2020.gada 1.jūnijs

Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšana, svētki

Vadlīnija:Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda. (Lk 1, 38)

Ievads:Šodien mēs svinam Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas svētkus, kad jaunava, kura brīnumaina veidā dzemdēs dēlu, satiek nejaunu sievieti, kura tāpat nesa zem sirds savu dēlu. Šajā brīdī, kad viņi satiekas, notiek viņu dēlu pirmās tikšanās – Jēzus un Jānis, kaut abi atrodas mātes klēpī. Šīs dienas liturģija mūs aicina būt iedvesmotiem ar Svēto Garu un kopā ar Jaunavas Mariju vienmēr varētu godināt Dievu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, Visaugstākais spēks, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 1, 12-14)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par apustuļiem, Mariju un citām sievietēm, kuri vēl nesaņēma Svēto Garu, tas ir, spēku, kas ļautu viņiem kalpotu citiem. Viņi vēršas pie spēka, kas viņiem jau ir, - pie lūgšanas. Viņi visu laiku lūdzas, veltī sevi lūgšanai, lūdzas ar vienu prātu. Kāda mums būtu tagad Baznīca, ja mēs visu laiku, uzticīgi un ar vienu prātu lūgtos!

Psalms Lk 1

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (19, 25-27)

Šodienas Evaņģēlija lasījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta dāvanai, ko Jēzus dod no Krusta – atdod savu māti Jānim, bet Jāni – savai mātei. Jānis, pārstāv mūs, Baznīcu, kā Kristus Miesu. Tas nozīmē, ka Marija ievēro to pašu lomu, ko mēs, rūpējoties par Jēzu. Tas nozīmē, ka Jēzus, kurš mums piešķīra brīnišķīgo Euharistijas sakramentu, mūs redz kā bērnus Savas Mātes aprūpē.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, Bezvainīgā Jaunava, īstā Dieva Māte un Baznīcas Māte! Žēlastības Māte, slēptās un klusās upurēšanas audzinātāja! Tev, kas iznāk mums grēciniekiem priekšā, mēs veltām sevi un savu mīlestību. Caur Tavām rokām mēs uzticam Tavam Dēlam savu dzīvi un darbu, mūsu priekus, slimības un bēdas.
Palūdz mūsu mājām mīlestības žēlastību un cieņu pret visu dzīvi. Dāvā to pašu mīlestību, ar kādu Tu ieņēmi Savā miesā Dievišķo Bērnu. Ak, svētītā Jaunava Marija, žēlīgās mīlestības Māte, saglabā mūsu ģimenes vienotībā un svēti mūsu bērnus. Tu – mūsu Cerība un Paļāvība; paskaties uz mums žēlsirdīgi un iemāci mums vienmēr vērsties pie Jēzus. Māci mums piecelties pēc krišanas un atgriezties pie Viņa caur grēku atzīšanos svētajā samierināšanās sakramentā, kas mūsu dvēselēm dod mieru. Palīdzi mums atgriezties pie Jēzus caur Euharistijas sakramentu. Vissvētākā Māte, ar pazemīgu sirdsapziņu un sirdi, kas ir brīva no ļauna, mēs spēsim visiem cilvēkiem nest patieso prieku un mieru par Tavu Dēlu, mūsu Kungu, Kurš mūžīgi mūžos dzīvo un valda kopā ar Dievu Tēvu un Svēto Garu. Āmen.
sv. Ignācijs no Lojolas

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien apmeklējiet kādu cilvēku un pavadiet ar viņu kādu laiku, kā to darīja Jaunavas Marija, apmeklējot Elizabeti!


2020.gada 7.jūnijs

Trīsvienības svētki

Vadlīnija:Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Ievads:Šodien mēs svinam Trīsvienības svētkus un šīsdienas liturģija mūs aicina ar patieso ticību pazīt mūžīgas Trīsvienības godību un godāt Dievišķo Personu vienotību Viņu varenībā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tavs Vārds ir radījis visu, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi Kungs un Valdnieks, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi Mīlestības Gars, Tēva un Dēla vienība, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 34, 4b-6.8-9)

Tuvums Dievam visu pārveido. 40 dienas un naktis Mozus runāja ar Dievu un visu šo laiku neēda un nedzēra. Un piepildījās ar kaut kādu spēku, ka viņa sēja sāka spīdēt ar stariem, jo Dievs runāja ar viņu. Klausoties Dievu, viņš piepildījās ar dzīvi. Izpildot Viņa gribu, pierakstīja baušļus uz divām akmens plāksnēm, viņš saņēma un ēdienu un dzērienu. Dievs viņam nostājās priekšā un atklāja Savu Vārdu.

