2021. gada 1. novembrī (Vispasaules svētdarīšanas dienā) - Visi svētie

Vadlīnija

Dievs ir svēts, Viņš aicina katru no mums būt svētiem. Kādā konkrētā veidā varam to dzīvot, kā veidot savu draudzi? “Svētums ir brālība!” Jo vairāk es rūpēšos par saviem brāļiem un māsām caur lūgšanu, smaidu, vārdiem un žestiem, jo vairāk svētums izplatīsies mūsu vidū.

Ievads

Vispasaules svētuma dienas lūgšanu kā pirmā piedāvāja Kustība “Pro Sanctitate”, kas 1957. gadā sāka vadīt šo iniciatīvu Romā.

Ir skaidri redzams, ka tā visa centrā ir Euharistija. Pateicoties Euharistijai rodas svētie, svētas ģimenes, svētas kopienas, solidāra sabiedrība. Euharistija īsteno svētumu personiskā, ģimenes, Baznīcas un sociālā dimensijā. Euharistijā gūstam enerģiju, lai kļūtu par mīlestības, kura atdod savu dzīvību, “stāstniekiem”.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mīlestības Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, dzīvības maize, apžēlojies par mums.

Kungs, svētais Dievs, apžēlojies par mums.

I lasījums no Atklāsmes grāmatas 7, 2 – 4, 9 - 14

Atklāsmes grāmatas vīzija mūs pārceļ cilvēces gadsimtu vēstures pasaulē. Ļaužu pulks nav viendabīga masa, bet sastāv no vīriešiem un sievietēm, dažādām tautībām un nācijām, taču visi ir tērpti drēbēs, kas mazgātas Jēra asinīs. Tas ir uzaicinājums arī mums – mazgāt savu dzīvi un to pilnībā šķīstīt Kristus Asinīs. Vienosimies slavas dziesmā kopā ar visiem svētajiem - mūsu brāļiem.

Psalms 24 (23)

II Lasījums no Svētā Apustuļa Jāņa Pirmās Vēstules 3, 1- 3

„Būsim šķīsti kā Viņš ir šķīsts”. Ceļš virs šīs zemes ir lēna, nepārtraukta un dziļa šķīstīšanās: beigās Dieva pārveidojošā gaisma mūs aptvers, mēs skatīsim Kungu vaigu vaigā un dievišķā gaisma mūs darīs vienotus ar Viņu. Pārliecība, ka mēs jau virs šīs zemes esam Dieva bērni, mūs pamudina uz šķīstīšanos un svētumu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 5, 1 – 12a

Evaņģēlijs ar Kalna svētību palīdzību ataino Jēzu Kristu tādu, kāds Viņš ir: lēnprātīgu, žēlsirdīgu, miera nesēju un pilnībā šķīstu. Būtu pārāk maz, ja mēs Viņam tikai sekotu. Mums jāliek savi soļi Viņa pēdās, tad Svētā Gara žēlastība mūs vadīs uz ceļa mērķi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Vispārējās svētdarīšanas dienas lūgšana

“Jēzu, dievišķais svētuma paraugs, Tu vispirms ar savu piemēru un tad arī vārdos, mums esi norādījis mērķi – kļūt pilnīgiem kā Tēvs ir pilnīgs. Šodien mēs esam pulcējušies šeit pie Tavām kājām, lai vēlreiz pārdomātu Tavu aicinājumu uz mīlestību un savu pienākumu tai atbildēt.

Kas gan cits, ja ne mīlestība noteica visu Tavu dzīvi: no nabadzības kādā grotā līdz pat kailumam uz krusta?

Bet Tu to visu pacieti, Kungs, lai mēs saprastu, ko nozīmē mīlestība, un lai atcerētos, ka tieši mīlestībā ir pilnības būtība.

Cilvēcei, kas ir nomaldījusies, Tu daudzkārt esi teicis, ka vienīgi Tevī rodams patiess miers.

Vienīgi Tu esi dievišķā ūdens avots, kas remdē slāpes un iepriecina, līdz mūsos kļūst par “avotu, kas verd mūžīgajai dzīvei”.

Lai mums šis ūdens būtu pārpilnībā, ir Tava kvēlākā vēlēšanās, kas Tev lika ciest mokošas slāpes uz krusta.

Tā Tu atpirki tos neskaitāmi daudzos cilvēkus, kuri domā, ka slāpes var remdēt ar grēka ūdeni, un tos, kas apmierinās ar nedaudzām pilēm no tā ūdens, kuru Tu mūsu dvēselēm esi sagatavojis pārpilnībā.

