2021. gada 5. septembris

Parastā liturģiskā laikposma 23. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Sakiet izmisušām sirdīm: "Esiet stipras, nebīstieties! Redzi, te ir jūsu Dievs!”

(Is 35, 4)

Ievads

Šodienas liturģija aicina mūs pārdomāt Dieva spēku. Viņš ir mūsu stiprums un glābējs, un savā žēlsirdībā Viņš uzlūko un apžēlojas par mums, kaut esam tik nabadzīgi. Uzticēsimies Viņam, jo Viņš spējīgs veikt brīnumus mūsu katra dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Dievs, apžēlojies par mums!

Kristu, godības Kungs, apžēlojies par mums!

Kungs, Jēkaba Dievs, apžēlojies par mums!

I lasījums no Isaja grāmatas 35, 4-7a

Pirmajā lasījumā mēs lasām Kunga solījumus. Mūsu Dievs ir tas, kurš spēj darīt brīnumus, paveikt šķietami neiespējamo un visu darīt jaunu. Viņš ir mūsu stiprums un Viņš mūs izglābs.

Psalms 146 (145)

II lasījums no Svētā Apustuļa Jēkaba Vēstules 2, 1-5

Otrajā lasījumā apustulis Jēkabs mūs aicina ikvienu cilvēku uzlūkot nevis pēc ārējā, bet gan redzēt katru cilvēku kā Dieva radītu. Viņš atgādina, ka ne jau pasaules bagātība ir tā, kas ļauj ieiet Dieva valstībā, bet gan Dieva žēlsirdība. Apustulis Jēkabs mūs aicina tieši nabadzīgajos saskatīt Dieva valstības mantiniekus. Un arī mums jākļūst nabagiem pasaulei, lai iemantotu ticības bagātību un Debesu valstību.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 7, 31-37

Šajā fragmentā Jēzus dziedina kādu kurlmēmo. Arī mēs bieži vien esam kā tādi, kuri nedzird to, kas svarīgs, un kuru mēle ir klusa vai runā nepareizi. Lūgsim no Jēzus šo žēlastību, lai Viņš atdara mūsu ausis un dāvā īstos vārdus. Un lai mēs, saņēmuši šīs žēlastības, esam tie, kuri ved arī citus kurlmēmos pie Dieva, lai Viņš viņus dziedinātu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Tu redzi mūsu vājumu, Tu redzi mūsu nabadzību. Lai tajā atklājas Tavs spēks un Tava bezgalīgā žēlsirdība!

Jēzu, Tu, kas dāvā mums pats sevi, kas noliecies pie mums, apžēlojies par katru cilvēku! Tava valstība ir dārgums, uz kura fona nobāl viss pasaules zelts un gods. Dari, lai ikviens cilvēks ilgotos pēc Tevis un ietu pa ceļu, kas vestu aizvien tuvāk Tev un Debesu valstībai!

Kungs, Tu atdari mūsu ausis un atraisi mēli. Dāvā mums žēlastību būt par Taviem lieciniekiem, lai mēs palīdzam arī citiem cilvēkiem saskatīt, saklausīt un runāt patiesību!

Mises noslēgums un vadlīnija

Pārdomāsim, kas ir mūsu vājības, kurās nepieciešams Dieva spēks, un kādus brīnumus Dievs jau ir veicis mūsu katra dzīvē. Pateiksimies par to, ka Viņš apžēlojas un mūs bezgala mīl.

2021. gada 8. septembris,

Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas diena, svētki

Vadlīnija: Ar prieku svinēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienu, jo uz Viņu nogāja Taisnības Saule – Jēzus Kristus, Mūsu Dievs.

Ievads

Šodien mēs svinam Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas dienu – Marija, no sākuma, ir izvēlēta no Dieva, lai kļūtu Dieva Māte, Jēzus Māte.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas izvēlējies Mariju, lai viņa kļūtu Dievmāte, apžēlojies par mums!

Kristu, Tu, kas daudz mīlēji savu Māti Mariju, apžēlojies par mums!

Kungs, kas piepildīji Mariju ar Svēto Garu, apžēlojies par mums!

I lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Romiešiem 8, 28-30

Pirmajā lasījumā apustulis Pāvils aicina mūs pārdomāt mūsu aicinājumu: kļūt par Dieva bērniem. Mums jādarbojas kopā ar Dievu, ar žēlastību, ko Dievs mums dod. Viņš mūs bezgalīgi mīl, arī kad mēs esam tālu no Viņa.

Psalms 13

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 1, 1-16. 18-23

Šodien mēs atceramies Jēzus cilts aprakstu un Jēzus piedzimšanas notikumus. Ar to Evaņģēlists Matejs vēlas mums atgādināt, ka Jēzus, īstais Dievs, īstais cilvēks, piedzima cilvēciskā veidā un ir nācis no konkrētas cilts un tautas.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu esi mūsu sirdī. Šodien vēlamies ar Tevi pateikties par Tavu Māti Mariju, par viņas piedzimšanu. Tā deva pasaulei prieku, cerību, gaismu. Jēzu, mēs Tev pateicamies, jo Marija, visskaistākā Māte, bija paklausīga ne tikai saviem vecākiem Annai un Zaharijam, bet arī Dievam. Baznīcas vēsturē atrodam, ka šajā dienā caur Marijas aizbildniecību vairāk reizes sargātas dažādas tautas no kara un slimību briesmām. Lūgsimies caur Tavu Mātes aizbildniecību, lai arī šodien Marija sargā mūs no visādām pandēmijām – fiziskām slimībām, viduvējības, garīgām slimībām.

Marija, Tu, kas uzvarēji vecāku ļaunumu – čūsku –, palīdz mums uzvarēt visu ļaunumu, kas ir mums apkārt, lai Dieva mīlestība vienmēr mājo mūsu sirdī, mūsu vidu. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Vissvētākā Jaunava Marija, Evaņģelizācijas zvaigzne, palīdzi mums sludināt prieku, ko Tu mums atnesi caur Tavu piedzimšanu: Jēzu Kristu.

2021. gada 12. septembris

Parastā liturģiskā laikposma 24. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Patiesi, patiesi es jums saku: Kas uz mani tic, tam ir mūžīgā dzīvošana. (Jņ. 6, 47)

Ievads

Šodienas liturģija mums atgādina par dzīvo ticību. Par to, ka darbiem ir lielāka nozīme kā vārdiem un par to, ka Dievs vienmēr aizstāvēs, un būs līdzās.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu, kurš vienmēr līdzās, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu, kurš īstā mīlestība, apžēlojies par mums.

Kungs, Tu, kurš vienmēr atbalsti, apžēlojies par mums.

I lasījums Is 50, 5-9a No Isaja grāmatas

Pirmajā lasījumā mēs lasām par drosmi ticībā. Par to, ka, tiešām sadzirdot, Dieva vārdu mums jābūt uzticīgiem un paļāvīgiem – Tas Kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Par to, ka nevajag baidīties parādīt, ka tici Dievam. Lai arī bieži tas nodara sāpes, Dievs vienmēr ir blakus un palīdzēs. Mēs nekad neesam vieni, tiešām, tuvu man ir Viņš, kas mani attaisno.

Psalms 116 (115)

II lasījums Jk 2, 14-18 No Svētā Apustuļa Jēkaba Vēstules

Otrajā lasījumā mēs tiekam aicināti uz rīcību un uz konkrētiem darbiem. Cik bieži liekas, ka esam īsti kristieši, bet vai to var redzēt mūsu darbos? Darbi runā daudz skaļāk par vārdiem un ja ir tikai vārdi, un to nevar redzēt darbos, vārdi pazūd. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Mēs nevaram būt kristieši tikai vārdos un draudzē vai kopienā, mums jābūt kristiešiem savā ikdienā, savos ikdienas darbos.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 8, 27-35

Šajā fragmentā Jēzus mums atgādina par ticības nozīmi. Kas ir Tava ticība? Kāpēc Tu ej iz baznīcu? Vai Tu seko Jēzum tikai tādēļ, ka tas ir moderni? Vai uz baznīcu ej, jo kādam konkrētam priesterim ir ļoti skaisti un īsi sprediķi? Jēzus atgādina kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Mūsu ticībai jābūt balstītai uz Dievu, mums nemitīgi jāaug un jāatklāj sava ticība.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mīļais Dievs, iemāci man ticību parādīt darbos. Palīdzi ikdienu veltīt Tev. Māci mani augt ticībā uz Tevi. Varenais Dievs, palīdzi Sevi sadzirdēt visās manās grūtībās.

