2020. gada 2.augustā

Parastā liturģiskā laika 18.svētdiena, Psaltērija XVIII nedēļa

Vadlīnija:Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus. (Ps 145, 14)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina meklēt Dieva Valstību un ka Dievs nekad neatstās mūs šajos meklējumos

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi īsta Mīlestība, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi apustuļu vadonis, apžēlojies par mums.

Kungs, kas piepildi pasauli, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 55, 1-3)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja runa par to, ka Debesu Valstībā, viss, kas būs nepieciešamai cilvēkam dzīvošanai, saņems pa velti. Un runa nav tikai par neparastiem zemes augļiem. Reliģiozie cilvēki tajā laikā uzskatīja, lai ieietu Debesu Valstība, to jānopelna. Bet Jesaja saka citu: Valstība tiks dota pa velti tiem, kas to meklē, viņš rādīja katram ceļu Valstībā, kas šo Valstību meklēja. Ar zeltu un sudrabu var samaksāt zemes dzīvi un zemes labumus; par dzīvi Valstībā cilvēkam samaksāt nav ar ko, zemes nauda tur neder, pat ja tā ir reliģiozo sasniegumu un nopelnu valūta.

Psalms 145 (144)

II lasījums (Rom 8, 35. 37-39)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels saka mums, ka Kungs nekādā gadījumā neatstās mūs. Dieva mīlestība ir tik liela un stipra, ka nekas ne uz zemes, ne debesīs, ne apkārt cilvēkam, ne cilvēka iekšējā dzīvē, nevarēs to uzvarēt. Šie vārdi spēj pacelt cilvēku no izmisuma dziļumiem un dot viņam spēku iet tālāk.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (14, 13-21)

Šodien mēs redzam, ka Kungs izpilda Savus Gana pienākumus pret saviem mācekļiem. Dažreiz Viņa dzīves apstākļi sastādās tā, lai pabarotu mācekļus un izglābt viņus no nāves, Viņam jādara brīnumus. Jēzus nekad neizmantoja Savu dievišķo varu par dabu, lai ievilinātu tautu ar „ zīmēm”. Turklāt Viņa palīdzības un rūpju brīnumjaukus kalpo par ticības stiprinājumu mācekļos – Viņa Evaņģēlija nākamiem sludinātājiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Es mīlu tevi, ak, mans Dievs, un mana vienīgā vēlēšanās ir mīlēt Tevi pat līdz manam pēdējam elpas vilcienam. (..) Ak, mani bērni! Ko darīja Dievs savas mīlestības Sakramentā? Viņš pieņēma savu labo sirdi, lai mūs mīlētu, izspieda no tās maiguma tveici un žēlsirdību, lai tajās noslīcinātu pasaules grēkus.
Dieva asinis ir ķermeņa un dvēseles barība. Ja jūs par to domātu, jūs varētu uz mūžīgiem laikiem pazaudēties šajā mīlestības bezdibenī! Labais Kungs vēloties atdot sevi par mums mīlestības sakramentā, sniedza mums lielās un nebeidzamās ilgas, kuras piepildīt var tikai Viņš. Svētā Komūnija sniedz dvēselei tādu kā ugunīgo gaisa brāzmu, kas sāk postīt, bet kas atstāj daudzas kvēlojošas ogles! Ja tev jautā: „Kādēļ neej mājās?”, mēs varam atbildēt: „Es nesu Debesis”. Nesaki, ka neesi tā cienīgs. Tā ir taisnība: tu neesi cienīgs, bet tas tev ir vajadzīgs.
Sv.Jānis Marija Vianejs

Mises noslēgums un vadlīnija

Nesiet savās sirdīs mieru un paļaujieties tikai uz Dievu!


2020. gada 6.augustā

Kunga Jēzus pārveidošanās, svētki

Vadlīnija:Debesis sludina Viņa taisnību , un visas tautas redz Viņa godību.(Ps 97, 6)

Ievads:Ar Kristus Pārveidošanās svētku atzīmēšanu baznīca svinīgi atzīst un slavina Dievības un cilvēcības savienojumu Kristus personā. Lai atbalstītu ticību savos mācekļos, kad tie redzēs Viņa ciešanas, Jēzus Kristus parādīja viņiem Savu dievišķo slavu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi Visaugstākais pār visu pasauli, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mans Kungs un Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi Dieva Uguns, apžēlojies par mums.

