2020.gada 3. maijā - Vispasaules lūgšanu diena par aicinājumiem

4. Lieldienas svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija:Es esmu durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina sekot mūsu vienīgajam, patiesi īstajam ganam – t.i. Jēzum, un tas nozīmē iet Viņa ceļus un ciest līdzīgi kā cieta Viņš, lai ar mīlestību visus upurus veltītu Dievam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi patiesais Gans, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi Durvis uz Dzīvība, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mūsu Paraugs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 2, 14a. 36-41)

Pirmais lasījums mums norāda uz Kristības sakramenta nozīmi cilvēka dzīvē, tas mūs aicina ņemt dalību kristīgajā dzīves ceļā, lai mēs atgrieztos no grēkiem un saņemtu piedošanu.

Psalms 23 (22)

II lasījums (1 Peter 2, 20b-25)

Otrais lasījums atgādina, ka kristieša tuvākmīletsībai jābūt visaptverošai, tai jāizplešas ne tikai pār tiem, kas mums ir mīļi un tuvi, bet arī pār tiem, kas mūs vajā, jo ikvienas ciešanas, ko panesam un novēlam Jēzum nes mums svētību.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis(10, 1-10)

Šodienas Evaņģēlija fragments mums vēlreiz apliecina, ka Jēzus ir mūsu Viss, un Viņš mums vēlas dot Visu, Jēzus ir vienīgais Patiesais Gans, kas savas avis ved uz Mīlestību, Viņš nāk lai mēs Viņam paklausītu un nepazustu, lai mūsu sirdīs nestu mieru un paļāvību, lai neviens no mums neaizietu bojā, bet gan atrastu Durvis uz Pestīšanu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dod, lai būtu arvien vairāk jauniešu,
kas vēlētos sevi veltīt svētuma apustulātam,
un dāvā pasaulei cilvēkus,
kas prastu runāt ne tikai par taisnīgumu,
bet pāri visam – par mīlestību un brālību!
Iededz visu ticīgo sirdīs kvēlas ilgas kļūt svētiem
un aktīvi darboties,
lai Tavu mīlestību nestu daudziem citiem! 
 Bet tiem, kas jau ir atbildējuši Tavam aicinājumam,
dāvā drosmi tajā pastāvēt
un ar Marijas, Tavas Mātes, palīdzību
dod tiem paļāvību,
lai viņi spētu veidot pasauli,
kurā īstenojas svētuma un brālības ideāls! Amen.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūgsimies, lai Dievs atbrīvo mūs no bailēm: pazaudēt darbu, no slimībām, dzīves sarežģījumiem un nelaimēm. Paļausimies uz Psalma vārdiem: Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka; un paļāvībā sekosim Kristum.


2020.gada 10.maijā

5. Lieldienas svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija:Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt! (Ps 33 (32), 1)

Ievads:Šodien mēs atceramies par ticības nepieciešamību, uz ko mums norādījis Jēzus, sacīdams: „Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es eju pie Tēva.” (Jņ 14,12).

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir patiesības Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas bija paklausīgs līdz nāvei, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi žēlsirdīgs pret mums visiem, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 6, 1-7)

Pirmajā lasījumā ir stāstīts par ticības izplatīšanos un mācekļu skaita palielināšanos Jeruzalemē, to parādot, ka Dieva kalpošanai tika izvēlēti septiņi vīri, kam laba slava, Svētā Gara un gudrības pilni: Stefans, Filips, Prohors, Nikanors, Timons, Parmens un Nikolajs. Tā Dieva vārds izplātījās pa Jeruzalemi un mācekļu skaits palielinājās.

Psalms 33 (32)

II lasījums (1 Peter 2, 4-9)

Otrajā lasījumā apustulis Pēteris mums saka, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir dzīvais akmens, uz kura pamata savā dvēselē ir jāceļ garīgo namu, jo bez Jēzus Kristus nav iespējams tikt pie Dieva.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (14, 1-12)

Šajā fragmentā mēs redzam, ka Kristus mācekļiem rāda, ka viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva, un neviens netiek pie Dieva kā tikai caur Jēzu Kristu. Viņš uzsver cik svarīga ir ticība, un kas tic, tas pilda Dieva darbus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ilgais gaidīšanas laiks ir pagājis,
un mans rīts ir pielijis ar jaunu gaismu.
Tukšām rokām,
basām kājām
es eju pāri bezdibenim, kas mani šķir no Tevis,
lai varētu Tev atdot
visu, kas man pieder,
visu, ko es mīlu,
silti ietinies savā brīvībā.
Redzi, te es esmu, es atdodu Tev savu mīlestību,
un Tu man uzsmaidi pretī – no krusta.
No Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas rakstiem

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien apzināsim, cik svarīga mūsu dzīvē ir ticība Jēzu Kristū, un ka to mēs apliecinām, pildot Dieva gribu.