Psalms Dan 3

II lasījums (2 Kor 13, 11-13)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mūs aicina priecāties, būt pilnīgiem, iepriecināties savā starpā, būt vienprātīgi, turēt mieru. Ja mēs to darīsim, tad Dieva mīlestības un miera būs kopā ar mums.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (3, 16-18)

Dieva Dēla atnākšana šajā pasaulē – nav Dieva dusmu izpausme, bet gan mīlestības izpausme. Šodienas fragmentā Jēzus runa, ka Dievs nesūtīja Savu Dēlu, lai tiesātu, bet lai izglābtu. Dieva Dēls ir gaisma. Šajā gaismā ir redzams galvenais: cilvēka sirdis. Jautājums ir tāds, ko mums nozīmē Viņa gaisma: dzīvi un prieku vai atmaskošanu? Vai mēs patiešām vēlamies tikties ar Viņu? Jālūdzas, lai Viņa gaisma apgaismotu mūsu sirdis, lai Viņš kļūtu par mūsu dzīvi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Saldais Jēzus, kas ir saldāks pār Tevi? Saldas atmiņas par Tevi, saldāki pār medu un citiem saldumiem. Tavs Vārds – saldumu vārds, pestīšanas vārds. Ko nozīme Jēzus, ja ne glābējs? Labais Jēzus, kas ir dāvājis mums salduma avotu, tas ir ticību, dāvā mums arī cerību, un mīlestību, lai, dzīvojot un mirstot ar tām, mēs varētu beigu beigās sasniegt Tevi. Āmen.
Sv. Antonijs no Padujas

Mises noslēgums un vadlīnija

Paskatieties uz savu sirdī, ko jūs tur redzat: gaismu vai tumsu? Virzieties uz gaismu, attīriet savu sirdi no visiem traipiem!


2020.gada 14.jūnijs

Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki

Vadlīnija:Teiciet To Kungu! Tiešām, jauki ir slavēt mūsu Dievu, šī slava ir mīlīga, piemērota un skaista.

Ievads:Šodien mēs svinam Euharistijas svētkus. Kristiešiem Euharistija ir pasaules centrs. Euharistija ir viss, patiesi viss, jo Euharistija ir Jēzus. Tā ir dzīvais, darbojošies Jēzus, „patiesā debessmaize" (Jņ 6:32), kurā Tēvs ikvienam cilvēkam - visos laikos un visās vietās - personīgi dāvina savu Dēlu. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgt Dievu, lai Viņš palīdzētu mums godināt šo svēto noslēpumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir Mūsu varenais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir Dzīvības Maize, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir Baznīcas dvēsele, apžēlojies par mums.

I lasījums (5 Moz 8, 2-3. 14b-16a)

Pirmajā lasījumā Mozus mūs aicina atcerēties Dievu, kas vada mūs visu dzīvi, ka Viņš deva visu, ka mums ir uz šis zemes, lai mēs neteiktu, ka esam sasnieguši visu un neviens mums nepalīdzēja.

Psalms 147b

II lasījums (1 Kor 10, 16-17)

Ko nozīmē „viena maize”? Maize tiek ražota no kviešu graudiem, bet graudi nogatavojas no daudzām vārpām. Cik graudu ir šajā maizē, ko mēs šodien ēdam brokastu laikā? Tik daudz graudu ir vienā maizes gabalā. Apustulis Pāvels runa, ka mēs esam līdzīgi graudiem, esam dažādi, nākam no dažādām vietām un tautām, savienojamies Baznīcā. Mēs pieņēmām maizi, tā ieiet mūsos un mūsu ķermeņi kļūst savienoti. Vai parasts ēdiens var mūs iekšēji izmanīt, lai mēs kļūti vienoti? Parasts ēdiens – nē, nevar, bet šeit runa nav par parasto ēdienu, Kunga ēdienu, un šī maize – Euharistijas maize, Kristus Miesa, Mūs savieno Kristus Miesa viena ķermenī – Baznīcā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (6, 51-58)

Šajā fragmentā Jēzus mums saka, ka Viņš esot dzīva maize, kas nākusi no debesīm, un kas neēdīs šo maizi un nedzers Viņa asinis, nedzīvos mūžīgi. Bet tos, kas to dara, Viņš uzcels no miroņiem pastarā dienā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu esi dzīve, kuru es gribu dzīvot; Tu esi gaisma, kuru es gribu iededzināt sevī un citos; Tu esi prieks, kurā es gribu dalīties; Tu esi miers, ko gribu iegūt sev un citiem;
Tu esi man visā viss. Kungs, dāvā man sevi, jo bez Tevis es nespēju neko!
Pēc Mātes Terēzes no Kalkutas

Mises noslēgums un vadlīnija

Pieņemiet Jēzu savā sirdī un nesiet Viņa Gaismu citiem cilvēkiem!


