2021. gada 5. decembrī

Adventa 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir darījis mums lielas lietas, mēs kļuvām līksmi. (Ps 126, 3)

Ievads: Šīs Adventa dienas liturģija mūs aicina sagatavot Kunga ceļu, jo Viņš ir tuvu un drīz redzēsim Dieva pestīšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , kas esi darījis lielas lietas, apžēlojies par mums.

Kristu , kas upurējies cilvēces dēļ, apžēlojies par mums.

Kungs , kas pārveido mūsu sirdis, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Baruha grāmatas 5, 1-9

Pravietis Baruha aicina mums iet ceļā uz Jeruzalemi. Ko tas nozīmē? Mēs esam jaunā Jeruzaleme. Baznīca ir jaunā Jeruzaleme. Kopā ar Baznīcu esam aicināti staigāt Dieva gaismā, Dieva žēlsirdībā, Dieva taisnībā.

Psalms 126 (125)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 1, 4-6.8-11

Sv. Pāvils atgādina mums būt tīriem un nevainojamiem Kristus dienā. Kas ir Kristus diena? Tā ir pestīšanas diena, žēlastības diena. Sv. Pāvils lūdzas par visiem tiem, kas sekoja Dievam, kas pieņēma Kristu par savu Pestītāju.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 3, 1-6

Šodienas Evaņģēlijā Jānis Kristītājs no tuksneša atgādina mums sagatavot Kunga ceļu; ar taisnību, ar grēku nožēlu un kristību grēku piedošanai. Adventa laikā esam aicināti būt tuksnesī mūsu sirdī un Dieva priekšā pārbaudīt mūsu iekšējo dzīvi, lai gaidītu Mesiju, Kristu Jēzu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus nāk starp mums kā gaisma, kas apgaismo, taču izveidojas traģēdija, kurā cilvēki neuzņem gaismu un dod priekšroku palikt tumsībā un nevis ieiet gaismā. Taču fakts paliek fakts - šī gaisma nevar norietēt, jo tā ir Dieva Vārds. Jēzus to pasaka atklāti: Ego et Pater unum sumus – Es un Tēvs, mēs esam viens ( 10,30). Jēzus ir Dieva Svētais ne tikai tāpēc, ka ir īpašā veidā dzimis un tāpēc var tikt saukts par pilnīgi Citādu (atšķirīgu izcelsmes ziņā), bet gan daudz dziļākā nozīmē tāpēc, ka atklāj Dieva vaigu,Es un Tēvs, esam viens, kā arī: Kurš no jums man var pārmest grēku? ( 8,46). Tāds ir arī Vēstules ebrejiem saturs: Jērs bez neviena traipa, bezvainīgs, kurš nepazīst grēku. Jēzus ir bez neviena traipa un saglabā šo savu bezvainīgu un negrēkošanu. Dieva kalps Guglielmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Adventa laikā atrast vairāk laika lūgšanai, lai būtu nomodā un sagatavotos Kunga atnākšanai.

2021. gada 8. decembrī - V.J.MARIJAS BEZVAINĪGĀ IEŅEMŠANA, lieli svētki

Vadlīnija: Augsti slavē Kungu mana dvēsele un mans gars gavilē Dievā, manā pestītājā.

Ievads: Šodien mēs svinēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkus. Lūgsim Mariju, lai viņa palīdz mums vienmēr izpildīt Tēva gribu, kļūt sirdsšķīstiem, lai redzētu Dievu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu, apžēlojies par mums.

Kristu , svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņu ir debesvalstība, apžēlojies par mums.

Kungs , svētīgi ir miermīlīgie, jo viņi sauksies Dieva bērni, apžēlojies par mums.

I lasījums no Radīšanas grāmatas 3,9-15

Kur tu esi? Šie Dieva Vārdi, ko mēs lasām šodien no Radīšanas grāmatas, aicina mūs pārdomāt: kur es esmu? Vai esmu ar Dievu? Vai esmu Dieva gaismā, vai esmu tumsībā? Vai esmu kā Ādams un Ieva, kas nepaklausīja Dievam, vai esmu uzticīgs Dievam? Šis lasījums atgādina mums mūsu dzīves būtību. Kāpēc dzīvojam? Kāpēc esam? Esam, jo Dievs mūs mīl. Vai Dievs ir manas dzīves centrā?

