2017. gada 1. janvāris - Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte, lieli svētki

 

Vadlīnija: Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru! (Sk. 6, 26)

Ievads: Šīsdienas Sv. Mises liturģija aicina pārdomāt Dieva klātesamību pasaulē, kas izpaužas arī caur svētību izteikšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par manu nocietināto sirdi!

Kristu, apžēlojies par mani, kas ir akls attiecībā pret Tavu klātesamību manā dzīvē!

Kungs, apžēlojies par manu dvēseli, kas bieži vien aizmaldās no Tava ceļa!

I lasījums (Sk 6, 22-27)

Pirmajā lasījumā Dievs māca mūs caur pravieti Mozu, dāsni svētīt viens otru, tādējādi pagodinot Viņu.

Psalms 67

II lasījums (Gal 4, 4-7)

Otrajā lasījumā mēs esam aicināti pārdomāt to, ka Dievs sūta pie mums Kristu tādēļ, lai atgadinātu mums, ka arī mēs esam Viņa mīļie bērni.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņğēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 16-21)

Vai jūs zināt, kāpēc mēs viens otram dāvinām dāvanas Ziemassvētkos? Viens Ziemassvētku gregoriāņu refrēns skaidro mums: Tā saka, ka Ziemassvētkos Kungs dāvā mums Savu Dēlu, debesis dāvā Dēlam zvaigzni, zeme dāvā alu, ķēniņi dāvā zeltu, vīraku un mirres, bet mēs, Ievas dzimta, dāvājam visdārgāko cilvēces augli – Jaunavas Mariju. Jā, Dievmāte ir visu radību svētuma virsotne, jo, pēc bizantiešu dziesmas, Viņa pat godprātīga pār ķerubiem un godīgākā bez salīdzinājuma pār serafīmiem. Tāpēc Viņa bija vislabākā dāvana, vislabākais cilvēces auglis, kuru mēs varējām uzdāvināt Kungam. Ja mēs Ziemassvētkos apmaināmies ar dāvanām, tad tā ir atcere par šiem dāvanu apmaiņas pirmsākumiem. Bet šī apmaiņa attiecas ne tikai uz Mariju. Dievmāte bija pirmā, Viņa bija kā visas cilvēces paraugs, ikona, pārstāvis. Šī apmaiņa – mūsu pestīšanas process. Šodien šī apmaiņa starp Dievu un cilvēku turpinās. Katras Euharistijas laikā, šajā altārī Dievs iemiesojās, Viņš kļūs par Miesu un Asinīm, lai mēs kļūtu par Viņa Miesas daļu. Bet šī iemiesošana nenotiek automātiski. Tā piedāvā, lai mēs kā Vissvētākā Marija, Dievam dāvinātu sevi, lai mēs arī Dievam dāvinātu mūsu ķermeni un dvēseli, mūsu skumjas un prieku, mūsu vēlēšanās un sapņus, mūsu draugus un ienaidniekus, visu cilvēci, visas radības. Jo Euharistija – tā nav tikai Dieva dāvana, kuru jāpieņem. Euharistija kļūst auglīga tikai tad, kad, atbildot uz šo dāvanu, mēs atdosim Dievam mūsu dzīvi tāpat, kā Dievs mums atdeva Savu dzīvi.

Lūk, kāda ir Ziemassvētku dāvanu apmaiņas garīga jēga. Patiesībā tā ir mūsu dzīves jēga: Dievam dāvāt sevi kā atbilde uz Viņa diženo dāvanu: Pašu Kristu, kas nomira, augšāmcēlās un kas valda mūžīgi mūžos. Āmen. (pr. Iakinfs Destivels OP)

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dāvā man pratu,

Kungs, dāvā man izzināšanu,

Tu Pats iemāci mani, Dievs,

Radīt visas Tavas pavēles.

Es esmu cilvēks, kā Tu jau zini,

Vairāk pār citiem es sagrēkoju,

Bet Tu apžēlo mani, Dievs,

Pēc Tavas žēlastības.

Es esmu nabags un sērdienīte

Šajā plašajā pasaulē

Kungs, dari ar mani visu to,

Ko tikai Tu viens apzinies.

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim Prieka vēsti visur, kur mēs esam! Pagodināsim Dievu, dāsni dalot Dieva svētības!

2017. gada 8. janvāris - Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki

Vadlīnija: Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads: Šīsdienas sv. Misē pārdomāsim Jēzus atnākšanu šajā pasaulē un dažādu cilvēku attieksmi pret šo notikunu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, piedod, ka vajājam Tevi!

Kristu, piedod, ka staigājam pa veciem ceļiem!

Kungs, piedod, ka aizraujamies ar pasaulīgo!

I lasījums (Is 60, 1-6)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim pravietojumu par Kristus atnākšanu šajā pasaulē, kas būs pavērsiens no tumsas uz gaismu.

