2021. gada 1. oktobrī

Sv. Terēze no Bērna Jēzus, jaunava

(Latvijas Starpdiecēžu Garīgajā seminārā šodien sv. Terēzes svinības)

Vadlīnija : “Mīlēt Jēzu un darīt visu, lai Viņš būtu mīlēts” (sv. Terēze no Bērna Jēzus)

Ievads

Šodienas liturģija mums atgādina, ka ir tik svarīgi dzīvot pazemībā. Mācīsimies no Sv. Terēzes no Bērna Jēzus, un viņas mazā ceļa, kas ved mūs pie Jēzu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , pazemīgais Dievs, apžēlojies par mums!

Kristu , paklausīgs Dēls, apžēlojies par mums!

Kungs , vismaigākais Dievs, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 66, 10-14c

Pirmajā lasījumā pravietis Isaja sludina, pravieto, gavilē un priecājas, jo Mesija drīz piedzims, nāks mūsu vidū. Arī mēs gavilēsim un priecāsimies, jo Dievs ir tuvu mums. Viņš nāks klusumā, pazemībā, mīlestībā.

Psalms 131 (130)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 18, 1-4

Jēzus šajā Evaņģēlijā runā ar mācekļiem. Mācekļi prasa Jēzum: kas ir lielākais debesu valstībā? Diskusija starp Jēzu un mācekļiem. Un Jēzus dod mums lielo pazemības mācību. Ir vajadzīgs kļūt kā bērniem – bērniem, kas paļaujas uz vecākiem pilnīgā veidā. Arī mums, lai ieietu Dieva valstībā, ir vajadzīgs paļaujieties uz Dievu un dzīvot pazemībā, tāpat kā to darīja Sv. Terēze no Bērna Jēzus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dzīvot no mīlas – Tavu dzīvi ir dzīvot

ar slaveno karali! Izvēlēto prieks!

Tu manis dēļ dzīvo, baltā hostijā slēpies ...

priekš Tevis, mans Jēzu, vēlos paslēpties es!

Tiem, kas mīl, klusa vientulība ir radā,

kur dienu un nakti tikai sirdsbalsi dzird.

Tavs skats vien, ai, Jēzu, manu svētlaimi rada: mīla – mans ceļš!

Dzīvot no mīlas nav celt savu telti

uz Tabora kalna, kas saulstaros tērpts,

bet droši ar Jēzu kāpt Golgātas kalnā Svētā Terēze

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai Sv. Terēze no debesīm sargā katru no mums un māca mums kļūt pazemīgiem.

2021. gada 3. oktobrī

Parastā liturģiskā laika 27. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Svētīgs ikviens, kas To Kungu bīstas un staigā Viņa ceļus! (Ps 128, 1)

Ievads : Šīs dienas liturģija mūs aicina pateikties Dievam par Viņa bezgalīgo žēlsirdību un palīdzību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Visspēcīgais Dievs, apžēlojies par mums!

Kristu , nāves uzvarētājs, apžēlojies par mums!

Kungs , Mūžīgais Dievs, apžēlojies par mums!

I lasījums no Radīšanas grāmatas 2,18-24

Pirmais lasījums mums parāda Dievu, kas turpina radīt lauka zvērus un visus debesu putnus, un īpašā veidā rada sievieti, kas kļuva par Ādama sievu. Dievs sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam.” No sākuma Dievs veido ģimeni, veido vīrieti un sievieti, lai viņi kļūtu viena miesa. No sākuma Dievs svētīja ģimeni.