Kungs, šajā svētajā dienā, kad atceramies savu aicinājumu uz svētumu, mēs nevaram vienaldzīgi paiet garām Tev, kas mūs aicini uz pilnību, kas mūs mudini pārpilnībā smelties no žēlastības avota.

Mēs atzīstam, ka ir tik nogurdinoši labot savus soļus, kas sliecas uz viduvējību, un vienmēr sekot Tavam varonības piemēram, lai tiektos uz Tēva pilnību. Taču tas ir pirmais pienākums, kuru mums uzliek Kristības sakraments, un tādēļ mēs nevaram un negribam būt tam neuzticīgi. Atsacīties no Ļaunā gara, dzīvot Tavā žēlastībā, tiekties ar visu savu spēku uz svētumu – tāda ir Tava vēlēšanās, un tāds ir mūsu solījums, kuru šodien no visas sirds Tev atjaunojam.

Un Tu, Bezvainīgā Jaunava, ikviena svētuma dzīvais paraugs, dāvā mums un visiem saviem bērniem nesatricināmu paļāvību un nemainīgu gribu kļūt svētiem!”

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Liecināsim brāļiem un māsām par Dieva mīlestību, kas mūs aicina dzīvot svētumā un brālībā.

2021. gada 2. Novembrī VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA

Vadlīnija

Žēlīgs un lēnīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem, jo, cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas. (Ps 103, 8-11)

Ievads

Baznīca šodien atceras visus, kas atrodas šķīstītavā par saviem grēkiem. Lai viņiem palīdzētu, Baznīca vienmēr ir nenogurstoši aicinājusi lūgties par viņiem. Makabiešu otrajā grāmata (2 Mak 12, 45) lasām, ka doma lūgties par mirušajiem, par to, lai viņi tiktu atbrīvoti no grēkiem, ir svētīga un pestījoša. Katrā Svētajā Misē mēs pieminam savus mirušos brāļus un māsas, lūdzot, lai Baznīcas bērnu dvēseles tiktu šķīstītas no grēkiem un to sekām un lai kļūtu līdzdalīgas Kunga godībā Debesīs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans gans, apžēlojies par mums.

Kristu, mans ceļš, apžēlojies par mums.

Kungs, mana gaisma, apžēlojies par mums.

I lasījums no Gudrības grāmatas 3, 1-6, 9

Pirmajā lasījumā mēs lasām, ka taisnas dvēseles atrodas Dieva rokā un drošībā. Tur viņi tiek attīrīti kā zelts, viņi paliek Dieva mīlestībā un žēlsirdībā.

Psalms 103 (102)

II Lasījums no Svētā Apustuļa Pāvila Otrās Vēstules korintiešiem 4, 14 – 5, 1

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels runā par garīgu nabadzību. Nabadzīgs cilvēks garīgā nozīmē kļuva tāds, kad saprata, ka viņa dzīve ir saistīta ar Dieva klātbūtni, ka taisnības ceļš ārpus Viņa klātbūtnes ir neiedomājams, un pats cilvēks šajā ziņā nevar sev palīdzēt. Viss, kas cilvēkam ir, ne tuvina viņu Dievam, un tas, kas tuvina, cilvēkam nav, viņš var saņemt no Dieva tikai to, kas vajadzīgs, ja Dievs vēlas to viņam dot. Bet tas, kas saņemts no Dieva, ir jāsaglabā, un šeit daudz kas ir atkarīgs no paša cilvēka.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 14, 1- 6