I lasījums (Dan 7, 9-10. 13-14)

Šī lasījuma būtība ir saprotama bez komentāriem: kādām valstīm vietā atnāks citā Valstība, kuru nenoteica zemes spēks, bet Dievs un atsūtītais Mesija. Nāk Tiesas diena, kad Dieva tronis triumfē par visiem, kas mēģināja ielikt augstāk pār Dievu. Pēc Tiesas par pasauli valdīs Mesija, un zemes valstībām vietām nāks Mesijas Valstība, par kuru runāja daudzie pravieši.

Psalms 97

II lasījums (2 Pēter 1, 16-19)

Otrajā lasījumā Pēteris vēlreiz pasvītro, ka esot Kristu darbu liecinieks, un lūdz īpaši ievērot, ka par Viņa mācību viņš liecina, pamatojoties uz savām atmiņām. Pēteris liecina par to, ko viņš redzēja pārveidošanās kalnā, par ko Kristus lūdza nevienam nestāstīt, kamēr Viņš neaugšāmcelsies no miroņiem.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs Matejs (17, 1-9)

Uz kalna virsotnes notiek visvārīgākās Dieva tikšanās ar cilvēku: Mozus saņem likumu, Elija sadzirdēja Gara elpu. Tagad kalnā kāpj Jēzus, lai sāktu Pašam Sevī cilvēka pārveidošanu: no baiļu un naida slimības – pie dievišķās gaismas. Lejā, uz līdzenas zemes praviešus vienmēr gaidīja vilšanās un neatzīšana: Mozus ieraudzīja zeltā elku, Elija – atkrišanu un vajāšanu. Jēzus kāpj lejā, lai doties uz Savam tikšanām ar ciešanām, nāvi un augšāmcelšanām – lai Iemīļotā Dēla pārveidošanās neapstātos uz Viņa, lai katrs varētu iet pa Viņa ceļu – kļūt par iemīļoto Tēva dēlu vai meitu, dzīvojot ar Viņa gaismu. Un šajā dienā mēs varām ienākt šajā sakarībā starp Dieva gaismu un Kristus krustu, kas atklāj ceļu pie vispārīgas Augšāmcelšanas.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, Vārds, ak, Kristus! Dāvā, lai es pazītu Tevi, dāvā, lai mīlētu Tevi! Tu esi Gaisma, dāvā, lai arī manā nabadzīgajā dvēselē ienāktu kaut viens gaismas stars, lai es varētu Tevi ieraudzīt un Tevi saprast. Dāvā man kaut ar vienu acu uzmetienu ieraudzīt Tevi, bezgalīgais skaistums! Izdzēs mazliet savu varenu gaismu, lai manas acis varētu uz Tevi paskatīties un ieraudzīt Tavu bezgrēcīgu pilnību. Atver manas ausis Taviem dievišķiem vārdiem, lai es sadzirdētu Tavu balsi un domātu par Tavam pamācībām. Atver manu prātu un manu gudrību, lai Tavs vārds ienāktu manā sirdī un es varētu to sajust un saprast.
Dāvā man lielu ticību uz Tevi; tādu, lai tajā visi Tavi vārdi kļūtu man par gaismu, kas apgaismo, un dāvā iet Tev pretī, un sekot Tev visos manos taisnprātīguma un patiesības ceļos. Ak, Kungs, Dieva Vārds, Tu esi mans Kungs, vienīgais un neaizvietojamais Mācītājs! Saki, jo es vēlos klausīties un izpildīt Tavus vārdus, jo zinu, ka šie vārdi nāk no Debesīm. Es vēlos tos klausīties, domāt par tiem, izpildīt savos darbos, utt. Tajos ir dzīve, prieks, miers un laime. Saki, Tu esi mans Kungs, mans Mācītājs, un vienīgi Tevi vēlos klausīties.
A. Ševrie

Mises noslēgums un vadlīnija

Pateiksimies Kristum par Viņa upuri, ciešanām un nāvi mūsu dēļ!


