, 7-9; 3, 1-7)

Pirmais lasījums mums atgādina, ka Dievs rādīja cilvēku no zemes un iedvesa viņā dzīvības dvašu, un ielika cilvēku paradīzes dārzā, un iedeva likumu, neēst no koka, kas ir dārza vidū. Arī atgādina, ka pirmie cilvēki tika kārdināti un par pirmdzimto grēku.

Psalms 51 (50)

II lasījums (Rom 5, 12-19)

Mēs bieži dzirdām, pat dažreiz paši sakām, ka ne esam Dieva žēlastības cienīgi, jo esam grēcinieki, mums nekas nesanāk, un Dievs man nepalīdzēs. Svētais Pāvils saka, ka Dievam nevajadzīgi mūsu nopelni, lai izdarītu mums dāvanu. Viss, ko vajag, - tas ir mūsu atvērta sirds un vēlēšanās pieņemt šo dāvanu, Dieva žēlastību. Grēku nožēla – arī ir žēlastība, kuru jāprasa un kuru Viņš dod pēc mūsu lūguma.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs(4, 1-11)

Šodienas Evaņģēlija fragments ir veltīts Jēzus zemes kalpojuma sākumam, bet no sākuma Viņš bija kārdināts. Kāpēc sātans tieši šajā brīdī kārdina Jēzu? Viņš jau trīsdesmit gadus dzīvo uz šīs zemes. Varbūt tāpēc, ka Jēzus tikko, pieņemot kristības sakramentu, paņēma uz sevi mūsu grēkus un sātans metas pie Viņa, jo juta grēkus. Viņš piedāvā parastus kārdinājumus: maize, brīnums un vara. Parasti ar to pietiek, jo cilvēki ir vāji. Bet Jēzus, varbūt viņš bija pirmais, pāriet caur šiem kārdinājumiem un parādā mūs ceļu, kā pārvarēt sātanu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, dāvā man pazīt sevi un pazīt Tevi, un tiekties tikai pie Tevis. Dāvā man pagriezties no sevis, un iemīlēt Tevi, un visu darīt Tevis dēļ. Dāvā man nomierināt sevi, un pacelt augšā Tevi, un ne par ko domāt, kā tikai par Tevi. Dāvā man nonāvēt sevi un atdzimt Tevī, un visu, kas notiks, pieņemt no Tevis. Dāvā man aiziet no sevis un sekot Tev, un vienmēr alkt iet pie Tevis. Dāvā man aizbēgt no sevis un steigties pie Tevis, lai izpelnīties Tavu aizbildnību. Dāvā man baidīties no sevis un nobīties no Tevis, lai būtu starp Taviem izredzētiem. Dāvā man neuzticēties sev, bet paļauties uz Tevi, lai kļūtu par paklausīgo Tev. Dāvā manai sirdij tiekties tikai pie Tevis, un kļūšu kā nabags Tevis dēļ. Uzlūko man – un iemīlēšu Tevi. Aicini mani – un ieraudzīšu Tevi. Un vienmēr priecāšos par Tevi. Āmen.
Sv. Augustīns

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien salabojiet ar saviem radiniekiem un kaimiņiem, ja esat ar viņiem sastrīdējušies. Un atcerēties, ka viņus Dievs mīl tāpat, kā jūs.


2020.gada 8.martā

2.Svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija:Kungs, neapslēp no manis savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. (Ps 27, 9)

Ievads:Šīsdienas liturģija aicina meklēt Dieva Vaigu un paļauties uz Kungu, jo Viņš ir mūsu palīdzība un aizstāvis.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kam patīk taisnības un tiesa, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību, apžēlojies par mums.

Kungs, kas modini grēku nožēlu, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Moz 12, 1-4a)

Pirmajā lasījumā Kungs aicina Ābramu izpildīt Viņa Gribu, t.i., iziet no savas zemes uz zemi, kuru Dievs viņam rādīs. Un Viņš paklausīja Kungu un par to, Dievs viņu svētīja un darīja lielu viņa vārdu.