Psalms 127

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 2, 9-11

Otrais lasījums palīdz mums kontemplēt Kristu, kas nomira uz krusta par katru no mums un visu pasauli. Viņš upurēja savu dzīvi, lai svētdarītu katru no mums un visus cilvēkus.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 10, 2-16

Evaņģēlijs mūs aicina atcerēties to, ko Sinodes tēvi atgādināja, ka Jēzus, “atsaucoties uz primitīvo plānu attiecībā uz cilvēku pāri, vēlreiz apstiprina vīrieša un sievietes neizšķiramo savienību, vienlaikus sakot, ka ”jūsu sirds cietības dēļ Mozus atļāva jums šķirties no savām sievām, bet jau no paša sākuma tā nebija ”(Mt 19: 8). Laulības nešķiramība ("Ko Dievs ir savienojis, to neviens nedrīkst šķirt" Mt 19, 6), pirmkārt, nav jāsaprot kā "jūgs", kas uzlikts cilvēkiem, bet drīzāk kā "dāvana", kas dota cilvēkiem vienotiem laulībā. […] Dievišķā piekāpība vienmēr pavada cilvēka ceļojumu, dziedina un pārveido rūdīto sirdi ar savu žēlastību, virzot to uz tās sākumu, caur krusta ceļu. Jēzus piemērs nepārprotami izriet no evaņģēlijiem, kas [...] vēstījumu par laulības nozīmi paziņoja kā atklāsmes pilnību, kas atjauno Dieva sākotnējo plānu (sal. Mt 19: 3)”. [55](Amoris Laetitiae n. 62)

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu Euharistija, Tu esi vienots ar Dievu Tēvu un Svēto Garu. Tu, Trīsvienīgais Dievs, māci mums dialogu un vienotību. Svētī visas ģimenes, palīdzi katrai ģimenei būt vienotai ar Tevi un savā starpā. Dod mums Tavas žēlastības, lai mēs varētu dzīvot šo komūniju personīgā veidā, kā ģimene, kā sabiedrība, kā Baznīca.

Mēs Tev pateicamies, jo Tu dod mums Tavu mīlestību, Tavu maigumu, Tavu mieru.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsimies par visam ģimenēm, un sludināsim ģimenes mīlestības kopību.

2021. gada 10. oktobrī

Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tu esi mans Dievs, es Tevi cildināšu, es teikšu Tavu Vārdu. (Jes 25,1)

Ievads

Šodienas liturģija mums atgādina par to, ka ja patiesi lūdzam un pildām Dieva gribu mēs saņemsim visas Dieva dāvanas.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūžīgais miers, apžēlojies par mums.

Kristu, patiesā mīlestība, apžēlojies par mums.

Kungs, mūžīgā gaisma, apžēlojies par mums.

I lasījums no Gudrības grāmatas 7,7-11

Pirmajā lasījumā mēs lasām par lūgšanas spēku un gudrības dāvanu.

Par to cik vērtīga ir gudrības dāvana, tā tiek salīdzināta ar zeltu un dārgakmeņiem. Un ja mēs patiešām lūdzam, Kungs mums dod visu kas nepieciešams un vēl vairāk.

Psalms 90 (89)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 4,12-13

Otrajā lasījumā mēs ļoti spilgti redzam kāds ir dieva vārda spēks – dzīvs, ass un spēcīgs. Viņš ir ļoti tiešs un viss pasaulē notiek, pēc Dieva vārda. Sadzirdot Dieva vārdu tas dod jaunu spēku mūsu domām, dvēselei un garam. Patiešām ļaujoties mēs tiekam pārveidoti.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 10, 17-30

Šajā fragmentā Jēzus mums atkal parāda cik ļoti mēs pieķeramies pasaules lietām. Cik ļoti grūti jauneklim ir atstāt savu bagātību un sekot Kristum. Bet Kristus atgādina, ka patiesi sekojot Dievam un atsakoties no visa, mēs iemantosim visaugstāko dāvanu – mūžīgo dzīvi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans mīļais Dievs, ļauj man tevi sadzirdēt un patiešām sarunāties ar Tevi. Palīdzi man Tev kalpot un piepildīt savu dzīvi ar Tavu mīlestību.

Mises noslēgums un vadlīnija

Es pats iešu ar tevi, un Es došu tev mieru. (2.Moz 33,14)

2021. gada 17. oktobrī

Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija : Labāk būt taisnam ar mazumu nekā būt bezdievim un dzīvot pilnībā. (Ps 37, 16)

Ievads: Šodienas liturģija mums atgādina par kalpošanu citiem, pilnīgā paļāvībā uz Dievu

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, dzīvības avots, apžēlojies par mums.

Kristu, prieka iedvesma, apžēlojies par mums.