2020. gada 9.augustā

Parastā liturģiskā laika 19.svētdiena, Psaltērija XIX nedēļa

Vadlīnija:Atjauno mūs atkal, Tu Dievs, mūsu palīgs, remdē Savas dusmas pret mums! (Ps 85, 5)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgt Dievu, lai Viņš vairotu mūsu sirdīs mīlestības garu, lai mēs izpelnītu solīto mantojumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, palīdzība tiem, kas Viņu bīstas, apžēlojies par mums.

Kristu, pacietīgs un žēlsirdības pilns, apžēlojies par mums.

Kungs, kas modini žēlsirdību, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Ķēn 19, 9a. 11-13)

Apsolot pravietim Elijam par tikšanām ar Sevi, Kungs nosauc visus raksturiezīmes Dieva parādīšanas laikā, kuri mums liekas par dabiskiem. Protams, kad debesu un zemes Valdnieks parādās šajā pasaulē, var parādīties arī vējš, kas pleš kalnus, zemestrīce un uguns. Bet Svētie Raksti mums saka, kas tas viss – mūsu pasaules parādības, kuras pavada Visspēcīgā atnākšanu. Ne šeit Kungs, tā kategoriski apgalvo. Šo kataklizmu vietā, Dievs parādās šajā pasaulē kā klusa vēja dvesma, kas atgādina pašas dzīves elpu. Dievs – ir kaut kas cits, atšķirīgs no Viņa klātbūtnes redzamām izpausmēm..

Psalms 85

II lasījums (Rom 9, 1-5)

Otrajā lasījumā mēs pievērstam uzmanību Pāvela attiecībām pret saviem radiem. Kurš no mums ir gatavs teikt „es vēlos pats nošķirties no Kristu par saviem brāļiem, kuri ir tuvi man pēc miesas”. Vai ir cilvēka spēkos piekrist tam, to cilvēku dēļ, ar kuriem tu esi tuvs miesas dēļ. Pat ne ar radiem, bet tikai ar vēsturi, zemi, tradīcijām, kuri nav saistīti ar ticību. Droši vien šīs slāpes dalīt augšāmcelšanas gaismu ar tiem, it kā liekas, ar kuriem gandrīz nav nekādu līdzību un ir īstas apustuliska pamatiezīme.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (14, 22-33)

Šajā fragmentā mēs lasām par iešanu pa ūdeni, šeit ir vārdi, kuri ļauj mums sajust sevi par Dieva bērniem. Vārdi, kuri katru reizi skan mūsos visgrūtākajos brīžos mūsu dzīvē: „… Tas esmu Es, nebaidieties”. Pasaule ir šausmīga. Kad mēs skatāmies apkārt sev, mēs saprotam, kā tā ir šausmīga, cietsirdīga un asiņaina. Bet šie vārdi dod mūs drosmi iziet no mūsu laivas plosošajā jūrā. Un šis ļauj mums būt augstākiem par savas un radinieku dzīves bailēm, bet pielipināties tikai vienīgām bailēm – bailēm apvainot Dievu. Vēl ko mums jāsaprot, mūsu izplūdums pret Dievu vienmēr notiek vienatnē. Kā Pēteris piecēlās un, atstājot savus draugus laivā, viens gāja pie Jēzus pa viļņiem, tā arī mēs sasniedzam patieso dievišķo saskarsmi, tikai tad, kad aizveram aiz sevis savas istabas durvis un paliekam vienatnē ar Dievu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Vienalga, vai es sākšu šo vai citu darbu, vai es ciešu, vai ilgojos pēc kaut kā, - Kungs, Tu esi mana vienīga cerība! Lai gudrais uzticas savām zināšanām, cits – savām cilvēka prasmēs, kaut kas – savai varai vai vēl kaut kādam tukšumam. Man tas viss liekas izgaistošs un nepastāvīgs, Es uzticos Tev, jo, Kungs, Tu esi mana vienīga cerība!
Svētais Bernards

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet žēlsirdīgi pret visiem cilvēkiem tāpat kā Dievs ir žēlsirdīgs pret mums!