2020.gada 14. maijā

Svētais Matejs, apustulis un evaņģēlists, svētki

Vadlīnija:Ne mēs esam izredzējuši Kungu, bet Viņš mūs ir izredzējis, lai mēs ietu pa pasauli un nestu augļus.

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina sekot Kristum un sludināt par Dieva Valstību visiem cilvēkiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu visu siržu pazinējs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu mūsu dēļ nomiri, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu mūs aicini kalpot Kungam, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 52, 13-53, 12)

Pirmajā lasījumā mēs redzam, pēc kāda principā tika izvēlēts apustulis Matejs. Tas ir paraugs mūsu dzīvei, pirms mēs sākam kaut kādu darbu, vispirms jālūdzas, bet pēc tam izpildām to.

Psalms 113

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (15, 9-17)

Šajā fragmentā apustulis Jānis stāsta mums par Jēzus mīlestību. Kā Viņš mīl katru no mums, kā Viņš nomira mūsu dēļ! Viņš nevienkārši nomira, bet ar mokām, Viņam nebija ne grēku, ne vainu. Bet šeit slēpjas pats galvenais: skatīties uz Viņu, saprotot, ka tikai Viņš var tā mīlēt un dalīties ar šo mīlestību ar ticīgajiem Viņā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans Dievs, iemāci mani lūgties. Tu redzi visu. Tu dzirdi visu. Tu zini visu. Visu, kas attiecas uz mani, kas attiecas uz Tevi. Un Tu esi visā, kas manī notiek. Jo Tu esi mans ceļa biedrs un Tu mīli mani. Nekas nav paslēpts no Tevis, Tava mīlestība – mana gaisma, un Tu visu redzi šajā gaismā.
(Svētīga Beatrise no Nācaretes)

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien apzināsim, cik svarīga mūsu dzīvē ir lūgšana. Pēdējā laikā mēs lūdzamies, kad mums ir bail, kad slimojam, kad cieš mūsu tuvākie, kad mūsu dzīvē viss ir melns. Lūgšana – saruna ar Dievu. Runājiet ar Dievu visu laiku: gan nelaimē, gan priekos, slimībā un veselībā. Neaizmirstiet Viņu, kad beigsies šis pārbaudījuma laiks.


2020.gada 17. maijā

6. Lieldienas svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija:Ar prieku sludiniet šo vēsti visā pasaulē, ka Dievs atpestīja Savu tautu.

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina ar visu dvēseli svinēt Kristus Augšāmcelšanos, lai šīs noslēpums, kuru mēs atceramies, vienmēr palīdzētu mūsu darbos.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Visspēcīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, patiess Dieva Jērs, apžēlojies par mums.

Kungs, patiesības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 8, 5-8. 14-17)

Pirmais lasījums mums stāsta par samariešiem un Filipa sprediķi. Redzot brīnumus, ko darīja Filips, tauta ar prieku klausījās viņu vārdos un pieņēma Dievu savā dzīvē.

Psalms 66 (65)

II lasījums (1 Peter 3, 15-18)

Otrajā lasījumā apustulis Pēteris aicina mūs godināt Dievu, tas ir, lai viņš kļūtu par mūsu dzīves Kungu. Visām, ko mēs darām un runājam, jāatbilst Viņa gribai, Viņa vēlēšanām un jāgodina Dievu. Tāpat Pēteris aicina, lai mūs būtu laba sirdsapziņa, jo zinot, ka neesi vainīgs noziegumos, varēsi ar lauvas drosmi paciest vajāšanās. Ja sirdsapziņa aptraipīta, tevi mocīs vainas izjūta un nevarēsi pretoties ienaidniekam.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (14, 15-21)