Kungs, vienīgais Valdnieks, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 53,10-11

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Kristus ciešanām visas cilvēces dēļ, par Dieva bezgalīgo mīlestības upuri cilvēcei.

Psalms 33 (32)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 4,14-16

Otrais lasījums mums atklāj Jēzus cilvēcību, par to, ka viņš bija cilvēk ar visām cilvēku vājībām. Cilvēks ir aicināts uz paļāvību Dievā, lai saņemtu nepieciešamās žēlastības.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 10, 35-45

Šajā fragmentā Jēzus mums atgādina par kalpošanu citiem, par to, ka katram mums dzīvē ir sagatavots savs ceļš un katram Dievs ir paredzējis ko īpašu. Bet cik bieži mēs no viņa lūdzam lietas, kurām pat neesam gatavi? Cik bieži vēlamies vairāk, kā esam gatavi upurēt?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mīļais Dievs, kas esi prieka un mīlestības avots, dāvā man spēku saskatīt tevi savā dzīvē, ļauties Tavam plānam man, būt tev par instrumentu, būt par kalpu cietiem. Māci mani nepadoties. Māci mani atkal piecelties.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dievs katram paredzējis lielas lietas, ļausimies viņa plānam.

2021. gada 18. oktobris, Svētais Lūkass, evaņģēlists, svētki

Vadlīnija: Kungs, lai Tavi svētie stāsta par Tavu valstību!

Ievads: Šodien mēs svinam sv. Lūkasa svētkus. Viņš ir no Antiohijas Sīrijā, apustulis no 70, svētā Pāvila līdzstrādnieks (Fil. 1:24; 2.Tim. 4:10), ārsts no izglītoto grieķu aprindām. Izdzirdējis par Kristu, Lūkass ieradās Palestīnā un šeit dedzīgi pieņēma glābjošo mācību no Paša Kunga. Viņš piedalījās otrajā apustuļa Pāvila misijas ceļojumā un no tā laika viņi bija nešķirami. Kad svēto Pāvilu atstāja visi līdzstrādnieki, Lūkass turpināja dalīt ar viņu visas labās vēsts nesēja varoņdarba grūtības (2. Tim. 4:10). Viņš sludināja Evaņģēliju Ahaijā, Lībijā, Ēģiptē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Tēva sūtīts, apžēlojies par mums!

Kristu , Dieva valstības Sludinātāj, apžēlojies par mums!

Kungs , Tēva spoguli, apžēlojies par mums!

I lasījums no Otrā vēstules Timotejam 2 Tim 4, 9-17a

Pirmajā lasījumā redzam Sv. Pāvilu kopā ar Sv. Lūkasu. Abi divi sludina Evaņģēliju ar dedzīgu mīlestību. Viņi liecina par Kristus dzīvi un Kristus bezgalīgo mīlestību.

Psalms 145 (144)

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 10, 1-9

Šodienas Evaņģēlijs atgādina mums, ka mēs visi esam aicināti sludināt un liecināt par Dieva mīlestību. Kristības sakramentā visi esam saņēmuši šo lielo misijas dāvanu – kopā ar Baznīcu sludināt Evaņģēliju ne tikai ar vārdiem, bet ar mūsu dzīvi. Jēzus atgādina mums lūgties, lai būtu vienmēr vairāk strādnieku un lai turpinātos Kristus misija pasaulē.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Tu esi atnācis pasaulē, lai izpildītu Tēva gribu, Tēva sūtību.

Tu šodien aicini katru no mums, tāpat kā Tu darīji ar Sv. Lūkasu,

Tu sūti mūs pasaulē, lai sludinām Tavu mīlestību, Tavu Evaņģēliju.

Atjauno mūsu ticību, lai mēs varētu stiprināt mūsu brāļus un māsas ticībā.

Palīdz mums mīlēt tāpat kā Tu mūs esi mīlējis, lai mēs varētu mīlēt bez robežām.

Dod mums Tavu spēku, lai sludinām un liecinām līdz galam, bez apstāšanās.

