2022. gada 1. janvāris, Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte, lieli svētki

Vadlīnija: Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru! (Sk. 6, 26)

Ievads: Ir ļoti skaisti sākt jauno gadu ar Vissvētākās Jaunavas Marijas, Dieva Mātes svētkiem. Lai Marija, Dievmāte pasargā mūs un visu pasauli šajā jaunajā gadā

.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mūsu Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu , svētuma paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs , dzīves gaisma, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sk 6, 22-27)

Cik gan svarīgi saņemt Dieva svētību. Mācīsimies no Skaitļu grāmatas saņemt Dieva svētību un dot tālāk citiem.

Psalms 67

II lasījums (Gal 4, 4-7)

Sv. Pāvila vēstules Galatiešiem atgādina mums, ka Dievs ir mūsu Tēvs, kas mūs bezgalīgi mīl. Mēs arī esam Dieva mantinieki. Sāksim šo jauno gadu ar šo lielo dāvanu: esam Dieva mīļotie bērni.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 2, 16-21

Šodienas Evaņģēlijs mums rāda, ka gani steidzas uz Betlēmi, lai redzētu Jēzu. Arī to, ka Marija klausījās visu, ko gani sacīja, un to pārdomāja savā sirdī. Mācīsimies no Marijas pārdomāt mūsu sirdī visu to, ko Dievs mums atklāja: Dievs kļuva cilvēks un dzīvoja starp mums. Marija un Jāzeps bija arī uzticīgi tam, ko eņģelis sacīja viņiem, un nosauca Viņu vārdā Jēzus.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Svētīgs Tu esi, Jēzu, Dieva Dēls, Emanuēls, Dievs starp mums.

Svētīgs Tu esi, Marijas Dēls, kas piedzimi Betlēmē.

Svētīgs Tu esi, Jāzep, ka biji paklausīgs Dievam.

Svētīga Tu esi, Marija, kas dod mums Pestītāju.

Svētīgs Tu esi, Jēzu, mūsu Pestītāj, mūsu Glābēj, mūsu viss!

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim Dieva mīlestību visur un visiem, un kopā ar Mariju pārdomāsim šo lielo noslēpumu: Dievs ir ar mums!

2022. gada 2. janvārī - II svētdiena pēc Ziemassvētkiem, Psaltērija 2. nedēļa

Vadlīnija: Bijība Tā Kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. (Ps 111, 10)

Ievads: Šodienas svētdienas Misē uzsvars tiek likts uz Gudrību un Vārdu, kas nāk no Dieva, mūsu Debesu Tēva. Ticīgajam Tie ir ceļvedis viņa dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūžīga Gudrība, apžēlojies par mums.

Kristu, Mūsu Vecākais Brālis, apžēlojies par mums.

Kungs, dzīva Dieva Dēls, apžēlojies par mums.

I lasījums no Sīraha Dēla grāmatas 24,1-2. 12-16

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Gudrības cildināšanu. Lai Gudrība, kas nāca no Visaugstākā mutes, vienmēr tiks slavēta un pieņemta izredzētajā tautā. Dieva gudrība ir mūsu dzīves nekļūdīgs ceļvedis.

Psalms 1147 (146)

II lasījums no Svētā apustuļa Pāvila Vēstules Efeziešiem 1, 3-6. 15-18

Otrajā lasījumā tiek runāts par pateicību Dievam, mūsu Debesu Tēvam, kurš aiz mīlestības pret mums sūtīja Savu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Vecāko Brāli, lai pieņemtu mūs, ticībā uz Viņu izvēlētus, pirms pasaules radīšanas un atvestu mūs pie Dieva Tēvs. Otrajā fragmentā apustulis, dzirdēdams par Efezas pilsētas kristiešu stipro ticību un brālīgo mīlestību, lūdz Dievu viņiem dot Gudrības dāvanu, lai viņi tiktu apgaismoti ar saprātu, nesot savu ticību tālāk dzīvi.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 1, 1-18