Šajā fragmentā Jēzus runā par ceļu, patiesību un dzīvi. Pati Viņa dzīve izrādās ne tikai dzīvās patiesības pilnība, bet arī dzīvs iemiesojums ceļā, kas jāiet ikvienam. Valstības ceļi. Viņš dodas pie Tēva - un Valstība ienāk pasaulē. Bet tas ir arī katra kristieša ceļš. Ikviens, kurš vēlas sekot Kristum Viņa Valstībā, jāiet šis ceļš līdz galam. Glābējs iet tā, lai katram Viņa māceklim un sekotājam tiktu atrasta vieta Viņa Valstībā. Bet, lai patiesi kļūtu par Viņa mācekli un sasniegtu tās mājvietas Valstībā, kuras Viņš apsola sagatavot Saviem mācekļiem, mums ir jāatkārto Viņa patiesais ceļš.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Cik Tu esi varens, ak, Kungs, un Tava varenība ir bezgalīga. Tu – viss, un Tev pa spēkam viss. Esi piepildīts ar bezgalīgo dzīvi, tev nekas nav vajadzīgs un esi bezgalīgajā brīvībā. Bet Tava vara – tas nav tikai spēks, bet patiesība un taisnība. Un Tava varenība – ne tikai spaidi, bet šķīstība un labums. Un Tava būtība – ne tikai īstenība, bet arī svētā jēga. Tu esi tik pat patiess, cik esošs, tik pat taisnīgs, cik varens, tik pat labs, cik stiprs; un Tava realitāte, ak, Kungs, kuras priekšā mūsu realitāte izzūd, pilnīgi vienota ar Tavu svētumu. Jo Tu patiesi “Kungs Dievs, Visu valdītājs, kas ir un būs” un patiesībā “esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku”. (..) “Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies Tavas varenas slavas dēļ”, - tā Baznīca māca mums teikt: sūti mums žēlsirdību, lai mēs šo darītu ar sirds prieku. Āmen.

Romāno Gvardīni

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien esam aicināti būt gaišiem un darīt vairāk labu darbu, jo jebkura palīdzība cietušajiem, jebkura palīdzība nabagiem, katrs laipns vārds, kas adresēts nelabvēlīgajiem, katra kaislīga lūgšana, katra Sv. Mise vai Sv. Sakraments, katrs upurēšanas fakts ir milzīgs atvieglojums šķīstītavas dvēselēm!

2021. gada 7. novembrī

Parastā liturģiskā laika 32. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija

Lai mana lūgšana nonāk Tavā priekšā, uzklausi manu lūgšanu! (Ps 88, 3)

Ievads

Šīsdienas liturģijā Kristus aicina mūs piesargāties no iedomības, bet būt dāsniem un uzticēties Dievam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu Mācītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, Taisnīgais Tiesnesis, apžēlojies par mums.

Kungs, Patiesais Mesija, apžēlojies par mums.

I lasījums no Ķēniņu pirmās grāmatas 17, 10-16

Pirmajā lasījumā mēs lasām par pravieša Elijas brīnumaino ēdienu, viņš lūdza sievietei ūdeni un maizi, kuras viņai nebija. Sievietei nepietika miltu un sviesta, lai izceptu maizi un pabarotu atnācēju. Bet, kad viņa uzticējās Dieva pravieša vārdiem, viņai viss izdevās. Šajā lasījumā Kungs aicina mūs uzticēties Viņam.

Psalms 146 (145)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 9,24-28

Jēzus mums atstāja mūžīgo dzīvi pēc nāves. Bet testaments stājas spēkā tikai pēc paša testatora nāves. Tāpēc Kristum bija jāmirst, lai Viņš tiktu augšāmcelts un atvērtu mums durvis uz Debesu valstību. Un tā kā cilvēkiem jāmirst vienreiz, tad Kristus veica vienu, pēdējo un izpirkšanas upuri visiem laikmetiem.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 12, 38-44

Šajā fragmentā Jēzus māca mums piesargāties no ambīcijām, alkatības un liekulības, no vienas puses, un būt dāsniem no otras. Turīgi cilvēki ziedoja vairāk no sava pārpalikuma nekā nabaga atraitne – mazāk no visas savas bagātības. Viņa ziedoja visu savu ēdienu, tādējādi pilnībā uzticot savu dzīvi Dievam.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, paldies par Tavu mīlestību un žēlsirdību pret mums! Par visu, ko Tu dari mūsu labā! Paldies, ka izturēji līdz savam krusta ceļu galam un tādējādi atvēri mums durvis uz Debesu Tēvzemi! Paldies par Gandarīšanas sakramentu, kur mēs atkal un atkal lūdzam Tavu Žēlsirdību un Mīlestību! Paldies par visu!

Mises noslēgums un vadlīnija

Uzticēsim sevi un savu nākotni Dievam. Būsim Viņa zīmuļi, lai Viņš rakstītu cilvēces vēsturi pēc saviem ieskatiem!

2021. gada 9. novembri

LATERĀNA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA, svētki.