Tu nomiri uz krusta, lai parādītu mums, cik daudz mums jāmīl,

Tu esi patiesība, dzīvība un ceļš – vadi mūs pa Taviem soļiem, kas ved uz svētumu, uz Dieva valstību. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien un vienmēr lūgsimies lai Dievs sūta svētus aicinājumus uz priesterību un konsekrēto dzīvi.

2021. gada 24. oktobrī

Parastā liturģiskā laika 30. svētdiena, Psaltērija II nedēļa —Vispasaules misiju diena

Vadlīnija: “Tava ticība tev palīdzējusi “

Ievads

Šis dienas lasījumi pamudina mūs atgriezties pie Dieva un lūgt Dievu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Žēlsirdīgs ,apžēlojies par mums.

Kristu, mūsu Glābējs, apžēlojies par mums.

Kungs, Ieceltais Priesteris cilvēkiem, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Jeremija grāmatas 31,7-9

Pirmajā lasījumā mēs lasām par iespēju atgriezties jebkuram , jo nav iemesla atteikties no atgriešanas - ar Kunga palīdzību arī klibām vai aklam ceļš būs pa spēkam.


Atgriešana notiek ar lielu prieku , slavas dziesmām Dievam.

Psalms 126 (125)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 5,1-6

Otrais lasījums mums atklāj augsta priestera misiju un uzdevumu – nest dāvanas un upurus par grēkiem , būt Dieva aicinātam un žēlsirdīgam.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 10, 46-52

Šajā fragmentā Jēzus izdziedina aklo, kas sēdēja ceļmalā un lūdza Jēzu apžēloties par viņu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mēs teicam un slavējam tevi, Dievs, jo saskaņā ar tavas žēlsirdības noslēpumaino nodomu tu esi sūtījis pasaulē savu Dēlu, lai caur viņa asinīm atbrīvotu cilvēkus no grēka verdzības un piepildītu tos ar Svētā Gara dāvanām. Viņš, uzveicis nāvi, pirms uzkāpt pie tevis, Tēvs, sūtīja Apustuļus, savas mīlestības un karaliskā spēka paudējus, lai tie pasludinātu tautām dzīvības Evaņģēliju un gremdētu ticīgos Kristības dzīvinošajā ūdenī. Ielej viņu sirdīs savu Svēto Garu, lai, kļuvuši visiem viss, tie vestu pie tevis, Tēvs, lielu pulku tavu bērnu, kas svētajā Baznīcā tevi slavētu mūžīgi. Amen

Mises noslēgums un vadlīnija

Mūsu ticība un drosme to apliecināt var palīdzēt , izglābt , paradīt pareizo ceļu.

2021. gada 28. oktobrī

SV. APUSTUĻI SĪMANIS UN JŪDA, svētki

Vadlīnija: Viņu balss ir dzirdama pa visu zemi.

Ievads

Šodien svinam svētos apustuļus Sīmani un Jūdu. "Jūda (ne Iskariots) sacīja Jēzum: Kungs, kas noticis, ka Tu gribi mums sevi atklāt, bet ne pasaulei?” Jēzus viņam atbildēja: “Ja kas mani mīl, tas manus vārdus pildīs, un mans Tēvs viņu mīlēs, un mēs nāksim pie tā un ņemsim mājvietu viņā." (Jņ 14,22). Jēzus izvēlēja viņus, un viņi vēlāk sludināja Labo Vēsti Ziemeļāfrikā un Persijā (Sīmanis), un Sīriju un Mezopotāmiju (Jūda).

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu kas izvēlējies Apustuļus, apžēlojies par mums!

Kristu, Tu kas aicini mūs Tev sekot, apžēlojies par mums!

Kungs, Dieva Tēva vārdā, apžēlojies par mums!

I lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 2, 19-22

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Baznīcu, kas ir būvēta uz apustuļu pamata. Sv. Pāvils mums to atgādina, lai arvien vairāk paliekam uzticīgi Kristum un Baznīcai. Mēs nevaram ticēt uz Kristu un neticēt Baznīcai, jo Kristus ir Baznīcas galva. Paliksim uzticīgi Jēzus mācībai, lai kļūtu par Dieva mājokli Garā.

