2021. gada 3.jūlijs

APUSTULIS SVĒTAIS TOMS, svētki

Vadlīnija: Sludiniet Evaņģēliju visām tautām. (Mk 16, 5)

Ievads

Svētais Toms ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem. Pēc Kristus Augšāmcelšanās Toms prasīja Jēzum, lai varētu redzēt Viņa brūces, lai ieticētu, ka Viņš ir augšāmcēlies. Pēc Vasarsvētkiem Toms sludināja Evaņģēliju līdz Indijai. Viņš mirst mocekļa nāvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Varenais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Baznīcas stūrakmens, apžēlojies par mums.

Kungs, mūsu Trīsvienīgais, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ef 2, 19-22)

Sv. Pāvils šajā vēstulē atgādina katram no mums, ka mēs esam Dieva saimes locekļi, esam Baznīcas bērni. Esam aicināti būt uzticīgi Kristum, Baznīcas stūrakmenim. Cik ir svarīgi būt Dieva Gara mājoklī, un tas nozīmē būt paklausīgiem Svētajam Garam, lai varētu sludināt mūsu ticību.

Psalms 117

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (20, 24-29)

Mans Kungs un mans Dievs! Šie ir vārdi, kas skan šodien Evaņģēlijā. Vārdi, ko Apustulis Toms teica Jēzum. Toms sākumā šaubījās, ka Jēzus ir augšāmcēlies, bet kad Augšāmcēlušais Kristus parādīja Tomam savas rokām, viņš ieticēja un apliecināja: “Mans Kungs un mans Dievs!“ Lai arī mēs varētu to liecināt ne tikai ar vārdiem, bet arī ar mūsu dzīvi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu esi mūsu sirdīs. Vēlamies atkārtot kā Apustulis Toms: “Mans Kungs un mans Dievs!”

Kad es esmu vājš – Mans Kungs un mans Dievs!

Kad es esmu darbā – Mans Kungs un mans Dievs!

Kad es ciešu vai esmu vesels/vesela – Mans Kungs un mans Dievs!

Kad es esmu kopā ar draugiem – Mans Kungs un mans Dievs!

Kad es esmu dzīves krustojumā – Mans Kungs un mans Dievs!

Kad klusumā es Tevi pielūdzu – Mans Kungs un mans Dievs!

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsimies par tiem, kas ir tālu no Dieva, vai šaubās par savu ticību dzīvē, lai Jēzus vārdi – Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja – kļūst par dzīves centra mācību.

2021. gada 4. jūlijs

Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Psaltērija 2. nedēļa

Vadlīnija: Uz tevi, Dievs, es paceļu savas acis. (R. Sal 1)

Ievads

Šīs dienas liturģija mūs aicina atzīt kā Pravietis Ezehiēls darīja un tāpat kā Jēzus, kas turpina savu misiju, neskatoties uz to, ka Nācaretē cilvēki netic, ka Jēzus ir Dieva dēls, īstais pravietis sūtīts no Dieva.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Izraēļa Dievs, apžēlojies par mums!

Kristu, Tēva sūtītais, apžēlojies par mums!

Kungs, svētuma avots, apžēlojies par mums!

I lasījums (Ech 2, 2-5)

Pravietis Ezehiēls ieklausās Dieva balsī, kas viņu sauc kļūt par pravieti Izraēļa tautā. Ezehiēls ir uzticīgs Dievam un izpilda savu aicinājumu, arī ja cilvēki nedzirdēja Dieva balsi un nesekoja Dieva mācībai.

Psalms 123

II lasījums (2 Kor 12, 7-10)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils māca mums nebaidīties un paļauties uz Dieva žēlastību. Pāvils ir uzticīgs Dievam gan prieka laikā, gan grūtībās. Pāvils paļaujas uz Dieva vārdiem: " Tev pietiek manas žēlastības, jo spēks pilnveidojas nespēkā.” Lai šie vārdi paliek mūsu sirdī un lai tāpat kā Pāvils uzvaram ļaunumu un izpildām labumu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (6, 1-6)

Cilvēkam ir raksturīgs turēties pie tās patiesības, kas viņam jau zināma. Viņš jūt drošību kopā ar Dievu, no Kura zina, ko gaidīt. Šie acu aizsegi slēpj no mums īsto Dieva Vaigu, atņem mums tos brīnumus, kurus Viņš ir sagatavojis mums. Jēzus pieprasa no mums drošsirdību, lai mēs pieņemtu Viņu sevī. Un, ja mēs riskējam palikt bez stabila pamata – mūsu spriedumiem un zināšanām par Viņu, mums būs iespēja pa īstam satikties ar Viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, tu esi mūsu sirdī. Šodien tu parādies mums kā Dieva Tēva sūtītais. Tu atnāci pasaulē, lai izpildītu Dieva gribu. Arī katrs no mums ir aicināts izpildīt savu misiju Baznīcā, pasaulē. Palīdzi mums, Jēzu, nebaidīties, bet dod mums Tavu žēlastību, ko mēs smeļam no Euharistijas.