Psalms 98 (97)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem 1, 3-6.11-12

Kopā ar Svēto Pāvilu pateicamies Dievam, jo Viņš sūtīja savu Dēlu, lai atpestītu mūs. Dieva plāns ir mīlestības plāns, Dieva plāns ir pestīšanas plāns. Kontemplēsim Sv. Pāvila kristoloģisko himnu un īpašā veidā kontemplēsim Kristu, mūsu Pestītājs, mūsu Glābēju.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 1, 26-38

Sv. Lūkasa pasludināšanā Evaņģēlijā palīdz mums skatīties uz Mariju, mūsu ticības paraugu. Marija, bezvainīgi ieņemta, jo Viņa kļuva Dievmāte. Mācāmies no Marijas atbildēt “Jā” Dieva gribai, tāpat kā Marija darīja. “Jā” grūtībās un “Jā” miera laikā.

Euharistiskais dialogs

Lūgsimies ar Marijas Dieva Mātes vārdiem

Ref: Lūk, te es esmu.

Tu mūs aicini, Kungs, mīlēt vienam otru katru dienu, nekritizēt otru, neuzsvērt otra trūkumus, nepacelt balsi, piedot. Dari, lai nekad nepiekūstam sākt no jauna.

Ref: Lūk, te es esmu.

Svētie un svētuma liecinieki man atklāj, ka svētuma ceļš ir iespējams. Tu pazīsti manas robežas un manas spējas, nekas no manas dzīves nav Tev apslēpts. Nepagursti, Kungs, mani aicināt.

Ref: Lūk, te es esmu.

Tu mani aicini, Kungs, dzīvot ar Tevi katru dienas mirkli, veltīt laiku klusumā, lai klausītos Tevī, zinot, ka Tu par mani rūpējies un ka tādā pašā veidā man jārūpējas par citiem, viņi jāuzklausa, jāmīl, viņiem jākalpo. Kungs, te es esmu.

Ref: Lūk, te es esmu.

Katru dienu es tiekos ar cilvēkiem savā darba vietā, kas sagaida no manis pašaizliedzīgu darbu, centību, godīgumu, pacietībus iesaistīties; te es esmu, Kungs.

Ref: Lūk, te es esmu.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un centīsimies katru dienu atbildēt uz Dieva aicinājumu!

2021. gada 12. decembrī

Adventa III svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Priecājieties vienmēr Kunga priekšā; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Kungs ir tuvu. (Fil 4, 4-5)

Ievads: Šodienas svētdienas mise ir priecīga mise. Priesteru tērpu krāsa ir rozā. Liturģijā šī krāsa nozīmē prieku. Trešā Adventa svētdiena uzsver Kunga atnākšanas priecīgo gaidīšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūsu universālais Brālis, apžēlojies par mums.

Kristu, Taisnīgais Mācītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, Ilgi gaidītais Mesija, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Sofonija grāmatas 3,14-18a

Pirmajā lasījumā mēs lasām par izraēliešu tautas laimi un prieku, ka Dievs mainīja savu lēmumu sodīt tos par noziegumiem pret Viņu. Un ka Dievs tagad atkal mājos starp saviem ļaudīm un pasargās no visa ļauna.

Dziedājums Is 12

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 4,4-7

Otrajā lasījumā arī runā par prieku, bet šoreiz par mūsējo, ka Kungs vienmēr ir klāt. Ja mēs atvērsim savas sirdis Kungam, neciešamies pasaulīgajā, bet vienmēr būsim nomodā lūgšanā, tad mums viss būs, kas nepieciešams priecīgai un laimīgai dzīvei.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 3,10-18

Šajā fragmentā Jēzus, caur pravieti Jāni māca mums izrādīt žēlastību un brālīgu mīlestību pret saviem tuvākajiem, pildīt savus kristīgos pienākumus mūsu profesionālajā dzīvē, kur Dievs mūs ir nolicis. Jānis arī saka par Kristus atnākšanu, ka tas būs prieks tiem, kas ir Viņam uzticīgi, un bēdas tiem, kas Viņu atraida savā dzīvē.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, paldies, ka nebaidījies nonākt šajā cilvēciski aukstajā un nežēlīgajā pasaulē, kura pieņēma Tevi pamestā šķūnī un neizrādīja pienācīgu cieņu. Bet aiz mīlestības pret katru no mums Tu to izdarīji.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pieņemsim Jēzu savā sirdī, uzticēsimies Viņam visos savos darbos, Viņu vienmēr redzēsim savos kaimiņos, pat tad, kad mums būs ļoti grūti un vēlēsim viņiem tikai to labāko.