Šajā fragmentā Jēzus caur apustuli Jānis saka, ka Dieva Dēls, otrā Svētās Trīsvienības Persona, bija jau pirms pasaules radīšanas un, ka viss notiek Viņa dēļ. Ka Kristus ieradās mūsu cilvēciska “aukstajā” pasaulē, un nezinošie un ļaunie cilvēki Viņu nesaprata un nepieņēma. Pirms Kristus publiskās darbības sākuma Jānis Kristītājs liecināja par Viņu, tādējādi sagatavojot cilvēkus uzņemt Jēzu savā dzīvē. Kristus tika sūtīts pie izredzētajiem cilvēkiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet tie, kas tic Viņam un tiek kristīti Viņa vārdā, var kļūt par Dieva Dēliem. Dievs caur Jēzu Kristu ir izteicis visu, ko Viņš gribēja par Sevi pateikt. Un tā ir pilnīga mūsu zināšanas par Debesu Tēvu, jo nevienam, izņemot Dieva Dēlu, nav dotas pilnīgas Dieva zināšanas.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, paldies par to, ka tieši tavas dzimšanas naktī tu mums parādīji, ka mūsu dēļ, lai atbrīvotu mūs no gūsta, no grēka, kuram mēs atdevāmies, Tu izvēlējies pilnīgu nedrošību, trimdu un piekriti būt par aicināto svešinieku jau pirms tavas dzimšanas un liekam, gatavam izmešanai, izslēgtam no sabiedrības, bet gatavam atdot sevi katra mūsu labā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Padomāsim katrs par to, vai viņš ir gatavs pieņemt Jēzu savā dzīvē, atvērt Viņam savas sirds durvis, jo Viņš visu laiku klauvē, un sirds ir mūsu dzīves ritma avots.

2022. gada 6. janvāris, Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki

Vadlīnija: Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads: Šajos lielajos svētkos, tāpat kā trīs Ķēniņi, meklēsim Kristu un nebaidīsimies Viņu sludināt citiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , Dieva Dēls, apžēlojies par mums.

Kristu , mūsu Glābēj, apžēlojies par mums.

Kungs , Dievišķais gars, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 60, 1-6

Pravietis Isaja jau sludina, ka Mesija, kas nāks, ir gaisma, un pār Jeruzalemi ir parādījusies Kunga godība.

Psalms 72

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila Vēstules Efeziešiem 3, 2-3a.5-6

Sv. Pāvils, liels sludinātājs un tautu apustulis, atgādina mums, ka Dievs dod mums žēlastību pēc žēlastības. Viss ir atklājies caur Svēto Garu arī visiem apustuļiem. Viņš sludina šo patiesību arī pagāniem, jo visi esam pestīšanas līdzmantinieki.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 2, 1-12

Šis Evaņģēlijs atgādina mums, ka gudrie no Austrumiem pielūdz Jēzu. Viņi sekoja zvaigznei, lai atrastu Jēzu Betlēmē. Arī mēs esam aicināti meklēt Kristu un sekot Kristus gaismai. Nesīsim Jēzum dāvanas, kā Gudrie darīja; zelts – mūsu kalpošana, vīraks – mūsu lūgšana, mirres – mūsu sevis atdošana.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mēs Tevi pielūdzam, jo Tu esi mūsu gaisma.

Jēzu, mēs Tevi pielūdzam, jo Tu esi Dieva dēls.

Jēzu, mēs Tevi pielūdzam, jo Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība.

Jēzu, mēs Tevi pielūdzam, jo Tu esi maigs.

Jēzu, mēs Tevi pielūdzam, jo Tu esi žēlsirdīgs un labvēlīgs.

Jēzu, mēs Tevi pielūdzam, jo Tu esi lēnprātīgs un pazemīgu sirdi.

Mises noslēgums un vadlīnija

Ar pazemīgu sirdi pielūgsim Jēzu un ļausim Viņam darboties mūsu ikdienas dzīvē.

2022. gada 9. janvāris, KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI, lieli svētki

Vadlīnija: Un lūk, virs Viņa atvērās debesis (Mt 3, 16)

Ievads: Ar Jēzus Kristus Kristīšanas svētkiem noslēdzas Kristus dzimšanas liturģiskais laiks. Šodien redzam Jēzu Jordānas ūdenī no Jāņa Kristītāja saņemot kristību. Jēzus atklāj sevi un Dieva Tēva balsi, kas skan no debesīm: “Viņš ir mans mīļais Dēls, tu esi man ļoti patīkams”.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , apžēlojies mūsu lepnībā. Kungs, apžēlojies par mums!