“Tev pietiek manas žēlastības, jo spēks pilnveidojas nespēkā.” Lai Sv. Pāvila vārdi kļūst mūsu ikdiena lūgšanā, kas atjauno mūsu gribu, mūsu vēlmes sekot Tev un sludināt Tavu valstību ar dedzīgu sirdī, ar mīlestību. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Klausieties Dieva balsi savā sirdī, pasakiet Dievam „Jā” un mēģiniet izmainīt savu dzīvi!

2021. gada 11. jūlijā

Parastā liturģiskā laikposma 15. svētdiena, Psaltērija 3. nedēļa

Vadlīnija: Es klausīšos, ko Kungs Dievs runā: Tiešām, Viņš runā par mieru Savai tautai un Saviem svētajiem, un tiem, kas sirdī atgriežas pie Viņa. (Ps.85)

Ievads

Šīs dienas liturģija stāsta mums par aicinājumu un misiju. Par to, cik svarīgi uzklausīt Dieva balsi, uzticēties, saņemt Viņa svētību un doties paredzētājā ceļā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , tu, kas mūs aicini, apžēlojies par mums.

Kristu , tu, kas mūs sūti, apžēlojies par mums.

Kungs , tu, kas mūs svētī, apžēlojies par mums.

I lasījums ( Am 7, 12-15 )

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to kā Amoss atbild Amacijam, kurš mēģina viņu izdzīt no Beteles “ Es neesmu pravietis, arī ne pravieša dēls, bet es esmu gans, kas audzē meža vīģes.

Bet Tas Kungs paņēma mani no ganāmā pulka un sacīja man: "Ej un uzstājies kā pravietis pret Manu Izraēla tautu!”. Viņš atbild bezbailīgi un pārliecinoši. Viņš atzīst, ka nav pravietis, viņš ir pazemīgais gans, kurš paklausījās Dieva varenam vārdam un pilda to, ko Viņam ir uzticējies pats Visvarenais.

Psalms 85 (84)

II lasījums ( Ef 1, 3-14 )

Otrajā lasījumā Svētais Pāvels uzdrošina mūs ar skaistiem vārdiem, ka mēs esam svētīti Kristū, izredzēti no laika sākuma. Kā Dievs mums nolēmis būt par Viņa mīļotiem bērniem caur Jēzu Kristu un apveltījis mūs ar visu gudrību un atziņu, atklādams Savu gribas noslēpumu.

Mums jābūt atklātiem, uzmanīgiem, meklējošajiem savu īsto ceļu, Dieva gribu savā dzīvē, jo mums viss ir dots, lai to atrastu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 6, 7-13

Šajā fragmentā Jēzus aicina un sūt savus mācekļus uz misiju. Viņš deva mācekļiem varu par nešķistiem gariem – kas ir Dieva darbs, un tikai Dievs var dot tādu varu, pavēlēja neko neņemt līdzi, bet iet pilnīgā paļāvībā uz Dievu, palikt tur kur viņus pieņems līdz iziešanas no tās vietas – nemeklējot labāko komfortablāku variantu. Tā teikt ar visu savu izskatu un uzvedību viņiem bija jāliecina par To, kurš viņus nosūtīja, par To, kurš dzīvoja nemeklējos sev laba, par To, kurš pat visdārgāko – savu dzīvi – bija gatavs upurēt par mums.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas!
Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienmēr. Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs! (Ps 25 4-7)

Mises noslēgums un vadlīnija

Padomāsim par to, ka katram no mums ir sava, Dieva uzticēta misija, tā ir skaistāka dāvana un izaicinājums, mūsu ceļš un dzīves jēga. Dievs mūs bagātīgi svētīja ar visām nepieciešamām dāvanām lai atrast to īstu ceļu, mūsu dzīves misiju.