2021. gada 19. decembrī

Adventa IV svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kristus nāk izpildīt Tēva gribu

Ievads: Šis dienas liturģija atgādina mums par Jēzus atnākšanu. Viņš piedzims Betlēmē, Viņš ir miera Karalis.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , vienīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu , Visaugstākā Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs , miera avots, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Mihas grāmatas 5, 1-4a

Pravietis Miha sludina, ka Mesija piedzims Betlēmē, Viņš kļūs par tautas cerību un mieru.

Psalms 80 (79)

II lasījums no vēstules Ebrejiem 10,5-10

Vēstule Ebrejiem atgādina mums, ka Mesija, kas nāks, neupurēs dedzināmos upurus, bet Viņš pats kļūs upuris, jo Viņš izpilda Tēva gribu, kļūst paklausīgs līdz pat krusta nāvei.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas 1, 39-45

Sv. Lūkasa Evaņģēlijs šodien mums parāda Mariju, Pestītāja Māti, kas apmeklē savu māsīcu Elizabeti. Elizabete, Svētā Gara piepildīta, skaļā balsī sacīja, ka Marija ir svētīta starp visām sievietēm, jo Viņa nes Jēzu, savas miesas augli. Kontemplēsim šo skaisto tikšanos, kas dod mums prieku un spēku sagatavot sirdi, lai svinētu Kristus piedzimšanas svētkus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Vispazemīgākā upurdāvana, Kungs, ko varu Tev dot,

ir manas un manu daudzo brāļu ciešanas visā pasaulē.

Es lūdzu Tevi, Kungs, visu to vārdā, kas ciešanās spēj mīlēt Tevi,

un arī par tiem, kas saceļas pret sāpēm:

uzlūko ar mīlestības pilnu skatienu mūs visus,

jo mēs visi nesam sevī Tava krustā sistā Dēla attēlu!

Pieņem mūsu ciešanas, vienotas ar balto Hostiju,

ko Tev upurē Sāpju Dievmāte, un dāvā žēlastību

mums katram un visai pasaulei arvien dziļāk ieiet

Tavas svētās mīlestības noslēpumos! Amen.

Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien būsim uzticīgi Svētajam Garam, un ļausim, lai Viņš mūs pavada lūgšanā un slavēšanā.

2021. gada 25. decembrī, KRISTUS PIEDDZIMŠANAS svētki

Vadlīnija: Šodien mums ir piedzimis Pestītājs

Ievads: Šodien ar visu universālo Baznīcu svinam mūsu ticības noslēpumu: Dievs, kas kļūst cilvēks, Emanuels – Dievs starp mums. Kristus Dieva Dēla piedzimšana dod pasaulei prieku, mieru, cerību, pestīšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mūsu Dievs un Tēvs, Tu sūtīji savu Dēļu lai atpestītu mūs,

apžēlojies par mums.

Kristu , Tu esi piedzimis, lai paradītu Tēva mīlestību, apžēlojies par mums.

Kungs , Svēta Gara gaisma, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 52,7-10

Pravietis Isaja sludina Mesijas atnākšanu – šodien mēs to svinam, apliecinām un sludinām.

Psalms 98 (97)

II lasījums no Vēstules Ebrejiem 1,1-6

Otrais lasījums apliecina mums Jēzus atnākšanu caur seniem laikiem, kad pravieši to sludināja, līdz šodienai. Tas ir piepildīts laiks – Mesija, Pestītājs, Jēzus iemiesojas un dzīvo starp mums. Šodien visa pasaule gavilē un celebrē šo lielo noslēpumu un mūsu acis kontemplē Dieva spožumu – Jēzu Kristu.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1, 1-18