Psalms 33 (32)

II lasījums (2 Tim 1, 8b-10)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils stāsta mums, ka Jēzus ir mūsu Pestītājs, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (17, 1-9)

Šis fragments ir veltīts Pārveidošanai Tabora kalnā. Šeit Jēzus saviem mācekļiem atklāj Dieva Valstību tādu, kādu mēs to ieraudzīsim pasaules beigās, kad tā atklāsies visā pilnībā. Zeme pārveidojas: uz tās nolaidās kvēlojošais mākonis, Jēzus seja un figūra spīd ar īpašu gaismu, bet blakus Viņam paradās divi pravieši – Mozus un Ēlija. Ir redzams, ka Valstība laiks rit citādi, šeit nav robežas starp pagātni, tagadni un nākotni, tāpēc Valstībā var ieiet visi, kas to meklē. Nav brīnums, ka mācekļi negrib pamest šo vietu; viņi ir gatavi palikt šeit mūžīgi. Bet tas nebija iespējams, jo Valstība vēl neatklājas pilnībā, priekšā vēl tāls ceļš, un to jānoiet līdz beigām.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Jēzu Kristu, grēkot pret Tevi un tuvāko baidos, izlikdamies, ka dzīvoju ar svēto dzīvi, paaugstinot sevi virs citiem ar nepamatotiem spriedumiem, lielīgumu un meliem. Tāpēc iemāci mani pazemot sevi un godināt Dievu. Iemāci, kādas sāpes nes grēks un kādu brīnišķīgo dziedināšanu – atgriešanās. Iemāci mani raudāt un ieraudzīt savus grēkus. Dievs, esi pret mani, grēcinieku, labvēlīgs, lai patiesā pazemībā kā sirdī, tā arī vārdos un darbos, atļautu man attaisnotam sasniegt sirdsapziņas mājokli un gaidīt, kad varēšu pacelties godības mājoklī. Āmen
Sv.Alberts Lielais

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un pateiksimies Kungam par visu, ko Viņš mums dod.


2020.gada 15.martā

3.Svetdiena Gavēņa laikā, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija:Pievērsies man un esi man žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās. (Ps 25, 16)

Ievads:Šodien liturģija mūs aicina pazemīgi atzīties grēkos, kas apgrūtina mūsu sirdsapziņu, un tad Dievs atbalstīs mūs ar Savu mūžīgo Žēlsirdību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi klātesošs visur, apžēlojies par mums.

Kristu, kas valdi mūsu sirdīs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas grezno mūsu sirdi, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 17, 3-7)

Mozus vada tautu pa tuksnesi, nav ūdens, un tauta sāk žēloties gan uz Mozu, gan uz Dievu. Mozus nezina, ko darīt un prasa Dievam. Viņš visu paskaidro, ko darīt. Izraēļa tauta netic ne Mozum, ne Dievam, būtībā tā grib pierādījumus, bet Kungs ne ko negrib pierādīt tautai, Viņš nereaģē uz manipulēšanas mēģinājumu: „Vai ir Dievs starp mums?” Šos vārdus Viņš palaiž garām, - un arī atbildot uz tautas reālo vajadzību, ne tāpēc, ka Viņš grib kaut ko pierādīt, bet tāpēc, ka Viņš mīl šo tautu.

Psalms 95 (94)

II lasījums (Rom 5, 1-2. 5-8)

Otrajā lasījumā svētais Pāvils mums atgādina, ka Dievs mūs ļoti mīl, jo atdeva savu Dēlu uz nāvi par mūsu grēkiem. Un pateicoties šim upurim, mums ir miers ar Kungu un Viņa Žēlastība.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (4, 5-42)

Šajā fragmentā mēs redzam interesantas tikšanās: Jēzus un samāriete satiekas pie akas. Sieviete pirms tikšanās ar Jēzu dzīvoja ļoti mierīgi, nedomāja par saviem grēkiem un dzīves problēmām. Bet to, ka viņa gāja pusdienlaikā pie akas, tas nozīmēja, ka viņa kaut ko meklē un uztraucās. Jēzus prasīja viņai, lai tā dotu dzert, uz ko samāriete pārmet to, ka jūdi nesagājās ar samariešiem. Bet Jēzus kā jūds pirmais iet pretī un sāk sarunu, kad Viņš sāk runāt par dāvanām, samārietei sāk atklāties tikumiskums un viņa sper soli. Viņa sāka Jēzum uzdot jautājumus. Viņa ir gudra, spējīga izprast augstākas patiesības, viņa kaut ko meklē. Šeit viņa pārstāv mūsu pasauli. Viens no aspektiem šajā fragmentā ir ūdens, par ko runā Jēzus. Ūdens simbolizē Dieva žēlastību, tā ir Dieva spēks, kuru Viņš dāvina atvērtai dvēselei, lai tā sasniegtu Debesu valstību. Ūdens ir akā. Kas ir aka? Tā ir Baznīca – Kristus mistiskā miesa. Kad Jēzus stāstīja par ūdeni, samāriete bija teikusi, ka Viņam nav smeļama trauka. Šis trauks, šajā gadījumā, ir mūsu piepūle.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Godinu Tevi, Kungs!
Mēs dziedam un paklanāmies Tev,
Un pateicamies Tev, mūsu Dievs Tēvs,
Par to, ka Tu paplašini nakts ēnas
Un atkal dāvā rezēt dienas gaismu!
 