2021. gada 18. jūlijs

Parastā liturģiskā laika 16. svētdiena, Psaltērija 4. nedēļa

Vadlīnija: Kungs mani vada, man nekā netrūks. (Ps. 23, R.1)

Ievads: Šis dienas liturģija parāda mums Jēzu, kas turpina savu misiju — sludināt Evaņģēliju visiem. Jēzus labais gans ir paraugs visiem ganiem, kas sludina un vada Dieva tautu pie Dieva.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Tēvs, apžēlojies par mums!

Kristu, mūsu labais gans, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu cerība, apžēlojies par mums!

I lasījums (Jer 23, 1-6)

Pravietis Jeremija runā par ganu sūtību un misiju. Kas ir labais gans, kas ir ļaunais gans. Viņš jau pravieto par Jēzu, labo ganu, kas nāks, lai atpestītu visus cilvēkus un vadītu visus pie Tēva.

Psalms 23

II lasījums (Ef 2, 13-18)

Sv. Pāvila kristoloģiskās himnas vēstules Efeziešiem paskaidro mums, kas ir Kristus. Viņš ir mūsu miers, Viņš atnāca starp mums, lai mēs būtu viena ģimene, Dieva bērni. Jēzus ir miera avots, kas apvieno visus Dieva Tēva mīlestībā, Dieva Tēva rokās.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (6, 30-34)

Šajā Evaņģēlijā redzam Jēzu, kas klausās apustuļos, kas pastāstīja visu, ko viņi ir darījuši un mācījuši. Kopā ar apustuļiem Jēzus turpina sludināt Dieva mīlestību un iežēlojās par visiem cilvēkiem, kas sekoja Viņam. Mācīsimies kļūt žēlsirdīgi pret visiem, lai mīlētu un kalpotu visiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, labais gans, tu mājo mūsu sirdī. Palīdzi mums klausīt Tavai balsij, mīlestības balsij, žēlsirdības balsij. Dod mums spēku sekot Tev bez bailēm, bez robežām. Tu esi lēnprātīgs un pazemīgs, pārveido mūsu dzīvi, lai mēs varētu kļūt pazemīgi un lēnprātīgi.

Labais Gans, tu, kas nes katru no mums uz saviem pleciem.

Kristu, labais Gans, tu, kas sludināji līdz galam Dieva mīlestību, palīdzi mums kļūt maigiem, gataviem piedot un mīlēt. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pieņemiet Jēzu savā sirdī un nesiet Viņa Gaismu citiem cilvēkiem!

2021. gada 25. jūlijā

Parastā liturģiskā laikposma 17. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Kāpēc tu esi tik izmisusi , mana dvēsele, un tik nemiera pilna manī ? Ceri uz Dievu , jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam un savam Dievam! (Ps 42,12)

Ievads

Šīs dienas liturģija mūs aicina paļauties uz Dievu , cerēt uz Viņu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mūsu Glābējs, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu Cerība, apžēlojies par mums.

Kungs , Brīnumu Radītājs, apžēlojies par mums.

I lasījums ( 2 Ķēn 4, 42-44 )

Pirmajā lasījumā mēs lasām par vēl vienu piemēru Dieva brīnumiem – paēdināt 20 maizēm lielo ļaužu pulku. Mums atliek tikai ticēt un paļauties. Arī tad, kad liekas ka nesanāks, nav iespējams.

Psalms 145 (144)

II lasījums ( Ef 4, 1-6 )

Otrajā lasījumā Pavils no cietuma aicina kristiešus būt vienotiem, saglabāt cieņu un pazemību, ar pacietību un mīlestību veidot attiecības starp visiem cilvēkiem, sargāt mieru. Centrā ir Dievs, kas apvieno visu un visus. Ļoti aktuāls aicinājums arī šodien.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 6, 1-15

Šajā fragmentā Jēzus paradīja brīnumu - milzīgs cilvēku skaits bija paēdis no 5 maizēm un 2 zivīm. Mēs redzam cik daudz cilvēki sekoja Jāzum, klausījās Viņa mācību. Bet tieši šis brīnums -paēdināt vairāk par 15 tūkstošiem cilvēku ar 5 maizēm un 2 zivīm bija ļoti iespaidīgs un saprotams. Tikai Dievam tas ir iespējams, un Dievs rūpējas par mums.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

“Dāvā mums izturību ticībā,

dedzību mīlestība,

nešaubīgu pārliecību cerībā!” Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Dievam ir iespēja pabarot mūsu miesu, parūpēties par mums, bet svarīgākais, ko Viņš mums dod, ir garīga “barība” – ‘Uzņemiet sevi nevis iznīkstošo barību , bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls …” (Jņ 6, 27)