Sv. Jāņa prologs atklāj mums Dieva mīlestību. Logos, vārds, kas kļuva miesa – Jēzu īstais Dievs, īstais cilvēks. Kristus šodien ir piedzims un pasaulē spīd Dieva gaisma, Dieva mīlestība, Dieva miers. Tas, kas bija sākumā, ir tagad. Viņš dod mums žēlastību, patiesību un mēs kontemplējam savu godību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus, Tu atnāk starp mums kā gaisma, kas apgaismo, taču izveidojas traģēdija, kurā cilvēki neuzņem gaismu un dod priekšroku palikt tumsā, nevis ieiet gaismas ceļu. Taču fakts paliek fakts – gaisma, kas esi Tu, nevar norietēt, jo esi Dieva vārds. Jēzu, tu to esi teicis atklāti: Ego et Pater unum sumus – Es un Tēvs, mēs esam viens (Jņ 10,30). Tu esi Dieva Svētais ne tikai tāpēc, ka esi īpašā veidā dzimis bet gan daudz dziļākā nozīmē. Tu atklāji Dieva vaigu, Es un Tēvs, esam viens, kā arī: kurš no jums man var pārmest grēku? (Jņ 8,46). Tāds ir arī Vēstules ebrejiem saturs: Jērs bez neviena traipa, bezvainīgs, kurš nepazīst grēku. Jēzu, Tu esi bez neviena traipa un saglābi šo bezvainīgu un negrēkošanu.

Pēc Dieva kalpa Guljelmo Džakvintas lūgšanas

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien dod Dieva mieru visiem Taviem draugiem, radiniekiem, visiem, jo Dievs ir ar mums!

2021. gada 26. decembris - Svētā Ģimene, lieli svētki

Vadlīnija : Cik savstarpēji maiga ir mīlestība starp Kristu un Baznīcu, tik cieņas pilnām jābūt vīra un sievas attiecībām . G.Džakvinta

Ievads: Pārdomāsim cik svarīgā ir ģimenes loma mūsu dzīvē, sabiedrības un Baznīcas dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Trīsvienīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, Tu kas mīlēji Baznīcu un atdevi savu dzīvi par mums,

apžēlojies par mums.

Kungs, Marija un Jāzepa dēls, apžēlojies par mums.

I lasījums no Sīraha dēla grāmatas 3,3-7.14-17a

Pirmā lasījumā mums iedoti pamati attiecībām starp bērniem un vecākiem: cieņa, paklausība, uzticība un pienākums palīdzēt vecākiem vecumdienas, kas ļaus bērniem saņemt svētību no Dieva, kā arī vara un atbildība no vecāku puses.

Psalms 128

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Kolosiešiem 3,12-21

Sv. Pāvils šajā fragmenta atgādina mums par ģimenes dzīves vadlīnijas . Sievas paklausīgas, vīri mīlošie. Laipnība, piedošana, līdzjūtība, pazemība, pacietība un pāri visam - mīlestība.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 2, 22-40

Jāzeps ar Mariju bija dievbijīgi, un pildot baušļus atnesa bērnu Jēzu uz Templi, kur satika cilvēku vārda Simeons. Simeons paņemot bērnu rokas teica: “Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu". Jāzeps un māte brīnījās un nesaprata šos vārdus. Viņi atgriežas Nācaretē un bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

"Svēta Nācaretes ģimene, dari arī mūsu ģimenes

par komūnijas un lūgšanu vietām,

par patiesam Evaņģēlijā skolām,

un mazām mājas Baznīcām." Pāvests Francisks

Mises noslēgums un vadlīnija

Svēta Ģimene ir paraugs jebkurai ģimenei. Mums jāstiprina ģimenes, jāatceras cik liela loma ģimenei ir bērnu audzināšanai.

No svētiem vecākiem svētas paaudzes: tādam būtu jābūt katras patiesi kristīgas ģimenes lozungam. Dieva kalps Guljelmo Džakvinta

2021. gada 27. decembrī - SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS JĀNIS, svētki

Vadlīnija: Šis ir vēstījums, kuru no Viņa dzirdējām un pasludinām jums, jo Dievs ir gaisma, un Viņā nav nekādas tumsības. (1 Jņ 1, 4)

Ievads: Sv. Jānis apustulis un Evaņģēlists, ir Dieva mīlestība liecinieks. Viņš ir tās, kas visvairāk Evaņģēlijā runā par Dieva mīlestību, atklāt mums Tēva mīlestību. Viņš ir Jēkaba brālis. Viņš bija kopā ar Kristu Tabora kalnā un arī Kalvārija kalnā, pie Krusta.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Vārds kas ir tapis miesa, apžēlojies par mums.

Kristu , mazais bērniņš, apžēlojies par mums.

Kungs , Dieva maigums, apžēlojies par mums.