2020. gada 15.augustā

Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, svētki

Vadlīnija:Tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, tavas lūpas ir laipnības pilnas, tāpēc Dievs tevi svētīs mūžīgi. (Ps 45, 3)

Ievads:Šodien mēs svinam Debesīs uzņemšanas noslēpumu. Nobeiguma posmu uz zemes, Pestītāja Māte, brīva no Iedzimtā grēka, ir ievesta godībā ar miesu un dvēseli tuvu savam Dēlam debesīs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Varenais un Žēlsirdīgais, apžēlojies par mums.

Kristu, Tēva spožums, apžēlojies par mums.

Kungs, Maiguma un līdzjūtības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Atkl 11. 19a; 12, 1. 3-6a. 10 ab)

Šis Apokalipses fragments mums rāda “ brīnumainu zīmi debesīs “: Sieviete, kuras apmetnis ir pati saule, un kronis no zvaigznēm. Neuzvarama ar Dieva žēlastību pret savu sākotnējo ienaidnieku. “Baznīcas tēls un pirmauglis”. Pirmauglis mātes sāpēs, kalpojot Atpestīšanai. Pirmauglis godības liktenim. No turienes Trīsvienības pavards, Marija mūs visus gaida, lai dzīvotu un dziedātu ar Viņu Dieva žēlastības pazīšanu.

Psalms 45

II lasījums (1 Kor 15, 20-27)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels salīdzina Ādamu un Jēzu. Ādamā visi mirst, Jēzū visi atdzīvos. Jēzus valdīs pār pasauli, kamēr nesaliks visus ienaidniekus zem Savām kājām.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (1, 39-56)

Daudzus gadsimtus Dievs caur likumu un praviešiem gatavoja Savu tautu centrālam vēstures notikumam. Un lūk, galvenais šis audzināšanas auglis izrādījās parasta Jaunava no Galilejas, kura spēja atbildēt Eņģelim šos vissvarīgākos vārdus šajā pasaulē. Viņa, Jaunava, kura nesa savā miesā Visaugstākā Dēlu, māca mūs būt par Viņa Valstības dalībniekiem. Viņas lūgšana tāpat var daudz iemācīt mūs – piemēram, tam, kā saistīt sevī pilno pazemību un paklausību Dievam ar priecīgiem gavilēm par Viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Uz Tevi Marija, paceļas Tavu bērnu balss.
Lūdz par mums, Dieva Māte.
Lūdz par mums, kas esam naida vai interešu sašķelti, ieslēgušies egoismā vai ambīcijās,
slimi no nepārvaramās vientulības.
Lūdz par mums, pat, ja bieži vien nesteidzamies pie tevis, un palīdzi mums atpazīt vienam otrā brāli ne tikai sāpēs vai nāvē, bet Tavā Mātes sirds siltumā. Amen.
Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet pazemīgi savā dzīvē un iemantosiet Debesu Valstību!


2020.gada 16. augustā

Parastā liturģiskā laika 20. svētdiena, Psaltērija XX nedēļa

Vadlīnija:Lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs! (Ps 67, 2)

Ievads:Šīsdienas liturģija darīt taisnus darbus un iemīlēt Dievu visā un augstāk par visu, un tad mēs būsim cienīgi Dieva apsolījumiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas mīl visus, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu cilvēku dedzīgais aizstāvis, apžēlojies par mums.

Kungs, kas stiprini mūsu ticību, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 56, 1. 6-7)

Dievam nav svešo un savu. Mēs otrādi – no bērnības pieradām dalīt pasauli uz labiem un sliktiem, uz mūsu un ne mūsu. Droši vien tas ir dabiski mūsu grēcīgai dabai – turēties pie tuviniekiem, atstumt tālākos. Caur šo stadiju nogāja arī Izraēla, kura apzinājās sevi kā Dieva izredzēto tautu, atdalījās no citām tautām ar reliģisko aizliegumu sienu. Jesajas ziņas par to, ka Kunga māja būs visu tautu lūgšanas māja, liekas par kaut ko neparastu. Bet nāk laiks kļūt pieaugošākiem, ir laiks ieraudzīt, ka Dievs ir augstāks par mūsu ierobežojumu. Viņš – visu Dievs, Viņš mīl visus, visus sauc ticēt.