Psalms 19 (18)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 6, 12-19

Šajā fragmentā mēs redzam Jēzu, kas lūdzas pirms Apustuļu izvēlēšanas. Katru reizi, kad Jēzus darīja svarīgākās lietas Evaņģēlijā, Viņš vienmēr lūdzās. Pēc tam Viņš turpināja kalpot un dziedināt visus, kas Viņu gaidīja. Arī mēs esam aicināti lūgties un nemitīgi kalpot tāpat kā Kristus darīja.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu Euharistija, vēlamies lūgties tāpat kā Tu darīji kalnā. Vēlamies būt vienoti ar Tēvu kā Tu. Māci mums lūgties, būt Dieva Tēva klēpī, būt Tavā sirdī. Dod mums dedzīgu sirdi, tāpat kā bija Jūdam. Lai mūsu sirdis deg pēc Tavas mīlestības. Jēzu, esam izslāpuši, dod mums Tavu dievišķo ūdeni, esam izsalkuši, dod mums Tavu dievišķo maizi. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lai mēs varētu sludināt Evaņģēliju visur!

2021. gada 31. Oktobrī

Parastā liturģiskā laika 31.svētdiena, Psaltērija XXXI nedēļa

Vadlīnija: Es Tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs, mans stiprums. (Ps 18, 2-4)

Ievads: Šīs dienas liturģija mūs aicina iemīlēt Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu, ar visu cilvēcības pilnību. Dzīvot brālību un svētumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mūsu stiprums, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu labais Mācītajs, apžēlojies par mums.

Kungs , kas ir svēts, apžēlojies par mums.

I lasījums no Atkārtotā Likuma grāmatas 6, 2-6

Pirmajā lasījumā Mozus mums saka iemīlēt Dievu un Viņu klausīt ar visu sirdī, dvēsele, un spēks! Klausīt ir ļoti svarīgi. Klausīt Dieva bausli, Dieva Vārdi, jo tas palīdz mums iepazīt un mīlēt Dievu!

Psalms 18

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 7, 23-28

Otrajā lasījumā mēs vairāk pazīstam Kristu, kas ir Visaugstākais Priesteris, mūžīgais priesteris, kas upurēja Savu dzīvi par katram no mums un visai pasaulei. Esam aicināti Viņu sekot, jo Viņš ir jaunais cilvēks, kas dod mums mūžīgo dzīvi. Caur Kristības sakramentu dzīvojām mūsu kopēja priesterību, kalpot, un upurēt mūsu dzīvi tapāt ka Kristus darīja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 12, 28-34

Tapāt kā pirmajā lasījumā, šodien Evaņģēlijā skan vārds: klausiet! Jā, ir ļoti svarīgi klausiet Jēzus balsij, Jēzus mācību un to izpildīt ikdienā dzīvē. Ka Rakstu zinātājiem esam aicināti izpildīt Dieva bausli bet netikai. Jēzu prasa mums mīlēt arvien vairāk, prasa mums pilnību. Mīlēsim Jēzu ar visu sirdi, ar visu spēku, ar visu prātu, ar visu grību. Ejam kopā uz svētuma ceļu!

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus ir Glābējs – vienīgi un pilnīgi Glābējs, ne abstraktā veidā, bet konkrētā - un glābj manu dvēseli. Ejot no vispārīgā uz specifisko, uz indivīdu, ejot no cilvēces uz manu dvēseli, man jāsaka, ka Jēzus ir mans Glābējs, ka Viņš vienīgi un pilnīgi ir domājis par mani: dilexit me. Tātad Vārds iemiesojas, mani pievelk pie sevis, mani iesaista savā īpašajā kārtā, mani pārveido sevī un mani paceļ godā. Visa Jēzus dzīve nekas nav cits kā šī manis meklēšana, manis iesaistīšana Viņā, pārveidošana, pagodināšana. Viņš ir nācis šajā pasaulē manis dēļ, mani mīlējis, sevi upurējis un sevi pilnīgi atdevis manis dēļ.

Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien veidot brālību tur, kur tu esi, ar tavu ģimeni, kolēģiem, draugiem.