Mēs lūdzam par Tavu labvēlību:
Dāvā mums grēku piedošanu
Un Savā lielajā mīlestībā
Uzklausi mūsu lūgšanas!

Mises noslēgums un vadlīnija

Atceries, ka tu esi Dievam dārgs radījums, Dieva mīlēts un Viņš tevi radīja aiz mīlestības.


2020.gada 19.martā

Svētā Jāzepa svētki, lieli svētki

Vadlīnija:Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi.

Ievads:Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir visa Sākums, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu brālis un mūsu vadītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi lielais Baznīcas veidotājs, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16)

Pirmajā lasījumā Dievs saka, ka atnāks laiks, kad par pasauli valdīs Viņa Dēls, kas uzcels namu Dieva Vārdam, un Kungs nostiprinās viņu ķēniņa valdības troni uz mūžīgiem laikiem.

Psalms 89 (88)

II lasījums (Rom 4, 13. 16-18. 22)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels stāsta par to, ko mēs varam iemācīties no Ābrahāma. Patriarha ticība dod viņam ne tikai bērnu, ko viņš gaidīja, bet arī padara viņu par pravieti. Viņam tika apsolīts, ka viņš kļūs par daudzu tautu tēvu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (1, 16. 18-21. 24a)

Jāzeps, uzzinot, ka Marija ir stāvokli, nolēma noslēpumā viņu palaist, lai neapkaunotu. Viņš nepastāsta viņas noslēpumu, neapvaino, bet cenšas pasargāt. Viņš ir tik jūtīgs pret citiem cilvēkiem un viņu vajadzībām, ka viņa auss dzird eņģeļa balsi, ka šis bērns ir no Svēta Gara. Dzirdot šo, Jāzeps paklausīja un pieņēma Mariju sava namā, neskatoties uz to, ka viņa bija stāvoklī. Pravietojuma vārdi, kuri bija Jāzepa sirdī visu laiku, šajā brīdī kļuva par lēmumu pieņemšanas pamatu. Dažreiz mums gribas, kad mēs pieņemam kaut kādu lēmumu, lai atnāk eņģelis un pasaka, ko darīt. Bet ja mēs nezinām Svētos Rakstus, kādā valodā viņš ar mums runās?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētais Jāzep, aizstāvi mūs! Šis sauciens, kas spontāni paceļas no tavu bērnu sirdīm tik daudzu paaudžu garumā, lieliski apkopo tavu misiju blakus Jēzum, Marijai un katram no mums. Kad eņģelis tev dod zīmi, lūdzot ņemt savā vīrišķīgajā un maigajā aizsardzībā to, kura nes savā klēpī pasaules Pestītāju, tu aizsargā Māti no šķiršanās kauna un nekautrīgās ziņkāres, tu aizstāvi Bērnu no Heroda nāvējošās skaudības, tu aizstāvi savu ģimeni no Arhelausa izrēķināšanās. Bet tava aizsargājošā rīcība neaprobežojas tikai ar šiem būtiskajiem tavas misijas brīžiem: katru dienu un katru mirkli tu esi nomodā par Māti un viņas Bērnu. Cik gan reizes Jēzus ir paslēpies tavās rokās un Marija ir radusi patvērumu pie tevis: tava vienkāršā klātbūtne kliedē bažas, tavs skatiens nomierina, tavs smaids stiprina un dāvā drosmi! Ar tevi, roku rokā, Jēzus atklāj pasauli, un no kā gan viņam bīties, ja viņa tētis viņu pavada?
Novenna Svētajam Jāzepam

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūdzaties par neticīgajiem visā pasaulē, lai viņi ātrāk atklātu patieso ceļu uz pestīšanu.