2020.gada 19.jūnijs Vispasaules priesterības svētuma diena

VISSVĒTĀKĀS JĒZUS SIRDS svētki

Vadlīnija:Teici Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. (Ps 103, 2-4)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūsu aicina būt sirds pazemīgiem, izpildīt baušļus un noteiktus likumus un pieņemt Dieva palīdzību un mīlestību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir uzticīgs Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir pasaules Glābējs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas ir mīlestības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (5 Moz 7, 6-11)

Pirmajā lasījumā mēs lasām, ka Kungam ir savi iemesli, kāpēc jūdas tautu kļuva par īpašu. Viņš vēlējas visai pasaulei atklāt savu labsirdību, bet atklāsmei jānotiek kaut kādā vietā un starp dažādiem cilvēkiem. Viņš izvēlējas šo laiku un izvēlējas jūdas tautu. Bet ne viņu labsirdības vai svētuma dēļ.

Psalms 103

II lasījums (1 Jņ 4, 7-16)

Dievs iemīlēja cilvēkus ne tāpēc, ka cilvēki vienmēr labi uzvedas, ne tāpēc, ka cilvēki bija īpaši simpātiski, ne tāpēc, ka cilvēki mīlēja Viņu… Viņš iemīlēja mūs tāpat vien. Mīlestība eksistē tāpat vien; mīlestība nozīmē, ka kaut kas vienkārši mīl – ne kā atbilde uz mīlestību, bet tāpat vien.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (11, 25-30)

Svētais Matejs mums saka, ka Kungs aicina visus, kam ir grūti un sāpīgi, atnākt pie Viņa. Mūs aicina pie Sevis rūpīgs Dievs Tēvs, mēs esam radīti pēc Viņa tēla un līdzības, un Kuram sāp, kad sāp mums. Mūs sauc pie Sevis Dievs, kas zina, kas ir ciešanas un sāpes – Kristus, kas izgāja caur daudzām ciešanām nekā katrs no mums, un kas parādīja, ka pēc nāves ir pārrāvums – uz Augšāmcelšanu. Gaida tikšanās ar mums Dievs Svētais Gars, kas dāvā mieru un spēku, lai cerētu un ticēt tam, ka pārrāvums obligāti būs. Dievs visvairāk vēlas, lai Viņa bērni atnāktu pie Viņa un lai Viņš varētu izliet uz viņiem visu Savu mīlestību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, garā mēs atrodamies Pēdējo vakariņu telpā, pie Tava Dēla – mūžīgā Augstā Priestera, lai liktu pacelties pie Tevis lūgšanai, kas paustu mūsu pateicību un lūgumus.
Tu esi darījis mūs par kalpiem, kas konsekrēti Tavai Mīlestībai,
un mēs vēlamies palikt uzticīgi sūtībai, kuru Tu esi mums devis.
Apvieno mūs Trīsvienības vienotībā, piepildi ar Gara spēku un gaismu,
lai mēs spētu visiem darīt zināmus Pēdējo vakariņu noslēpumus,
it īpaši – konsekrētās maizes un vīna noslēpumu.
Lai starp mums valda mīlestība, brāļu vienotība un uzticība tiem, kurus Tu esi izvēlējis par Tavas Baznīcas balstiem un stūrakmeņiem.
Dāvā mums prieku un mieru, kuru atnesis Kristus, kā arī iemāci mums, tāpat kā Jānim,
skumju un vientulības brīžos nolikt galvu uz dievišķā Mācītāja Sirds.
Lai ap mums pulcējas arvien vairāk dvēseļu, kuras ieklausās Tavā Vārdā,
un izveido no mums – priesteriem un pārējiem ticīgajiem –
vienu ģimeni, kurā valdītu mīlestība un kura vēlētos tiekties uz svētumu.
Lai Marija – Kristus un Baznīcas Māte – mūs apvieno,
tā ka mums būtu viena sirds un dvēsele; un iemāci mums viņu piesaukt kā dēliem: “Priesteru Māte, lūdz par mums!”
Dieva Kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien noskaiti litāniju Vissvētajai Jēzus Sirdij par savu ģimeni!