Šajā fragmentā Jēzus sola atsūtīt Aizstāvi saviem apustuļiem, ja viņi ieveros baušļus un turēs Viņa pavēles. Kad apustuļi izpildīs savus pienākumus, tad arī Kristus izpildīs savus solījumus. Viņš lūgs Tēvs, un Viņš dos citu aizstāvi, lai Viņš paliktu ar viņiem mūžīgi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Par to, ka varam satikties ar Tevi, mēs Tev pateicamies Jēzu.
Par to, ka dalies ar Savu Mīlestību uz mums, mēs Tev pateicamies Jēzu.
Par to, ka varam Tevi satvert, mēs Tev pateicamies Jēzu.
Par to, ka caur Sakramentiem varam ielikt rokas Tavas ciešanu rētās un Tava mīlestībā, mēs Tev pateicamies Jēzu.
Par to, ka runā ar mums un veido personīgu dialogu ar katru no mums, mēs Tev pateicamies Jēzu.
Par to, ka varam sarunāties ar Tevi lūgšanā, mēs Tev pateicamies Jēzu.
Par to, ka nekad nenodod mūs, mēs Tev pateicamies Jēzu.

Pēc Pāvesta Benedikta XVI vēstījuma pasaules Jauniešu dienām Madridē

Mises noslēgums un vadlīnija

Nebaidīsimies ar savu dzīves piemēru sludināt citiem cilvēkiem par Dievu mīlestību un žēlastību. Negaidiet uzreiz, ka cilvēki jūs klausīs un kļūs par ticīgiem. Lielākā daļa pretosies jums un jūsu vārdiem. Galvenais lūdzieties par viņiem un esiet pazemīgi un pacietīgi!


2020.gada 21. maijā

Kunga Debeskāpšanas svētki

Vadlīnija:Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, Viņš Savā svētajā goda krēslā. (Ps 47, 9)

Ievads:Šodien mēs svinam Kunga Debeskāpšanas svētkus. Šo svētku nosaukums atspoguļo notikuma jēgu - tā ir Jēzu Kristu, Mūsu Kunga, debeskāpšana uz debesīm, ir beidzies Viņa kalpojums uz zemes. Šis notikums vienmēr tiek svinēts 40 dienā pēc Lieldienām. Un tagad Jēzus Kristus ieies Sava Tēva debesu templī kā visas cilvēces Pestītājs. Šīsdienas liturģija mūs aicina vienoties lūgšanā uz Svēto Garu, jo cilvēkiem, kuri atdzimuši no Gara, ir atvērti debesu vārti.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir Visaugstākais, apžēlojies par mums.

Kristu, kam ir dota visa vara debesīs un virs zemes, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir varens valdnieks pār visu pasauli, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 1, 1-11)

Pirmajā lasījumā Jēzus dod apustuļiem uzdevumu: liecināt pasaulei par Viņu un Viņa pestīšanu. No sākuma jāiet liecināt uz Jeruzalemi, pēc tam uz pa visu Jūdeju un Samariju, un pēc tā, pa visu zemi. Kristum viss ir iespējams, Viņam nav bezdibeņu, kurus izraka cilvēces ienaids, viens parādījās starp jūdiem un samariešiem – tauta, kuri tic Vienīgā Dieva un goda Vecās Derības patriarhus, bet viņu reliģiskās tradīcijas ļoti atšķiras no jūdu. Bet tas viss būs iespējams ne ar cilvēcisko spēku, bet ar spēku, ko dāvā Svētais Gars.

Psalms 47

II lasījums (Ef 1, 17-23)

Otrajā lasījumā mums tiek vēstīts par Jēzus Kristus varenību, ka Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem un sēdināja pie Savas labās rokās, ka Viņš ielika Kristu augstāk par ikvienu varu, vārdu un visu pasaulē. Un apustulis mūs aicina lūgt Dievu, lai Viņš mums dotu gudrību un atklāsmes garu, lai Viņu izprastu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (28, 16-20)