Mises noslēgums un vadlīnija

Nebaidīsimies parādīt savu mīlestību uz Dievu ikdienas darbos, lai arī cik grūti dažreiz varbūt šķiet, Dievs nekad neatstās un Viņš ir katram sagatavojis ko īpašu.

2021. gada 14. septembris, SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANA, svētki

Vadlīnija: Mūsu Kunga Jēzus Kristu krusts ir mūsu glābšana, dzīve un augšāmcelšanās, caur kuru mēs esam pestīti un atbrīvoti.

Ievads:

Šodien mēs svinam Svētā krusta paaugstināšanas svētkus, kurus kristieši atzīmē jau no pirmajiem gadsimtiem, atceroties pirmā kristīgā imperatora Konstantīna māti Helēnu, kura Jeruzalemē atrada krustu, pie kura tika pienaglots un mira mūsu Pestītājs, un kuru viņa kopā ar visu tautu svinīgi pagodināja.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi mūsu patvērums, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi augšāmcēlies, apžēlojies par mums.

I lasījums no Skaitļu grāmatas 21, 4 - 9

Šodienas lasījums atgādina mums par Izraēļa tautu, kas kurnēja pret Dievu ceļā uz apsolīto zemi. Dievs, kas ir pacietīgs un lēnprātīgs, vienmēr dodas pretī Izraēļa tautai, arī kad viņi ir stūrgalvīgi, un Vara čūska kļūst par glābšanas zīmi. Tāpat kā Kristus uz krusta kļūst mūžīga pestīšanas zīme vakar, šodien un rīt.

Psalms 78

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 2, 6-11

Kristoloģiskā himna, ko Sv. Pāvils dod mums šodien, palīdz mums arvien vairāk pagodināt Kristu uz krusta. Viņš, kas ir Dievs, iztukšoja sevi un nāca starp mums, kļuva cilvēks un bija paklausīgs līdz krusta nāvei. Šī bezgalīgā mīlestība palīdz mums atjaunot mūsu ticību un mācīties mīlēt, tāpat kā Kristus mūs ir mīlējis.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 3, 13-17

Saruna starp Jēzu un Nikodēmu aicina mūs atjaunot mūsu dialogu ar Jēzu. Kāda ir mūsu ikdienas saruna ar Dievu? Vai tā ir tiešām patiesa un skaidra, kāda bija Nikodēma saruna ar Jēzu? Vai mēs esam droši iet pie Jēzu arī naktī, tāpat kā to darīja Nikodēms? Kad mēs esam tumsā mūsu ikdienas dzīvē, vai mēs sarunājamies ar Jēzu? Vai mēs ticam, ka Jēzus ir Dieva Dēls, kuru Dievs Tēvs sūtīja, lai mūs atpestītu?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mēs ticam, ka Euharistijas noslēpums palīdz mums izdzīvot Tavas ciešanas, Tavu nāvi uz krusta un Tavu augšāmcelšanos! Šodien, Svētā krusta pagodināšanas svētkos vēlamies, Jēzu, Tev pateikties, jo Tu upurēji savu dzīvi par mums. Tu mūs mīlēji ar bezgalīgo mīlestību, Tu no krusta sacīji: “Man slāpst.” Tavas slāpes pēc mūsu dvēseles turpinās līdz pat šodienai. Vēlamies būt kopā ar Tevi, Jēzu; vēlamies būt pie krusta kājām, lai smeltu no mīlestības avotiem. Tava nāve uz krusta ir mūsu pestīšana. Caur Tavu nāvi uz krusta mēs esam atjaunoti, esam atbrīvoti no grēka, esam svētdarīti.