2020.gada 21.jūnijs

Parastā liturģiskā laika 12.svētdiena, Psaltērija XII nedēļa

Vadlīnija:Paklausi mani, Kungs, jo dārga ir Tava žēlastība; griezies pie manis Savā lielajā žēlsirdībā, neapslēp Savu vaigu Savam kalpam, (Ps 69, 17)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina nebaidīties, sekot Kristum un pieņemt žēlastību savā dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, taisnīgais tiesnesis, apžēlojies par mums.

Kristu, mans Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, žēlastības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 20, 10-13)

Pirmajā lasījumā Jeremija mums saka, ka Kungs ir taisnīgs, ka Kungs vienmēr glābj nabagus, un tāpēc Viņam pieder vara, gods un slava, un pateicība – neatkarīgi no tā,
kad konkrēti un kādā veidā Viņš iejauksies cilvēka dzīves situācijā. Jeremija godina Dievu, negaidot... vienkārši neko negaidot. Tā arī ir īsta godība.

Psalms 69

II lasījums (Rom 5, 12-15)

Otrajā lasījumā mēs lasām, ka Kristus atnākšana šajā pasaulē pilnīgi mainīja mūsu stāvokli. Tagad, kad ar Viņa taisnīgumu un viņa upuru, žēlastība valda pasaulē, mums ir dāvāta iespēja pieņemt „žēlastības un tasinības dāvanas”.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (10, 26-33)

Daudzās reizēs Dievs, vēršoties pie cilvēkiem, sāk ar vārdiem „nebaidieties!” Un šodien Jēzus tāpat uzmundrina Savus mācekļus. Viņiem jāsludina „uz jumtiem”, liecinot par Mācītāju. Vai ir bail? Ir bail! Bet bailes aiziet, kad atnāk mīlestība, jo „baiļu nav mīlestībā” (1Jņ 4, 18). Mīliet Tēvu, Kas rūpējas par jums, un viss kļūs iespējams!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visvarenais Dievs, paņem no manis visas godkārīgas domas, vēlēšanās būt uzslavētam, visu skaudību, iekāri, slinkumu vai kaisli, dusmu izpausmi, slāpes pēc atriebības, tieksmi vēlēt citiem ļaunumu vai priecāties par ļaunumu, baudu provocēt citus uz dusmām, lasīt notācijas tiem, kas ir nelaimīgs un nomācis. Dari mani, Kungs, par labsirdīgu, pazemīgu un lēnprātīgu, mierīgu, žēlsirdīgu un labvelīgu, maigu un līdzcietīgu. lai visos manos darbos, visos manos vārdos un visās manas domās ir Tavs Svētais un svētīgais Gars.
Sv.Tomass Mors

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūdzies šodien par saviem nedraugiem un ienaidniekiem, lai Dievs viņiem piedod un dāvā Savu žēlastību un mīlestību!


2020.gada 24.jūnijs

Sv. Jāņa Kristītāja svētki

Vadlīnija:Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi.

Ievads:Šodien mēs svinam svēta Jāņa Kristītāja svētkus un liturģija mūs aicina lūgt no Dieva garīga prieka žēlastību, lai varētu sagatavoties Jēzus Kristus atnākšanai otrreiz.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, mūžīgās gaismas atspīdums, apžēlojies par mums.

Kungs, kas modini žēlastību, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 49, 1-6)

Pirmajā lasījumā ir teikts par Dieva Dēla, Mesijas, ciešanu noslēpumu. Pravietis Jesaja runā Mesijas vietā: "Es velti esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku; tomēr mana taisnība ir pie Tā Kunga un mana alga mana Dieva rokā.” Viņa alga – būt Gaismai visām tautām, kas atnesis pestīšanu visiem cilvēkiem. Jēzus runā, ka Dievs pagodinās Viņu – Cilvēka Dēlu. Viņš runa to visu, zinot, ka pēc dažām stundām Viņu gaida krusta sišana… Jēzus godība – Viņa uzvara pār nāvi, Viņa Augšāmcelšanas. Bet šī uzvara ir iespējama tikai caur Viņa Asinīm.