Mēs dzirdām pēdējo Jēzu aicinājumu: ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Evaņģēlijs nedrīkst palikt nelielai cilvēku grupai. Viņiem jāiziet no tas vietas, kur viņi ir, lai sasniegtu visu pasauli. Ko Jēzus saka mums un ko tagad jāizdara? Pirmkārt, dzīvot ar ticību Dievam. Dievs ar bezgalīgu mīlestību strādā ar cilvēka sirdi un sirdsapziņu. Dievu neaptur neviena krīze. Dievs negaida, kad mēs uzsāksim kustību, sākot ar Baznīcu, mūsu atjaunošanas plāniem vai jauninājumu projektiem. Dievs turpina darboties Baznīcā un ārpus Tās. Bet tas viss mūs neatbrīvo no atbildības. Mēs tāpat kā mācekļi, arī esam aicināti sludināt Evaņģēliju.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Savu gaismas Garu sūti uz mani! Iemāci mani iet mēness gaismā tāpat, kā saules gaismā. Kungs, Savu spēka Garu sūti uz mani! Lai manām rokām, kuras ir nogurstošās no neveiksmēm, atgrieztos jaunības nenogurdinājums siet tūkstošās jaunas pasaules sēklas. Lai mani sviedri sajaucas ar Taviem Ģetzemanē, lai izlejas manas asinīs ar Tavām Golgatā un remdēs laukus, kas ir kārdināti ar netaisnību un egoismu. Slava Tev, Tēvs, Tu ved mani līdz beigām, līdz Emausam, līdz tai vietai, kur Kristus atklāja savu vaigu – Kristus vaigu, kas uzvarēja nāvi, - vaigu, kura ir pilna ar mieru un prieku.
Kardināls Rodžers Ečegari

Mises noslēgums un vadlīnija

Kungs, palīdzi man ieraudzīt Tevi katrā cilvēkā, kuru es satikšu šajā dzīvē!


2020.gada 24. maijā

7. Lieldienas svētdiena, Psaltērija VII nedēļa

Vadlīnija:Uzklausi, ak, Kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man!

Ievads:Šīsdienas liturģija aicina ticēt cilvēces Pestītājam, kas ir kopā ar mums līdz pasaules beigām. Lūgsim Dievu, lai mums atveras, lai mēs varētu atrast Dieva Vaigu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir manas dzīves patvērums, apžēlojies par mums!

Kristu, kas ir mans gaišums un mana pestīšana, apžēlojies par mums!

Kungs, kas apskaidro mūsu prātus un sirdis, apžēlojies par mums!

I lasījums (Ap 1, 12-14)

Pirmais lasījums mums vēsta par notikumiem pēc Jēzus Debeskāpšanas, ka apustuļi esot gaidīšanas stāvoklī: viņi jau neredz augšāmcelto Kungu un vēl nedzīvo ar Viņa klātbūtni, kura atvērsies, kad viņi „pieņems Svētā Gara spēku”. Viņu stāvoklis ir līdzīgs mūsējam. Mēs nekad neredzējām Kungu Jēzu, un kas attiecās uz Svēto Garu, tad mēs bieži dzīvojam ar kaut ko, tikai ne ar Viņa Garu mūsos. Un šeit mums ir ļoti svarīgi, kā nodzīvoja apustuļi šīs desmit dienas. Vēlreiz pārlasot šīs rindas, mēs atrodam to ceļu, pa kuru mums jāiet, ja mēs arī vēlamies Svētā Gara palīdzību, ko solīja Jēzus dot katram ticīgajam. Vispirms, tas ir centīgas lūgšanas ceļš, pēc tam kopīgas mīlestības ceļš pret tuvākiem.

Psalms 27 (26)

II lasījums (1 Pēter 4, 13-16)

Otrajā lasījumā apustulis Pēteri atbild uz jautājumu, kuru mēs bieži uzdodam: kā dzīvot ka kristietim? Kā var ievērot baušļus? Atbilde ir ļoti vienkārša. Jābūt gataviem pārbaudījumiem, būt nomodā un, galvenais, pilnīgi paļauties uz Dieva žēlastību. Par to arī runāja svētā Terēze no Lizjē: bezgalīga paļaušana – tas ir ceļš uz Valstību, kas ir sasniedzam katram. Visu ieliekot uz Viņa žēlastību, patiesi var dzīvot Viņa gaismā, bet tikai ja mēs paši to gribēsim un patiesi atklāsim Viņam savu sirdi, zinot, ka Viņš var izdarīt visu – un to, kas nav iespējams mums…

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (17, 1-11a)

Šodien mēs lasām fragmentu no Kunga Jēzus Kristus lūgšanas, kuru Viņš pacēla uz debesīm pēdējās tikšanās laika ar apustuļiem. Kungs runā par Savu godību, kura Viņam bija pirms pasaules radīšanas, tas ir, mūžīgi. Kungs runā par Savas varas pilnību, vēršoties pie Tēva ar vārdiem „Un viss, kas ir Mans, tas ir Tavs” un tas ir mūsu ticības arguments uz vienotību, Tēva un Dēla vienlīdzība.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Labais Dievs, Tevi lūdzam ieiet mūsu sirdsapziņas mājā, lai attīrītu mūsu sirdis no farizēja darbiem un sliktām domām, kas sarauj un sagrauj mūsu dvēseli. Kungs, atjauno mūsu prātā mieru un klusumu, pabaro ar Savas gribas maizi, lai mēs būtu cienīgi atnākt pie Tevis. Āmen. Sv.Antonijs no Padua
Sv.Antonijs no Padua

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien padomājiet, vai jūs dzīvojat kā kristietis, tā, kā aicināja dzīvot Kristus? Ja nē, izlabojiet kaut vienu netikumu savā dzīvē vai lūdzieties par brīnumu!