Kristu , apžēlojies mūsu egoismā. Kristu, apžēlojies par mums!

Kungs , apžēlojies mūsu patmīlībā. Kungs, apžēlojies par mums!

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 42, 1-4.6-7

Pirmajā lasījumā klausīsimies Pravieti Isaju, kas jau pravieto par Dieva Kalpu – Servus Jahwe, kas izpildīs savu sūtību. Viņš, Pestītājs, Mesija nāks un atbrīvos visus no tumsības, no grēka.

Psalms 29

II lasījums no Apustuļu darbiem 10, 34-38

Otrajā lasījumā no Apustuļu darbiem mums ir atgādinājums, ka apustulis Pēteris sludināja Jēzu kā miera avotu. Viņš runā par Jēzu kā Dieva svaidīto, kā pasaules Pestītāju, kurš atbrīvo visus no ļauna.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 3, 15-16.21-22

Šajā Evaņģēlijā redzam Jēzu, kas sāk savu misiju. Viņš iet Jordānas ūdenī, lai saņemtu kristību no Jāņa Kristītāja. Viņam nebija vajadzīga kristība, jo Viņš ir Dieva dēls, bet Viņš to saņēma, lai būtu mūsu paraugs, lai mēs apzinātos, ka tikai ar kristības sakramentu mēs saņemsim no Dieva sūtību, lai sludinātu Jauno Vēsti, lai sludinātu, ka esam Dieva bērni. Ņemsim piemēru no Jāņa Kristītāja, kas sacīja: Viņam vajag augt, bet man mazināties.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs Tēvs, mēs Tevi slavējam, jo Tu esi mūsu Tēvs un mēs esam Tavi bērni.

Dievs Dēls, mēs Tevi slavējam, jo Tu esi mūsu Pestītājs, Tu esi Emanuels, Dievs starp mums.

Dievs Svētais Gars, mēs Tevi slavējam, jo Tu esi mūsu gaisma, mūsu gudrība, mūsu mīlestība.

Trīsvienīgais Dievs, mēs Tevi slavējam, jo Tu mājo mūsos caur Kristības sakramentu. Pārveido mūsu dzīvi, lai mēs kļūtu Dieva liecinieki, Baznīcas bērni. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Viņam vajag augt, bet man mazināties. Jā, kļūsim pazemīgi un atļausim Trīsvienīgajam Dievam mājot mūsu dzīvē, lai dotu Dieva gaismu citiem.

2022. gada 16. janvāris

Parastā liturģiskā laika 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Stāstiet tautām par Viņa godību, par Viņa brīnuma darbiem! (Ps 96, 3)

Ievads: Esam aicināti uzticēties Kungam, izpildīt Tēva gribu un sekot Viņam ar prieku.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , mūsu Radītāj, apžēlojies par mums.

Kristu , brīnumdarītāj, apžēlojies par mums.

Kungs , žēlastības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Isaja grāmatas 62, 1-5

Pirmajā lasījumā pravietis Isaja mums atgādina, ka mēs esam aicināti priecāties kā līgavainis priecājas par savu līgavu, jo mūsu Dievs priecājas par katru no mums. Tas jau sludina par Baznīcu, jā, mēs esam Baznīca, mēs esam Baznīcas bērni, kas sludina šodien Dieva godību.

Psalms 96

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem 1 Kor 12, 4-11

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils mums vēsta, ka Dievs katram cilvēkam dod dažādas dāvanas, kalpojumus un spēkus, jo Kungs ir bezgalīgs, neizsmeļams un pārpilnīgs. Un mēs esam aicināti izmantot šīs dāvanas, lai kalpotu Dieva godībai.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis 2, 1-11

Šodien mēs lasām par Jēzus pirmo brīnumu kāzās Kānā. Marija kā sieviete novērtēja, ka kāzās pietrūkst vīna. Viņa ļoti labi zināja savu Dēlu un ar visu paļāvību prasīja Jēzum risināt šo situāciju. Jēzus atbildēja, ka vēl nebija laiks. Bet Marija ar visu sirdi sacīja kalpiem, lai viņi dara visu to, ko Jēzus viņiem liks. Un notika brīnums. Tāpat kā Marija mūsu lūgšanā esam aicināti lūgt Dievu un paļauties uz Viņu, jo Viņš var darīt visu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet. Ļausim, lai Marijas vārdi skan mūsu sirdīs. Lai katru dienu varam izpildīt Tēva gribu.