Psalms 139

II lasījums (Ap 13, 22-26)

Otrajā lasījumā mēs redzam, ka pirms Jēzus Kristus atnākšanas svētais Jānis bija sludinājis visai Izraēla tautai par grēku nožēlas kristību. Un ka drīz atnāks Pestīšanas Vārds, kam viņš nebūs cienīgs pat kurpju siksnas atraisīt.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lukass (1, 57-66.80)

Ļoti interesanti, ka visi Dieva brīnumaini darbi ir mūs kā pārsteigums, jo Dievs īstenībā nekad un neko nopietno nedara, nebrīdinot par to cilvēkus. Lūk, un Mesijas atnākšana, kuru Dievs gatavoja dažus gadsimtus, pasaulē tiek sūtīts viens no vareniem praviešiem – Jānis. Viņa uzdevums – būt tam, kas sludina par Kristus atnākšanu, kā Viņu pazīt – parādīt cilvēkiem Viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, māci man Tevi slavēt un dziedāt Tev, mans Kungs un Mācītāj, no kura cēlušies gadsimti, saules gaisma un zvaigžņu skaistums... Tu esi radījis it visu, norādījis tā vietu un visu vadi savā apredzībā. Tu sacīji vārdu, un Tavs darbs bija veikts. Tavs Vārds ir Dieva Dēls, būtībā un cienībā vienlīdzīgs ar Tevi. Viņš valda pār pasauli. Un Dievs Svētais Gars apņem ik lietu un uztur tās ar savu aizsardzību. Es apliecinu, ka Tu esi dzīvā Trīsvienība, vienīgais un patiesais Karalis. Nemainīgais, kam nav iesākuma. Neizsakāmā būtība. Saprāts, kura gudrība ir nesasniedzama. Nesatricināmais spēks, bez iesākuma un bez beigām. Gaisma, ko neviens nespēj redzēt, bet Tu redzi visu. Svētais Gregors no Nazianzas

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un būsim gatavi Jēzus otrajai atnākšanai šajā pasaulē! Neaizmirsīsim, ko Jēzum vajadzēja izciest, lai mūs glābtu!


2020. gada 28.jūnijs

Parastā liturģiskā laika 13.svētdiena, Psaltērija XIII nedēļa

Vadlīnija:Debesis lai teic Tavus brīnumus, ak, Kungs, un Tavu uzticību svēto draudzē. (Ps 89,6)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina sekot Kristum un pieņemt citus cilvēkus, pat tie ir ienaidnieki un pret mums, Dieva dēļ.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi mans Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu esi Mīlestība, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu esi Visuvarenais, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Ķēn 4, 8-11.14-16A)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par bagāto sievieti, kas uzņēma Elīsu savās mājās un rūpējās par viņu. Viņa nolēma Elīsam izdarīt kaut ko labu, jo zina, ka viņš ir svētais. Viņa negaidīja nekādas dāvanas, pasakot, ka viņai neko nevajag, kaut viņai bija savas problēmas un bēdas.

Psalms 89

II lasījums (Rom 6, 3-4. 8-11)

Otrajā lasījumā mēs lasām, ka Kristus ne tāpat vien nomira, bet mūsu dēļ un tāpēc, ka mūs mīl. Mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē. Tādā veidā satiekoties ar Kristu nāvē, mēs paliekam kopā ar viņu arī Augšāmcelšanā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (10, 37-42)

Kungs aicina savus mācekļus sludināt citiem cilvēkiem par savu ticību bez bailēm, neskatoties uz to, ka viņi saskarsies ar pretestību. Sekot Kristum – tas ir krustu ceļš, Viņš aicina apustuļus veidot viņu attiecības ar citiem cilvēkiem ne tā, kā pieņemts šajā pasaulē, bet pieņemt viens otru Dieva dēļ.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Cik Tu esi varens, ak, Kungs, un Tava varenība ir bezgalīga. Tu – viss, un Tev pa spēkam viss. Esi piepildīts ar bezgalīgo dzīvi, tev nekas nav vajadzīgs un esi bezgalīgajā brīvībā. Bet Tava vara – tas nav tikai spēks, bet patiesība un taisnība. Un Tava varenība – ne tikai spaidi, bet šķīstība un labums. Un Tava būtība – ne tikai īstenība, bet arī svētā jēga. Tu esi tik pat patiess, cik esošs, tik pat taisnīgs, cik varens, tik pat labs, cik stiprs; un Tava realitāte, ak, Kungs, kuras priekšā mūsu realitāte izzūd, pilnīgi vienota ar Tavu svētumu. Jo Tu patiesi “Kungs Dievs, Visuvaldītājs, kas ir un būs” un patiesībā “esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku”. (..) “Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies Tavas varenas slavas dēļ”, - tā Baznīca māca mums teikt: sūti mums žēlsirdību, lai mēs šo darītu ar sirds prieku. Āmen. pēc Romāno Gvardīni

Mises noslēgums un vadlīnija

Ja tev ir ienaidnieki, vai arī cilvēki, kurus tu nevari saprast, pamēģini pieņemt viņus Dieva dēļ. Ja tas tev ir grūti, tad lūdzies par viņiem.