Vadlīnija

Dieva pilsētu iepriecina Viņa strauti, tie iepriecina Viņa svētnīcu, kas Visuaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. (Ps 46, 5)

Ievads

Šodien mēs svinam Romas Laterāna bazilikas iesvētīšanas gadadienu. Laterāna bazilika ir pāvesta katedrāle, un šodienas svētki mums atgādina, ka mēs kā ticīgie esam Dieva tautas, universālās Baznīcas locekļi. Dažreiz tas var būt vilšanās un pat dusmu avots, taču tas ir arī neizmērojamas pateicības un mierinājuma avots: es saņēmu ticību, jo tā tika saglabāta Baznīcā, kas ir grēcinieku, bet arī svēto draudze. Lai es varu to saglabāt dzīvu un nodot citiem, kas nāk pēc manis.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu patvērums un stiprums, apžēlojies par mums.

Kristu, gudrais Celtnieks, apžēlojies par mums.

Kungs, mūsu stiprā pils, apžēlojies par mums.

I lasījums no Pravieša Ezehiēla grāmatas 47, 1 – 2, 8 – 9 , 12

Pirmajā lasījumā mēs lasām par pravieti Ezehiēlu, kas redzēja, ka no tempļa durvīm izplūst ūdens, kas plūst pa pagalmu un zem galvenās ārējās sienas, viņš uzzināja, ka upe plūst uz Nāves jūru, un visa ceļojuma laikā tā ienesa dzīvību iepriekš stāvošos ūdeņos . Koki, kas auga tās krastos, ne tikai nodrošināja pastāvīgu barojošas pārtikas avotu, bet arī nesa dziedināšanu slimniekiem. Upe simbolizē dziedinošās, barojošās, dzīvību sniedzošās svētības, kas plūst no Dieva klātbūtnes Viņa ļaudīm.

Psalms 46 (45)

II Lasījums no Sv. Apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 3, 9b–11, 16-17

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils apgalvo, ka mēs esam Dieva celtne. Mūsu ķermenis kā Dieva templis ir svēts, un mums pret to labi jāizturas. Tas ietver katru rīcību, katru domu un katru darbību, ko mēs veicam savā ķermenī. Dievs ne tikai redz mūs; Viņš dzīvo mūsos, savā svētajā templī. Turklāt mūsu rīcības veidam ir jāatspoguļo Dieva skaistums mūsos apkārtējiem. Ja mēs esam zemiski, pretīgi cilvēki, tad mēs iznīcinām Dieva templi citu acīs. Mēs esam Dieva svētais templis, un mums jāļauj pasaulei redzēt Viņa skaistumu un godību visā, ko mēs darām.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 2, 13 – 22

Šajā fragmentā Jēzus simboliski attīra Jeruzalemes templi, un tas atklāj Jēzus identitāti viņa mācekļiem un Jāņa lasītājiem. Šis fragments mums sola, ka, ja mēs pievērsīsim uzmanību un atcerēsimies, Raksti un to Kungs tiks atklāti kā patiesi un uzticami. Lai cik noslēpumaini un nesaprotami būtu Jēzus vārdi vai darbi tagadnē, aizraušanās ar ticību un Rakstu iegaumēšana galu galā novedīs mācekļus uz vietu, kur viss sanāk kopā un tiek radīta ticība.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, mēs aizlūdzam par Taviem bīskapiem un Baznīcas vadību. Dod viņiem izturību un pārliecību ieņemt stingru nostāju Tavas mācības sludināšanā un aizstāvēšanā. Mēs lūdzam, atjauno viņu spēkus un dedzību strādāt sava ganāmpulka dvēseļu glābšanas labā un dari, lai tiem būtu mazāk jānodarbojas ar pasaulīgo lietu kārtošanu. (no grāmatas “Stunda ar Jēzu”)

Mises noslēgums un vadlīnija

Es šodien īpaši lūdzu lūgties par pāvestu Francisku un viņa kā mūsu universālā gana misiju!

2021. gada 14. novembri

Parastā liturģiskā laikposma XXXIII svētdiena, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Esiet nomodā , lai jūs būtu cienīgi stāties Cilvēka Dēla priekšā

Ievads

Šodienas lasījumi atgādina mums par otro Kristus atnākšanu un par to, ka Viņš apvienos Sevī visu. Ar psalmu vārdiem, priecāsimies jo “Viņš neatstās pazemē mūsu dvēseli; mūsu miesa dzīvos drošībā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Varenais, apžēlojies par mums.

Kristu, Bezgalīga labsirdība, apžēlojies par mums.

Kungs, Taisnīgais, apžēlojies par mums.