Psalms 67 (66)

II lasījums (Rom 11, 13-15.29-32)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels nosauc sevi par pagānu Apustuli un aicina romiešus klausīties Dievu, un tad viņi būs apžēloti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (15, 21-28)

Šajā lasījumā mēs lasām par vienas kanāniešu sievietes ticību. Cik liela šī sievietes ticība? Jebkura māte ies uz visu, pat uz lielākiem pazemojumiem, lai viņas meita izveseļotos. Iespējams, Jēzum ir svarīgi ne tas, ar ko saistīts viņas lūgums, ar ko sākas viņas ticības ceļš, bet, cik tālu viņa ies pa šo ceļu. Kanāniete – ir pagāns, ar pagāniem jūdi nesaskaras, tāpēc Jēzus klusē. Kad pie Viņa griežas mācekļi, Viņš atgādina, ka Dievs palīdz tieši savai tautai. Sieviete, dzirdot to, vienalga lūdz palīdzību. Tādā veidā viņa atraujas no savas tautas ar Izraēla Dievu attiecību dēļ. Ar savu nākamo frāzi Jēzus parāda, ka Dievu nevar piespiest palīdzēt, Viņš nepieņem pagāniski maģisko pieeju attiecībās ar Viņu. Sievietes atbilde nozīme viņas piekrišanu uz Dieva žēlsirdību. Un tā, dažu minūšu laikā viņa noiet pagāna ceļu, pieprasot no Jēzu to, kas viņai ir vajadzīgs, līdz sievietei, kura uzticas Izraēla Dievam un pazemīgi piekrist Viņa žēlsirdībai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Euharistiskais Jēzu, paldies, ka esi mūsu vidū. Šodien Tu esi kopā ar visiem, kas slavē Vissvēto Trīsvienību. Tev pateicamies, Jēzu, par prieku ko dāvā Taviem svētajiem, par Tavu nāvi un godības pilno augšāmcelšanos. Tev pateicamies, ka esi mūsu dzīvības maize un pestīšanas dzēriens. Tavās Asinīs vēlamies mazgāt mūsu ikdienas dzīvi, Tavā maigumā un mīlestībā vēlamies likt mūsu darbošanos un nest mieru. Tev pateicamies un Tev uzticam mūsu tagadni un nākotni. Šķīstī mūs savā mīlestībā, stiprini drosmē, dāvā enerģiju un spēku, lai mēs varētu sludināt svētumu, kas ir dāvana visiem. Amen.
Teresa Karboni, O.A. Pro Sanctitate

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien atcerēties savās lūgšanās tos, par kuriem jūs jau sen aizmirsāt vai arī nevēlāties atcerēties.


2020. gada 23.augustā

Parastā liturģiskā laika 21.svētdiena, Psaltērija XXI nedēļa

Vadlīnija:Tu uzturi manu dzīvību; Tu izstiep Savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un Tava labā roka man palīdz un palīdzēs. (Ps 138, 7)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina mīlēt Dieva baušļus un vēlēties Dieva solījumus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi pār Savu vārdu paaugstinājis Savus apsolījumus, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu atpestīji mūs no mūžīgās nāves, apžēlojies par mums.

Kungs, Vienkāršības un šķīstības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 22, 19-23)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par nākamo Jeruzalemes valdnieku, kas būs par tēvu visiem pilsētas iedzīvotājiem, un rokās viņam būs vara par visu pasauli.

Psalms 138 (137)

II lasījums (Rom 11, 33-36)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels pārdomā par Dievu, par Viņa gudrības dziļumu un bagātību. Kas bija Dieva padomdevējs? Kas izpratis Viņa prātu?