Lai katru dienu varam paļauties uz Jēzu.

Lai katru dienu ļaujam Dieva gaismai apgaismot mūs un mazināt pasaules tumsu.

Lai katru dienu varam piepildīt mūsu traukus – mūsu sirdis – ar lūgšanu, ar Dieva žēlastību.

Lai katru dienu varam izbaudīt Euharistisko Jēzu.

Lai katru dienu varam kā Marija pamanīt apkārtējo vajadzības un kalpot ar mīlestību.

Mises noslēgums un vadlīnija

Mācīsimies no Marijas skatīties uz Jēzu, runāt ar Viņu, paļauties uz Viņu, un Dieva mīlestība būs klātesoša katru dienu!

2022. gada 23. janvārī

Parastā liturģiskā laikposma III svētdiena

Vadlīnija : Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jņ 3:16)

Ievads

Šodienas liturģija mums atklāj svēto rakstu nozīmi un to, cik daudz varam no tiem mācīties un saņemt.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, patiesā gudrība ,apžēlojies par mums.

Kristu, dzīvības prieks, apžēlojies par mums.

Kungs, īstā gaisma , apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Nehemija grāmatas 8,2-4a, 5-6, 8-10

Pravietis mums atgādina, par svētdienas nozīmi. Par to, cik šie ir skaisti svētki un tie ir jāsvin. Viņš mums arī atgādina svēto rakstu nozīmi, cik tiem ir liels spēks un ka tie ir ne tikai jālasa, bet jāklausās un jāsaprot. Mums jāiedziļinās, kas ir tas, ko Dievs vēlas mums pateikt caur svētajiem raktiem.

Psalms 19 (18)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem 12,12-30

Lasām par vienotību, par to, ka esam vienoti Svētajā Garā un esam kā viena ķermeņa dažādi locekļi. Mums jābūt vienotiem.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 1,1-4; 4:14-21

Mēs lasām par to, kā piepildās raksti, kad nāks Jēzus, kurš sludinās labo vēsti, kurš dos brīvību un gaismu. Jēzus sinagogā lasīdams fragmentu, apstiprina, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir nācis mūsu vidū.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs, Tu esi veidojis pēc sava tēla un līdzības, veidojis mani skaistu un īpašu. Dievs, palīdzi man būt labam tavam instrumentam. Palīdzi man augt gudrībā atklājot ko tu saki caur svētajiem rakstiem. Palīdzi man attīstīt savas zināšanas, lai varu sludināt tavu gaismu un mīlestību tur, kur tu esi mani ielicis. Mīļais Dievs, palīdzi man būt īstam un dzīvam Baznīcas loceklim. Palīdzi man augt svētajos rakstos un tavā mīlestībā.

Mises noslēgums un vadlīnija

Mēs visi esam vienas baznīcas dažādie locekļi. Palīdzam otru cilvēku justies labāk, kad ir noguris. Būsim vienoti savā starpa.

2022. gada 25. janvāris, sv. apustuļa Pāvila atgriešanās, svētki.

Vadlīnija: Tu būsi Viņa liecinieks. (Apd 22, 15)

Ievads: Lai Sv. Pāvila atgriešanās palīdz mums atgriezties pie Dieva katru dienu un iet pretī mūsu brāļiem un māsām, kas ir tālu no Dieva.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs , apžēlojies mūsu cietsirdībā! Kungs, apžēlojies par mums!

Kristu , apžēlojies mūsu vienaldzībā! Kristu, apžēlojies par mums!

Kungs , apžēlojies mūsu naidā! Kungs, apžēlojies par mums!

I lasījums no Apustuļu darbiem 22, 3-16

Pirmajā lasījumā klausīsimies Pāvila atgriešanās ceļu. Pārdomāsim, kādā veidā Jēzus darbojas Pāvila dzīvē, lai mēs ļautu Jēzum darīt tāpat mūsu dzīvē.