I lasījums no Pravieša Daniēla grāmatas 12, 1-3

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Valdnieka atnākšanu; šajā laikā tauta tiks atpestīta.

Psalms 16 (15)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 10,11-14, 18

Otrajā lasījumā uzziņām par Jēzus Kristus upuri, kas atlaida mūsu grēkus un Vairs nav vajadzīgi citi upuri.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 13, 24-32

Šajā fragmentā stāstīts par Cilvēka Dēlu atnākšanu ar spēku un godību. “Viņš sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem”. Darīsim visu, lai būtu gatavi Jēzus atnākšanai. Kad? Vienīgi Tēvs zina kad tā diena pienāks.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Žēlsirdīgais Dievs, palīdzi mums izveidot saiti starp mums un bieži to atjaunot, lai būt gataviem Tavai atnākšanai ar nožēlu par grēkiem un paļāvību.

Mises noslēgums un vadlīnija

“Lai kāds ieietu Dieva valstībā, viņam jābūt modram. Nepietiek ar ticību vien, ticība ir jāliek darbā. Dieva vārds ir jāīsteno. Tā apustulis svētais Pāvils sava vēstulē galatiešiem raksta: “Nepagursim, labu darīdami, jo savā laika mēs nepagurdami arī pļausim. Darīsim labu visiem, kamēr vēl ir laiks” (6, 9-10) Būsim modriem?” Monsinjors Dr. A. Brumanis

2021. gada 21. novembrī

Parastā liturģiskā laikposma XXXIV svētdiena

MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS

Vadlīnija:

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jņ 3:16)

Ievads

Dieva mīlestībai pret cilvēku nav robežu, Kristus varenībai nav robežu. Mīlēsim viens otru tikpat ļoti, cik Dievs mūs mīl, būsim vērīgi un mācēsim saskatīt patiesību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Varenais Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, ķēniņu Valdniek, apžēlojies par mums.

Kungs, Vienīgā Patiesība, apžēlojies par mums.

I lasījums no Pravieša Daniēla grāmatas 7, 13-14

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Kristus varenību. Fragments mums atgādina, cik Kristus ir liels un ka viņa vara ir mūžīga. Un, ka Dievs vieno visus, nav svarīga valoda, valsts vai izskats, viņš ir nācis, lai būtu visiem.

Psalms 93 (92)

II lasījums no svētā apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas 1, 5-8

Otrajā lasījumā mums atklājās Kristus dāvana cilvēcei – Viņš izlēja savas asinis par mums. Par tevi un mani. Šis lielais Valdnieks, kuram, nav robežu, “ķēniņu Valdnieks” “mūs mīlēja un ar savām asinīm mūs atbrīvoja no grēkiem un padarīja mūs par Valstību, par priesteriem Dievam un savam Tēvam”, mums jābūt bezgala pateicīgiem, lepniem un pacilātiem, par šo milzīgo dāvanu, par iespēju būt par Kristus valstību, par šo nebeidzamo mīlestību, kas ir nākusi pār mums.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 18, 33b-37

Šajā fragmentā Jēzus mums iemāca pat vislielākajās grūtībās, pastāvēt par patiesību. Viņš ļoti viegli varēja izrauties no nāves, no sāpēm, bet Viņš izcieta mūsu dēļ. Mēs tiekam aicināti aizstāvēt patiesību un sekot Kristum “katrs, kas ir no patiesības, klausa manu balsi”. Pat visgrūtākajās dienās un situācijās.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mīļais Kristu, pieņem mani manās vājībās, pieņem mani manās grūtībās, sargā mani no ikviena ievainojuma. Māci man saskatīt visos apkārtējos Tavu vaigu, palīdzi izšķirt, kur ir patiesība. Mīļais Kristu, Tu cieti mokas manis dēļ, lūdzu māci mani nebaidīties no pārbaudījumiem, māci mani iet, pa man izvēlēto ceļu, māci mani nepadoties.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dievs sūtīja mums savu Dēlu, jo pasauli pārāk ļoti mīlēja. Viņš vēlējās mūs glābt. Viņš vēlējās mums dot savu dārgāko. Viņš kļuva Cilvēks. Viņš pazemināja sevi. Mācīsimies pazemību un mīlestību. Turēsim to mūsu apziņā un dosim citiem.

2021. gada 28. novembrī

Adventa I svētdiena

Vadlīnija

„Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” (Jņ.3:17)

Ievads

Dievs cilvēcei apsolīja glābšanu. Dievs man apsolīja glābšanu. Bet vai es esmu nomodā ?