2020.gada 31. maijā

Vasarsvētki jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētki

Vadlīnija:Es dziedāšu Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr dzīvošu

Ievads:Šodien mēs svinam Kristus Lieldienu noslēpuma piepildīšanās svētkus. Vasarsvētkos Baznīcai tika dāvāts Svētais Gars – Baznīcas vienotības, mīlestības un svētuma Avots. Vasarsvētku notikumā tika atklāts kristietības dziļākais noslēpums – tas, ka Dievs atklāj sevi un dāvā savu dievišķo dabu nevis šīs pasaules gudrajiem un prātīgajiem, bet gan vājiem, pazemīgiem, pat bailīgiem cilvēkiem. Ne jau mēs paši sevi spējam glābt un pārveidot, to var izdarīt vienīgi Dievs, ja mēs atveramies, ļaujam Viņam darboties un paši līdzdarbojamies.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi Valdnieks pār visu zemi, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu Ceļš un Dzīvība, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi gudrības un prāta devējs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 2, 1-11)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka Svētais Gars piepildīja apustuļus tad, kad viņi visi bija kopā, bet ne atsevišķi, bet galvenais bija vienā prātā. Šie svētki parādā mums vienotības ceļu, saglabājot katra cilvēka identitāti, pie kuras Kungs vēršas.
Svētā Gara nosūtīšanas brīnums notiek ar visām tradicionālajām ārējām teofānijas pazīmēm: troksnis, vējš, uguns … Nepamanāmas iekšējas izmaiņas, kas notiek apustuļu dvēselēs, bet tieši ar šo momentu radās Baznīca – neredzama Dieva klātbūtne pārveidotās cilvēku sirdīs, kuri jūt un apzinās savu vienotību viens ar otru.

Psalms 104

II lasījums (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels runā par daudzām svarīgām lietām, bet droši vien par būtiskāko – tas ir viņa vārdi par to, ka neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, - kā vien Svētajā Garā. Apustulis runā par dažādām dāvanām, kalpošanām un spēkiem, bet galvenais ir viens pats Kungs. Ticība Jēzum Kristum – nekādā gadījumā nav cilvēka stāvoklis, bet viņa dzīves pozīcija, kura ir izvēlēta tikai brīvi. Un tieši tādā ticība ir galvenā Svētā Gara dāvana, kura ļauj kristietību atšķirt no visā pārējā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (20, 19-23)

Šodienas Evaņģēlija fragments mums vēlreiz atgādina par mūsu uzdevumu šajā pasaulē, kuru dot mums Jēzus Kristus. Viņš piedāvā mums pieņemt Svēto Garu un sūta mūs sludināt pa visu pasauli.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Euharistiskais Jēzu, paldies, ka esi mūsu vidū. Šodien Tu esi kopā ar visiem, kas slavē Vissvēto Trīsvienību. Tev pateicamies, Jēzu, par prieku ko dāvā Taviem svētajiem, par Tavu nāvi un godības pilno augšāmcelšanos. Tev pateicamies, ka esi mūsu dzīvības maize un pestīšanas dzēriens. Tavās Asinīs vēlamies mazgāt mūsu ikdienas dzīvi, Tavā maigumā un mīlestībā vēlamies likt mūsu darbošanos un nest mieru. Tev pateicamies un Tev uzticam mūsu tagadni un nākotni. Šķīstī mūs savā mīlestībā, stiprini drosmē, dāvā enerģiju un spēku, lai mēs varētu sludināt svētumu, kas ir dāvana visiem. Amen.
Terēza Karboni Apustuliska Oblāte Pro Sanctitate

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsim Svēto Garu, lai Viņš piepildītu mūs ar Savu žēlastību un savām dāvanām, lai šajā sarežģītajā laikā varētu sludināt citiem Tavu Labo Vēsti.