Psalms 117

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 16, 15-18

Evaņģēlijā redzam Jēzu, kas sūtīja savus mācekļus sludināt Viņa vārdu. Arī mēs kristības sakramentā saņemam šo sūtību. Esam aicināti to atjaunot un kļūt dedzīgi un uzticīgi sludinātāji.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mēs Tev pateicamies, ka Tu devi mums savu Dēlu, kas mums stāstīja par Tevi. Mēs Tev pateicamies, jo Tu mums ļāvi saprast, ka vissvarīgākais ir mīlēt Tevi un To, kuru Tu esi sūtījis un kas ir Tavas mīlestības apliecinājums. Dāvā mums žēlastību Tevi patiesi mīlēt katru savu mūža dienu un ikvienā situācijā, lai tādejādi mūsu dzīve pulsētu mīlestībā uz Tevi, un visi mūsu brāļi, redzot to, varētu sacīt: “Redziet, kā viņi mīl Tēvu!” Un, sekojot mūsu piemēram, viņi varētu iepazīt Tevi, svētais, maiguma pilnais Tēvs. ( Dieva kalps G. Džakvinta, “Tēva seja”)

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsimies par tiem, kas ir tālu no Dieva, un arī par vienotību starp visiem kristiešiem. Šodien ir pēdējā diena Vienotības lūgšanu nedēļā par vienotību starp kristiešiem.

2022. gada 30. janvārī

Parastā liturģiskā laikposma IV svētdiena

Vadlīnija: Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu. (Jāņa 6:37)

Ievads

Mīlestībā un paļāvībā uz Dievu mums viss ir iespējams.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūžīgā mīlestība ,apžēlojies par mums.

Kristu, dzīvā mīlestība, apžēlojies par mums.

Kungs, maigā mīlestība, apžēlojies par mums.

I lasījums no pravieša Jeremija grāmatas 1,4-5, 17-19

Mēs lasām par to, kā Jeremijam atklājās Kunga vārds, un viņam jādodas sludināt, par to, ka viņš dos, gan vārdus ko teikt, gan virzienu, kur iet un svarīgākais, ko Dievs saka, ka vienmēr aizsargās. Dievs katru no mums aizsargās, ja mēs paļausimies un nebaidīsimies.

Psalms 71 (70)

II lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem 12,31—13:13

Mīlestība. Šodien lasām šo skaisto Pāvila himnu mīlestībai. Varam sev atkal un atkal atgādināt, ka “paliek ticība, cerība un mīlestība, šīs trīs: bet lielākā no tām ir mīlestība”. Visu ko darām darīt ar mīlestību un censties to darīt labāk.

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass 4,21-30

Mēs lasām par Jēzus sludināšanu Nazaretē. Par ļaužu dusmām, kuras viņos ir tikai tādēļ, ka viņi grib saņemt vairāk, jo ir auguši kopā ar Jēzu. Jēzus uzsver to, ka ir daudz slimo, bet ne visi tiek dziedināti. Ne visi tic, ne visi patiesi mīl.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Dievs Kungs, kad esmu izsalkusi, sūti man kādu, ar ko dalīties pēdējā kumosā.

Kad esmu izslāpusi, sūti man kādu, kam nepieciešams ūdens malks.

Kad man salst, ļauj man kādu sasildīt.

Kad esmu neapmierināta, dod man kādu, kurš jāmierina.

Kad mans krusts kļūst par smagu, liec man dalīties ar cita krustu.

Kad esmu nabaga, vadi mani pie tā, kas ir lielākā trūkumā.

Kad man nav laika, sūti man kādu, kam palīdzēt tai brīdī.

Kad esmu pazemota, liec man kādu godāt.

Kad esmu zaudējusi drosmi, sūti man kādu, kurš jāiedrošina.

Kad man nepieciešama sapratne no citu puses, dod man kādu, kam nepieciešama manējā.

Kad gribu sajust savas rūpes, sūti kādu, par ko jārūpējas man.

Kad domāju vienīgi par sevi, vērs manu uzmanību pret citiem. Āmen.

Svētā Māte Terēze

Mises noslēgums un vadlīnija

Dievs palīdz mums katrā ikdienas ceļā, jo viņš zina, kur mums jāiet. Sadzirdēsim to, atvērsim sirdis un iesim kopā ar Dievu.