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, patiesais miers, apžēlojies par mums.

Kristu, Pestīšanas gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs, dzīvības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums no Pravieša Jeremija grāmatas 33, 14-16

Pirmajā lasījumā mēs lasām par apsolījumu uz pestīšanu. Atgādinājums, ka Kungs zina mūsu grūtības un mūsu cīņas, bet viņš mums ir sagatavojis ko īpašu un svētīgu. Esam aicināti uz pacietību un uzticību Kungam.

Psalms 25 (24)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 3, 12-4,2

Otrajā lasījumā lasām par vienotību mīlestībā. Mīlestība padara mūs pilnīgus, dzīvus, patiesus, garā stiprus. Piepildīti ar Kunga mīlestību, varam pārvarēt visu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 21, 25-28. 34-36

Šajā fragmentā Jēzus mums atgādina būt nomodā. Nomodā, būt gataviem sagaidīt Viņu. Nomodā ar tīru sirdi un bez “laicīgām rūpēm”. Jēzus atgādina, cik ļoti varam iekrist kārdinājumos un cik viegli zaudēt galvu spožuma dēļ. Bet mums vienmēr jāatceras patiesība.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs, palīdzi man būt nomodā. Palīdzi sadzirdēt Tavu balsi ikdienas trokšņos, palīdzi sajust tavu mīlestību ikdienas grūtībās. Kungs, esi mans spēks un mana gaisma. Dod man spēku mīlēt un gaidīt. Dod spēku nepadoties.

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim nomodā. Mācīsimies uzticēties Dieva plānam un paļausimies uz Dievu. Dievam ir plāns. Esi nomodā un uzticies.

2021. gada 30. novembris

SV. APUSTULIS ANDREJS, svētki

Vadlīnija: Sekojiet Kristum un sludiniet Dieva godu, lai jūs dzird visas tautas.

Ievads

Svētais apustulis Andrejs, svētā apustuļa Pētera brālis, pirms sekošanas Jēzum bija svētā Jāņa Kristītāja māceklis. Viņš bija pirmais no nākamajiem Kristus apustuļiem, kas satika Jēzu Jordānas krastā un paklausīja aicinājumam sekot. Pēc tam Andrejs atveda pie Jēzus arī savu brāli. Svēto Andreju godina kā slāvu tautu apustuli. Viņš mira krusta nāvē Patrā, tur viņu arī apglabāja, bet vēlāk pārveda uz Konstantinopoli.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , visaugstais Debesīs, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu Aizstāvis, apžēlojies par mums.

Kungs , apustuļu apgaismotājs, apžēlojies par mums.

I lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Romiešiem 10, 9-18

Šajā lasījumā apustulis Pāvels aicina sludināt par Jēzu Kristu un ar sirdi ticēt, ka Dievs Viņu augšāmcēla no miroņiem. Kas to darīs, tiks pestīts.

Psalms 19

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 4, 18-22

Vai jūs kaut kad iedomājaties, kāpēc Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis tik nekavējoties reaģē uz Jēzus aicinājumu? Kas piespiež viņus to darīt? Kāpēc mēs neredzam šaubas, pārdomas, runas? Jēzus aicina viņus, un Viņa aicinājumam atteikt nav iespējams. Viņa balss ir tik stipra, Viņa personība ir tik pievilcīga, ka šaubīties par Viņa vārdu patiesību un Viņa klātbūtni vienkārši nesanāk. Aicinot 12 apustuļus, Jēzus iekļauj viņus Savā dzīvē, Savā kalpojumā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Nāc, patiesā Gaisma! Nāc, mūžīgā Dzīve! Nāc, apslēptais Noslēpums! Nāc, bezvārda Bagātība! Nāc, Neizsakāmais! Nāc, mana Elpa un Dzīvība! Nāc, manas pazemīgās dvēseles Mierinājums! Nāc, mans prieks, slava un nemitīgā svētlaime! Pateicos Tev, ka Tu kļuvi man par dienu un par nerietošu sauli – Tu, kas esi klātesošs un visu piepildošs ar Savu godu. Lūk, iemiesojies šodien manī, Valdniek, un mitinies un mājo manī, Tavā kalpā, lai būtu vienoti un nešķirami līdz nāvei, lai arī pēc nāves atrastos Tevī.

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludiniet ar saviem vārdiem, sirdi un labiem darbiem par Jēzu Kristu!