Jēzu pie krusta, mēs Tevi godinām, Tevi mīlam, Tevi sekojam. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

“Ņem savu krustu! Un Seko man,” saka Jēzus.

2021. gada 19. septembris

Parastā liturģiskā laika 25. svētdiena, Psaltērija XXV nedēļa

Vadlīnija: Dievs, uzturi manu dzīvību. (Ps 6b)

Ievads:

Šīs dienas lasījumi aicina mūs skatīties uz mūsu dzīvi – vai mēs esam pazemīgi, vai mēs dzīvojām Dieva mīlestībā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mīlestības avots, apžēlojies par mums!

Kristu, pazemīgs un lēnprātīgs, apžēlojies par mums!

Kungs, mūsu spēks un patvērums, apžēlojies par mums!

I lasījums no Gudrības grāmatas 2, 17-20

Šis lasījums aicina mūs pārdomāt: kas ir taisnīgs cilvēks, kas ir ļauns cilvēks? Diemžēl pasaule vienmēr izvēlas ļaunumu. Gudrības grāmata māca mums būt pacietīgiem, arī kad pasaulē ir pret taisnīgajiem. Mums jāzina un jābūt drošiem, ka ar Dievu mēs uzvaram un Dievs mūs aizstāves.

Psalms 54

II lasījums no svētā apustuļa Jēkaba vēstules 3, 16 – 4, 3

Sv. Jēkaba vēstule ir ļoti konkrēta un stipra. Tā aicina mūs veikt dziļu sirdsapziņas izmeklēšanu, lai redzētu, kā mēs rūpējamies par mūsu iekšējo dzīvi. Vai mēs esam paklausīgi, žēlsirdīgi, lēnprātīgi?

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 9, 30-37

Jēzus saruna ar Apustuļiem ceļā uz Kafarnaumu ir pazemības mācība mums. Jēzus dalās ar viņiem, ka drīz cilvēka Dēls cietīs, nomirs un pēc trim dienām augšāmcelsies. Jēzus atklāj viņiem to, kas deg Viņa sirdī – Dieva Tēva grību – savu nāvi uz krusta! Un vēl paskaidro, ko nozīmē kļūt pazemīgiem: jākļūst kā bērniem. Tas nozīmē, ka jāpaļaujas uz Dievu un ne uz sevi, uz mūsu projektiem, uz mūsu plāniem, bet gan uz Dieva gribu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas - Kungs, paliec ar mums, jo bez Tevis nevaram kļūt pazemīgi un lēnprātīgi. Tu esi mūsu paraugs, jo tu mums sacīji: “Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi.” Jēzu, pārveido mūsu sirdi pēc Tavas sirds, pārveido mūsu dzīvi pēc Tavas dzīves, pārveido mūsu gribu, lai mēs varētu tāpat kā Tu izpildīt Dieva gribu. Ar pazemīgu sirdi varam arvien vairāk ticēt Dievam Tēvam, kas Tevi ir sūtījis starp mums. Ar pazemīgu sirdi varam vairāk kontemplēt Tēva vaigu. Jēzu, paliec ar mums!

Mises no s lēgums un vadlīnija

Kļūsim pazemīgi un paļausimies uz Dievu!

2021. gada 21. septembris

SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS MATEJS

Vadlīnija: Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu, tiem, kas saskaņā ar lēmumu ir aicināti kļūt par svētajiem. (Rom. 8,28)

Ievads

Šodienas liturģija mums atgādina par aicinājumu un par to, cik svarīgi ir savu aicinājumu dzīvot, rūpējoties par citiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, vienmēr taisnīgais, apžēlojies par mums.

Kristu, vienmēr žēlsirdīgais, apžēlojies par mums.

Kungs, vienmēr Tēvs, apžēlojies par mums.

I lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 4, 1-7. 11-13

Pirmajā lasījumā mēs lasām par to, ka Pāvils mūs aicina būt īstiem un pilnīgiem savā aicinājumā. Viņš atgādina, ka mēs katrs esam dažādi un arī aicinājumi mums katram var būt savi, bet es esam vienoti Baznīcā. Esam Dieva bērni. Pāvils, važās sasiets, arī parada to, ka mūsu aicinājums ne vienmēr ir viegls, un nākas saskarties ar grūtībām, bet katram no mums Kristus piešķir īpašas žēlastības.

Psalms 19 (18)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 9, 9-13

Šajā fragmentā Jēzus atgādina, cik svarīga ir žēlastība un rūpes par citiem. Viņš sacīja farizejiem - ,, Man patīk žēlastība un ne upuris”. Jēzus atgādina, cik svarīgi ir būt līdzās tiem, kuriem tas patiešām vajadzīgs. Viņš zina visas mūsu vainas un vienalga vēlas būt mums blakus. Kā es rīkojos savā ikdienā? Vai palīdzu tam, kurš grūtībās? Kam es vēlos līdzināties – Jēzum vai farizejiem?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans Dievs, savā mīlestībā Tu esi mani radījis un izvēlējis, lai es varētu Tev kādā īpašā veidā kalpot. Tu esi mani paredzējis kādam darbam, kuru Tu nedevi darīt nevienam citam. Man ir sava vieta Tavā plānā. Šīs dzīves laikā es varu arī neuzzināt, kāda ir mana loma, bet nākamajā dzīvē tas man tiks atklāts. Tādēļ es Tev uzticēšos visās lietās. Ja esmu slims, pat mana slimība var kaut kādā veidā pakalpot. Ja man par kaut ko jāuztraucas, arī mans uztraukums var Tev noderēt. Un, ja esmu noskumis, manas sirdssāpes var sekmēt Tavu mērķu piepildīšanu. Tu neko nedari tāpat vien; Tu zini, kādēļ Tu ko dari. Ja arī Tu atņemtu man draugus, aizvestu mani dzīvot svešumā, liktu man justies visu aizmirstam, darītu manu garu nomāktu un piezemētu un turētu no manis noslēpumā manu nākotni, — tik un tā, Tu zini, ko Tu dari, un es Tev uzticos.

Svētīgais Džons Henrijs Ņūmens .

Mises noslēgums un vadlīnija

“Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi iemantos žēlsirdību” (Mt 5, 7).

2021. gada 26. septembris

Parastā liturģiskā laikposma 26. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: “Kas nav pret mums , tas ir ar mums “

Ievads

Šīs dienas liturģija pievērš mūsu uzmanību grēkam , viņa bīstamībai.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Taisnīgs apžēlojies par mums.

Kristu, Žēlsirdīgs , apžēlojies par mums.

Kungs, Mīlošs , apžēlojies par mums.

I lasījums no Skaitļu grāmatas 11, 25-29

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Svēto Garu un praviešiem. Ne visi izredzētie un aicinātie var kļūt par praviešiem, kaut daudziem Gars bija dots.

Psalms 18 (17)

II lasījums no Svētā Apustuļa Jēkaba Vēstules 5, 1-6

Otrajā lasījumā lasām par bagātību, materiālam vērtībām, kas līkti kā mērķis, pie kura var tiekties caur citu vajāšanu un netaisnīgumu . Lasījums mūs brīdina cik trauslas un laicīgas ir šis lietas .

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 9, 38-48

Šajā fragmentā Jēzus brīdina par grēka bīstamību un atteikšanas no tā svarīgumu . Ka jebkuras fiziskas sāpes nevar salīdzināt ar sodu ellē.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, piedod mums mūsu parādus! Caur Jēzu dāvā mums Savu mieru. Piedod mums mūsu muļķīgas kļūdas un pārkāpumus. Tu pazini mūs, Tu zini, kādi mēs esam – neapzināti, nenobrieduši, apmaldījušies pašā pieredzē. Bet Tu ar savu labvēlību un žēlsirdību mums piedod. Mēs lūdzam – piedod mums, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Kungs, mēs saņemam daudz sāpīgus sitienus un mazus klikšķus, tie mūs nogurdina, nomāc. Bet neļauj mums vākt apvainojumus, bet dāvā piedot nekavējoties. Šo mēs gaidām no Tevis – lai tava piedošana nekavētos. Tas būtu nepanesami, ja Tu atteiktu mūs piedod, tāpēc arī mēs nevaram kavēties piedot citiem.