2020.gada 29.jūnijs

Sv. apustuļi Pēteris un Pāvils, svētki

Vadlīnija:Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis.

Ievads:Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki ir vieni no svarīgākajiem svētkiem katoliskajā Baznīcā. Šie svētki atgādina par mūsu ticības pamatpatiesībām, un, ja mēs tiešām gribam apzināties, kas mēs esam un kam ticam, tad noteikti centīsimies atrast iespēju vienoties ar visu Baznīcu Kristus Euharistiskajā mielastā. Šī diena mudina ikvienu no mums vispirms ieskatīties sevī, lai pārliecinātos, vai es pats esmu Baznīcas klēpī saskaņā ar sirdi, nevis tikai saskaņā ar miesu, kā arī lūgties un sludināt Evaņģēliju ar visu savu dzīvi, lai ikviens cilvēks varētu pievienoties Kristus Baznīcai un sasniegt mūžīgo laimi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ceļ no putekļiem savus ļaudis, apžēlojies par mums.

Kristu, kas aicini sekot Tev, apžēlojies par mums.

Kungs, kas papildini mūs ar spēku un ietērpj mūs varenībā, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 12, 1-11)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par brīnumaino Pētera atbrīvošanu no cietuma. Apstākļi bija šausmīgi, cerības nebija zobens jau ir pacelts virs galvas – un Dievs dara brīnumu, uz kuru pats cilvēks nevarētu pat cerēt. Sirds saspiežas no Dieva reālā tuvuma, un grūti ticēt, ka tas neiespējamais – notika. Šeit mēs redzam, ko nozīmē piederēt Dievam. Šeit ir saskatāms vēl viens aspekts. Pētera brīnumaina izglābšana no Heroda rokām, nav saistīts ar to, kas ir Herots. Arī tas nav saistīts ar to, kas ir Pēteris. Bet ar to, kas ir Dievs, kuram pieder Pēteris. Tas attiecās pret katru, kas velta savu dzīvi Dievam.

Psalms 34

II lasījums (2 Tim 4, 6-9. 17-18)

Apustulis Pāvels parāda mums kristiešu loģikas un domāšanas paraugu. Pāvels runa, ka viņš nogāja labu, ilgu un smagu ceļu, ka saglabāja ticību, un tagad viņu gaida apbalvojums: taisnības kronis. Mocības kronis.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (16, 13-19)

Pēteris atšķiras no citiem Kristus mācekļiem ne tikai ar vecumu un līdera rakstura īpašībām. Ar to visu nepietiek tam solījumam, kuru viņam dot Jēzus. Var būt, vissvarīgākā Pētera īpašība, kura padara viņu par otro svarīgāko personu Evaņģēlijā, - tas, ka viņš bez kavēšanās reaģē uz jebkuru jaunu situāciju, kura ir saistīta ar Kristu. Viņš gandrīz neko nedomā, bieži kļūdas, bet viņš nav pasīvs, viņš cenšas. Tieši Pēteris cenšas iet pa ūdeni, viņš pirmais starp apustuļiem dara brīnumus. Protams, ir arī citi svētuma ceļi, bet par Baznīcas pamata svētumu Kristus ieliek Pētera svētumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Lai Kristus paliek kopā ar mani; Lai Viņš mani apskauj visur— lai iet man priekšā, lai seko man, lai iet gan labajā, gan kreisajā pusē, un piepilda manu sirdi—aizstiepjas līdz visaugstākajiem augstumiem, līdz visdziļākās sirds dziļumiem, uz vistālākajām vietām—Platumā, garumā, dziļumā.
Lai Kristus paliek katrā, kas par mani runā, kas domā par mani, kas ar mani runā, kas uz mani skatās, kas dzird manus vārdus. sv. Patriks

Mises noslēgums un vadlīnija

Padomājiet par savu dzīves mērķi un, vai tas saskan ar Dieva vēlēšanām!