2020.gada 22.martā

4.Svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija:Kungs atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina atdzīvināt mūsu ticību un patieso dievbijību, lai patiesi sagatavoties Lieldienas svētkiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi man Gans, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir pasaules Gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mūsu dzīvības Dzīvība, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Ķēn 16, 1b.6-7.10-13a)

Pirmajā lasījumā ir tiek stāstīts, ka cilvēks izvēlās citu cilvēku pēc izskata un auguma, bet, kad Dievs izvēlās cilvēku, Viņš skatās uz cilvēka sirdi, nevis uz izskatu.

Psalms 23 (22)

II lasījums (Ef 5, 8-14)

Otrajā lasījumā sv. Pāvils saka, ka mēs kaut kad bijām tumsa, bet tagad esam gaisma Kungā, un viņš aicina mūs rīkoties kā gaismas bērniem un nepiedalīties neauglīgos darbos.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (9, 1-41)

Šajā Evaņģēlija fragmentā mēs redzam, kā cilvēkam dzimst ticība. Šodien mēs lasām par cilvēku, kas kļūst redzīgs ne tikai ar miesu, bet arī ar garu – bet ne uzreiz. Tam seko smagi apstākļi. Farizeji viņu izjautājot, piespiež viņu noformulēt savu ticību. Pēc dažiem izjautāšanas reizēm dzimst jaunie paskaidrojumi: „dziedinātājs, „pravietis”, „cilvēks no Dieva”, „Dieva Dēls” un tikšanās Seju pret seju! Mēs bieži uztveram ticības pārbaudi kā mocības un kaut ko nevēlamu. Bet dažreiz, kā šodien fragmentā, Kungs ved mūs caur šiem pārbaudījumiem līdz galvenajai tikšanai, kad mēs beidzot saņemam patieso redzīgumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, piedod mums mūsu parādus! Caur Jēzu dāvā mums Savu mieru. Piedod mums mūsu muļķīgas kļūdas un pārkāpumus. Tu pazini mūs, Tu zini, kādi mēs esam – neapzināti, nenobrieduši, apmaldījušies pašā pieredzē. Bet Tu ar savu labvēlību un žēlsirdību mums piedod. Mēs lūdzam – piedod mums, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Kungs, mēs saņemam daudz sāpīgus sitienus un mazus klikšķus, tie mūs nogurdina, nomāc. Bet neļauj mums vākt apvainojumus, bet dāvā piedot nekavējoties. Šo mēs gaidām no Tevis – lai tava piedošana nekavētos. Tas būtu nepanesami, ja Tu atteiktu mūs piedod, tāpēc arī mēs nevaram kavēties piedot citiem.
Deniss Veje

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un palīdzēsim visiem, kas prasīs mūsu palīdzību, un to darīsim Kristus mīlestības dēļ.


2020.gada 25.martā

Kunga Pasludināšanas svētki, lieli svētki

Vadlīnija:Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads:Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas dāvā mums savu mīlestību, apžēlojies par mums.

Kristu, Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, kas atbrīvo mūs no kārdinājumiem un ļaunā gara viltības, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 7, 10-14; 8, 10c)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par Jaunavu, kura kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, ko nozīmē: ar mums ir Dievs; un kas būs cilvēces Pestītājs.

Psalms 40

II lasījums (Ebr 10, 4-10)

Otrajā lasījumā Jēzus saka, ka nāk šajā pasaulē pildīt Dieva Gribu, un mēs pēc šīs gribas ar Jēzus miesas upuri padarīti svēti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lukass (1, 26-38)

Šis Evaņģēlija fragments mums vēsta par Dieva Gribu un Jaunavu Mariju, kura pilnībā atbildēja uz Kunga aicinājumu. Viņa ir mūsu paraugs, kā mums savā dzīvē jāatbild uz Dieva aicinājumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Slavēsim Kungu, godinot Viņa svēto Māti! Stundā, kad mums būs jāpieņem izšķirošs lēmums, Marija, Pasludināšanas Dievmāte, palīdzi sacīt jā. Stundā, kad mums būs jādodas ceļā, Marija, Ēģiptes Dievmāte, Jāzepa līgava, iededz mūsos cerību. Stundā, kad mūs nesapratīs, Marija, Jeruzalemes Dievmāte, iegravē mūsos pacietību. Lūgšanas stundā, Marija, Kānas Dievmāte, dāvā mums drosmi teikt vienkāršus vārdus. Ciešanu stundā, Marija, Golgātas Dievmāte, liec, lai paliekam pie to kājām, kuros cieš tavs Dēls. Gaidīšanas stundā, Marija, Vasarsvētku Dievmāte, iedvesmo mūs uz kopīgo lūgšanu. Un ik dienas, kad zvans iezvana līksmo kalpojuma stundu, Marija, Nācaretes Dievmāte, Jūdas kalnu Dievmāte, liec mūsos savu kalpones sirdi, līdz pat tai dienai, kurā, saņēmuši tavu roku, Marija, Debesīs uzņemtā, mēs aizmigsim, gaidot savas augšāmcelšanās dienu.
No Interneta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu un katru sekundi savā dzīvē.