Un neieved mūs kārdināšana, bet atpestī mūs no ļauna. Vislielākais ļaunums – nebūt kopā ar Tevi, Kungs, bet būt nošķirtam no Tevis. Ja iekritīsim kārdinājumā, lai ar Tavu spēku tas kļūs par iespēju pierādīt Tev savu mīlestību. Dāvā spēku cīnīties ar ļauno, un sātans, šī rēcošā lauva, neko nevarētu izdarīt. Kungs, lai šie lūgšanas vārdi rada auglīgo zemi mūsos, lai tie stiprinātos un nestu augļus – trīsdesmitkārtīgus, .. simtkārtīgus!

Deniss Veje

Mises noslēgums un vadlīnija

Mums vajadzētu rūpēties par sevi, savu garīgo izaugsmi, cīņai ar saviem trūkumiem , nevis domāt, cik cienīgs vai necienīgs ir mūsu kaimiņš

2021.gada 29.septembris, Svētie Erceņģeli Miķelis, Gabriels un Rafaēls, svētki.

Vadlīnija: Dziedāsim Kungam Eņģeļu priekšā (Psalms 138)

Ievads: Ar visu baznīcu, svinam šodien Sv. Ercenģeļi Miķeļa, Gabriela un Rafaela svētkus. Miķelis nozīme “kas ir kā Dievs”; Miķelis uzvar ļaunumu. Gabriels nozīme “Dievs ir stiprums”; viņš ir Dieva sūtītājs. Gabriels sludināja Marijai ka viņa kļūst par Dievmāti. Rafaels par kuru mēs lasām Tobijas grāmatā, nozīme “Dieva zāles”. Slavēsim Dievu kopā ar viņiem un klausīsimies visu to ko viņi mums sludināja.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, eņģeļu radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, eņģeļu prieks, apžēlojies par mums.

Kungs, prieka un miera gars, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Daniēla grāmatas 7, 9-10. 13-14

Pirmajā lasījumā pravietis Dāniēls stāsta mums savu redzējumu par Dieva Valstību un par Dieva Dēlu. Tiešam Eņģeļu pulki kalpo Dievam. Priecāsimies un dziedāsim Dieva godību.

Psalms 138

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1, 47-51

Jēzus saruna ar Natanaēlu ir ļoti svarīgi un interesanti. Jēzus jau pazīt Natanaēls pirms ka sakas runāt ar viņu. Un tā notiks ar katram no mums. Viņš pazīt mums vairāk ka mēs pazīstam paši sevi. Apstāsimies pie vārdiem, kas saka gan Natanaēls, gan Jēzu. Mācamies iet dziļumā mūsu attiecība ar Dievu, lai varētu redzēt atvērtas debesīs un Dieva eņģeļus kāpjam augšup un lejup pār cilvēka Dēlu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu tu esi mūsu sirdī, un šodien mēs Tevi kontemplēsim kopā ar ercenģeļi un eņģeļi. Vēlamies tevi godināt kopā ar viņiem. Slavē Tev Jēzu, jo Tu esi Dieva Dēls, sludināts no Gabriela, Nazaretē; Tu esi Dievs un kur Tu esi, vienmēr ir patiesība, labums, mīlestība. Slavē Tev Jēzu, jo Tu esi mūsu Glābējs un Pestītājs, un caur Svēta Erceņģela Miķeļa aizbildniecību, palīdzi mums cīņā, esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām. Slavē Tev, Jēzu, jo Tu dziedini mūs, tāpat ka Rafaēls dziedināja Tobiju. Jēzu, paldies par ercenģeļiem, kas mūs pavada ceļā uz debesīm, kur tu mājo tavā godībā. Amen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pasaki Dievam „Paldies!” par radītiem eņģeļiem, kuri mūs sargā no ļaunuma un stiprina ciešanās!