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (16, 13-20)

Par ko cilvēki uzskata Jēzu? Šis jautājums līdz šim stāv katra cilvēka priekšā, un dažādas ir atbildes. Viņš jautā mācekļu viedokli, un šis jautājums tiek uzdots arī mums. Šis jautājums liek mūs izvēlēties. No tā, kas man ir Kristus, ir atkarīgs, kā es dzīvošu. Tāpēc Pētera atzīšana kļuva ne tikai par viņu personisko Jēzus Kristus atzīšanu kā Dieva Dēlu. Ar viņa muti Kristu atzina arī visi apustuļi, pie tā pievienojas visu laiku un tautu mācekļi. Ne miesa un ne asins atklāja to Pēterim, tas nozīmē, ka ne cilvēciskas pārdomas un tradīcijas, bet Debesu Tēvs.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Godinu Tevi, Kungs! Tu dāvāji man tik daudz žēlastības, ka mana sirds kā zivs, kas peld jūrā, peld priekā un svinībās. Un šīs prieks, un šīs svinības dod apziņu, ka Tu esi. Kur es neietu, lai eju ar prieku, kur es nebūtu, lai esmu priecīgs. Un tas ir iespējams tikai tāpēc, Kungs, kas es pilnībā esmu Tevī, un Tu – viss mans prieks un laime! Kungs, mūžīgais gods un slava Tev, - taisnīgo cerība un grēcinieku pestīšana! Kungs, atver manu sirdi, atver manas acis, lai es godātu Tevi, - mans Dievs! Reimonds Lills

Mises noslēgums un vadlīnija

Mīliet Dieva baušļus un Viņa likumus, rūpējieties par nabagiem un lūdzaties par mirušajiem.


2020. gada 30.augustā

Parastā liturģiskā laika 22.svētdiena, Psaltērija XXII nedēļa

Vadlīnija:Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. (Ps 63, 2)

Ievads:Šīsdienas liturģija mūs aicina meklēt Dievu un lūgt no Viņa palīdzību, lai Viņš stiprinātu mūsu ticību, pavairotu un saglabātu mūsos visu labo.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi mūsu palīdzība, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu dzīves paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi degošs uguns, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jer 20, 7-9)

Pirmajā lasījumā pravietis Jeremija stāsta mums, ka bija nolēmis vairs nesludināt Dieva Vārdu, jo visi par viņu smejas un saka ļaunus vārdus. Bet Dievs kā degošs uguns, apgaismoja viņu un viņš nevarēja noturēt klusumā Dieva Vārdus.

Psalms 63

II lasījums (Rom 12, 1-2)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels mūs aicina upurēt savu miesu un dzīvot ne pēc pasaules likumiem, bet pēc Dieva likumiem.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (16, 21-27)

Šajā fragmentā Jēzus stāsta saviem mācekļiem, ka Jeruzalemē Viņu gaida ciešanas un nāve, un vēlāk augšāmcelšanas. Pēteris mēģina Viņu pārliecināt to nedarīt, uz ko Jēzus visus aicina ņemt savu krustu un sekot Viņam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētais Gars, Dieva Gars, gaismas un mīlestības Gars, Tev veltu manu prātu, manu sirdi un manu gribu, visu manu esamību laikā un mūžībā. Manam prātam jābūt vienmēr gatavam klausīties Tavas debess iedvesmas un Katoļu Baznīcas pamācības, jo Tu esi Tās bezgrēcīgs audzinātājs. Lai mana sirds vienmēr ir pārņemta ar mīlestības liesmu pret Dievu un tuvāko. Lai mana griba vienmēr būtu veidota pēc Dieva gribu formas. Lai visa mana dzīve vienmēr būtu uzticīgs dzīves un mūsu Kunga tikumu atspulgs; Viņam, tāpat kā Debesu Tēvam, un Tev, Svētajam Garam, gods un slava mūžīgi mūžos. Āmen. Sv. Pijs X

Mises noslēgums un vadlīnija

Esiet gatavi upurēties Dieva mīlestības dēļ!