2020.gada 29.martā

5.Svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija:No viltus ļaudīm un ļauna darītājiem izglāb mani, Kungs!

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina līdzināties Kristus mīlestībai, jo Viņš tā iemīlēja pasauli, ka atdeva savu dzīvi par to. Tā arī mums jāmīl pasauli un cilvēkus ar Kristus mīlestību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi mans Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir Augšāmcelšanas un Dzīvība, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir līdzās mums kops mūžības, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ech 37, 12-14)

Baznīcas tēvi šajā pravietojumā saskata mirušo augšāmcelšanas pasaules beigās. Vēstures beigās, neskatoties uz visām šausmām un tumsu, Dievs atjaunos visu, kas bija izkropļots un iznīcināts ar mūsu palīdzību. Ja mēs ticam tam, tad, izpildot savu kristieša pravietisko aicinājumu, mums jāpievēršas pie šīs pasaules, kura ir pilna ar cilvēka kauliem ar vārdiem: „Sakaltušie kauli, klausieties Tā Kunga Vardu!”

Psalms 130

II lasījums (Rom 8, 8-11)

Lasot šodienas otro lasījumu, rodas jautājums: „Kā izdzīvot šajā pasaulē, kura ir pilna ar vardarbību un nodevību?” Mums nevajag izdomāt recepti. Tādēļ nav jēgas domāt, kā uzvesties kritiskajā situācijā. Labāk paļauties uz Garu, Kurš dos mums padomu vajadzīgā brīdī. Pēc apustuļa vārdiem, šis Gars mājos tos, kas pieder Kristum un dzīvo pēc gara, un viņiem Viņš – Brīnišķais, Padomnieks un stiprais Dievs.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (11, 1-45)

Šodien mēs atceramies Lācara augšāmcelšanos. Ar šo Kungs mums pierada to, ka mirstīga cilvēka šausmīga daļa mainās Kristus Krusta Uzvaras rezultātā. Un mēs varām ticēt, ka Viņa žēlastības dāvana no Golgatas Krusta ir dota visiem un katram un ka mūsu nāve zaudē savu nozīmi Kristus Vaiga priekšā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, neuzvaramais spēks;
Jēzu, bezgalīga žēlsirdība;
Jēzu, vissvētākais skaistums;
Jēzu, neizsakāma mīlestība;
Jēzu, Dzīva Dieva Dēls;
Jēzu, apžēlojies par mani grēcinieku.
 
Jēzu, patiesais Dievs;
Jēzu, Dāvida Dēls.
Jēzu, godājamais Ķēniņš;
Jēzu, šķīsts Jērs;
Jēzu, brīnumains Gans;
Jēzu, mana cerības nāves brīdī;
Jēzu, mans mierinājums Tavā tiesā;
Jēzu, manas vēlēšanās, nenosodi mani tad.
Jēzu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani.
Jēzu, sirsnīgs saldums;
Jēzu, miesas izturība.
Jēzu, dvēseles gaisma;
Jēzu, sirdsapziņas prieks.
Jēzu, pazīstama cerība;
Jēzu, augstākā uzslava.
Jēzu, manas vēlēšanās, neatraidi mani;
Jēzu, mans Gans, nesodi mani.
Jēzu, mans Pestītājs, glāb mani;
Jēzu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani.
 
No Akatista „Mūsu Kungs Jēzus Kristus”

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien vakarā lūdzoties, runājiet ar Kungu arī ar saviem vārdiem un izsakiet Viņam visas savas bailes, ciešanās un priekus, un jūs redzēsiet, cik vieglāk jums paliks ap sirdi.