I lasījums no svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules 1,1-4

Šajā lasījumā svētais apustulis Jānis liecina par Jēzu, visu to ko viņš redzēja, dzirdēja, to viņš mūs sludina. Jā, Apustulis Jānis dziļākā veidā un ar dedzīgo sirdi apliecina ka Dievs ir mīlestība. Esam aicināti kontemplēt dziļumā šo mīlestības noslēpumu.

Psalms 97

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 20, 1A.2-8

Esam Kristus piedzimšanas liturģiskais laikā un šodienas Evaņģēlijs runa par to, ka Jēzus ir augšāmcelies. Kāpēc? Tāpēc apustulis Jānis liecina mums Jēzus augšāmcelšanas, un arī ka Jēzus ir tapis miesa.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, cik tas ir brīnišķīgi! Ar Tevi viss ir iespējams. Es kā bērns varu nākt pie Tevis. Varu lūgt, un Tu dāvā visu, kas man ir nepieciešams. Es Tev varu atklāt visus savus priekus un bēdas. Tu uzklausi mani, Tev ir svarīgi, ko es saku, un Tu saprot mani. Tu nemitīgi rūpējies par mani. Tu neskaties uz to, kas pieder man, un uz to, ko es varu, uz manām spējām. Tu pieņem mani tādu, kāds es esmu. Tu piedod manus grēkus un netiesā mani. Tu pieņem mani tādu, kāds es šodien esmu, nevis kāds, es biju kādreiz. Tāpat Tu dāvā Savu žēlsirdību sākt visu no sākuma. Kopā ar Tevi es nebaidos. Tu – visa Tēvs. Katrs var atnākt pie Tevis. Tu mīli katru cilvēku ar vienādu mīlestību. Tu mīli katru cilvēku tāpat, kā Tu mīli Savu Vienpiedzimušo Dēlu. Tēvs, tas nav iedomājams, nav iespējams! Bet tā ir patiesība. Dievs – ir Mīlestība, bezgalīga Mīlestība.

Mises noslēgums un vadlīnija

Atveriet savas sirdis Kunga mīlestībai! Dievs visus mīl, arī tevi! Tikai atbildi uz šo mīlestību!

2021. gada 28. decembrī - Sv. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, svētki

Vadlīnija: Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. (Rom. 5:8)

Ievads

Atzīt, ka esi kļūdījies un patiesi nožēlot. Cik bieži ikdienas steigā aizmirstam par savu vājumu un baidāmies sadzirdēt Dieva balsi, kura mūs sauc uz Gaismu un mieru.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, patiesā piedošana, apžēlojies par mums.

Kristu, dzīvā mīlestība, apžēlojies par mums.

Kungs, pilnīgā laime, apžēlojies par mums.

I lasījums svētā apustuļa Jāņa pirmās vēstules 1,5-2,2

Šajā lasījumā mēs lasām par grēku nožēlas spēku un par gaismas pilnu dzīvi kopā ar Dievu. Dažreiz mūsu lepnums mūs pārņem un mēs kļūstam vāji un nevaram atzīt savas kļūdas. Bet apustulis Jānis mums atgādina, ka tikai patiesi nožēlojot savus grēkus mums ir iespēja dzīvot pilnīgā Dieva mīlestībā. Jo Jēzus Kristus jau ir uzņēmies mūsu grēkus, un ne tikai mūsu, bet visas pasaules grēkus.

Psalms 124 (123)

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 2, 13-18

Šajā fragmentā mēs redzam Jāzepa bezbailību, un paļāvību uz Dievu. Viņš drosmīgi aizveda Jēzu un Mariju uz Ēģipti, lai viņus glābtu, pats pat nezinot uz kurieni bēg. Šī pilnīgā paļāvība uz Dievu dod lielu brīvību, jo pat nezinot uz kurieni ej, Dievs Tev rādīs ceļu, par Tevi rūpēsies un Tevi sargās.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mīļais Dievs, dod man drosmi, būt paklausīgam kā Jāzeps. Bez kurnēšanas un vaidiem tev sekot, pat ja nezinu ceļu. Dod drosmi nepadoties. Dāvā gaismu ikdienas ceļā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Dievs katru no mums pazīst personīgi. Atvēlēsim savā ikdienas steigā laiku, personīgai sarunai ar Dievu. Atvērsim sirdi mīlestībai un acis gaismai.