Psalms 72

II lasījums (Ef 3, 2-3a.5-6)

Otrajā lasījumā dzirdēsim par Sv. Gara darbību – tieši Viņš mums vēstī, ka mēs visi esam līdzmantinieki Dieva Valstībā – gan tie, kas ir dzimuši pirms Pestītāja atnākšanas, gan tie, kas dzīvo tagad.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņğēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 2, 1-12)

Lasījumā dzirdēsim vēstījumu par to, kā šīs pasaules varenie austrumu ķēniņi ir atnākuši pielūgt Kungu nabadzīgā bērniņa veidolā. Tiem tiek pretstatīts ķēniņš Hērods, kurš ar viltību gribēja uzzināt Kunga dzimšanas vietu, lai Viņu nogalinātu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Zvaigžņu Radītājs, savā žēlastībā Tu kļuvi par bērniņu. Tu no sākuma valdi uz godības troņa, bet sagribēji aizmigt silītē. Tu, kas turi pasauli savā labajā rokā, noslēpumaini piedzimi alā. Ak, Kungs, Tu mums atklāji savus līdzpārdzīvojumus un bezgalīgo mīlestību. Betlēmē Dievs mūsu dēļ pats samazinājās sevī – nāciet, godināsim Viņu!

Upurēsim Dievam savu dzīvi un dziedāsim: „Gods Dievam augstumos!” Jo mums atklājās Tēva liela labvēlība – Viņš, kas iemīlēja cilvēkus, atbrīvoja no Ādama lāsta, Jaunava ieiet alā, lai dzemdētu Vārdu, kas eksistē mūžīgi.

Dzirdot šo, zeme gavilē, no prieka dzied un dejo! Kopā ar ganiem un ķēniņiem mēs Tevi godināsim, kas atklājies bērniņā – Tevi, Dievs, kas biji no sākumā un būsi mūžīgi mūžam. (No Bizantiešu liturģijas)

Mises noslēgums un vadlīnija

Aizmirsīsim savu lepnību un, vadoties pēc austrumu ķēniņu piemēra, nolieksim ceļus Kunga priekšā un ļausim Viņam darboties mūsu ikdienas dzīvē.

2017. gada 9. janvāris - Kunga Jēzus kristīšana, lieli svētki

Vadlīnija: Un lūk, virs Viņa atvērās debesis (Mt. 3, 16)

Ievads: Šodien mēs esam aicināti īpaši pārdomāt Jēzus un arī mūsu Kristības – kāda loma un spēks ir Kristībām mūsu dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums mūsu vājībā!

Kristu, apžēlojies par mums mūsu egoismā!

Kungs, apžēlojies par mums mūsu patmīlībā!

I lasījums (Is 42, 1-4.6-7)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim par to, ka Dieva sūtītais darbojas Sv. Gara vadīts; viņš nekad nekliedz par patiesību, paliek kluss un maigs, tajā pat laikā esot dedzīgs, tādējādi atklājot patiesību pat tiem, kas, mūsuprāt, var būt absolūti vienaldzīgi un nespējīgi šo patiesību uztvert.

Psalms 29

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņğēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 3, 13-17)

Šodienas Evaņģēlijā dzirdēsim par Kristus kristībām. Mācīsimies pazemību gan no Kristus, kas būdams lielāks par Jāni, tomēr uzstāja uz kristībām, gan no Jāņa, kurš pakļāvās Jēzus gribai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, zinu, ka es piederu Tev, bet Tu – man uz mūžiem laikiem. Nepārstāšu pateikties par to, ka devi man caur Kristības un Iestiprināšanas sakramentu Savu Garu, lai es varētu dzīvot ar jaunu dzīvi vienotībā ar Tevi. Atjauno manī Savu Garu!

Piepildi no jauna mani ar Savu Garu, piepildi mani ar Savu Garu pārpilnībā! Lai atrastu jaunu gaismu Svētajos Rakstos, jauno degsmi un dzīvi lūgšanā, lai patiešām es piekļautos pie Tevis sakramentos. Lai iemācītos mīlēt tā, kā mīli Tu. Lai piedotu, kā Tu piedod. Lai degtu lūgšanā, kā Tu degi. Lai kļūtu par Tavas liecības par Patiesību liecinieku.

Lai cienīgi izmantotu visas tās dāvanas, ar kurām Tu mani piepildi, lai sirds baudītu mieru un prieku – Tava apsolījuma augļus. Piepildi mani ar Savu Garu, Kungs, jo es strauji vēlos būt pārveidotam Tevī un pieņemšu visu, ko Tu man paredzēji. (Karloss Aldunate)

Mises noslēgums un vadlīnija

Izvairīsimies savā ikdienas dzīvē aprunāt un nosodīt citu tautu un tautību pārstāvjus, jo mēs visi esam vienlīdzīgi Dieva acīs. Netaisnīgi soģi tiks sodīti dubultā.

2017. gada 15. janvāris

Parastā liturģiskā laika 2. svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Mans Dievs kļuva mans stiprums. (Is 49, 5)

Ievads: Šodien mēs esam aicināti bieži un cienīgi piedalīties Mises Upurī un katru dienu pildīt Dievu gribu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, piedot man manas atkarības!

Kristu, piedod man manu alkatību!

Kungs, piedod man manu nolaidību!

I lasījums (Is 49, 3.5-6)

Pirmajā lasījumā pārdomāsim to, kādā veidā Dievs paaugstina savus kalpus. Pieņemsim savu kalpojumu ar prieku, jo tajā mēs tiksim pagodināti.

Psalms 40 (39)

II lasījums (1 Kor 1, 1-3)

Mēs visi - kas ticam Dievam – esam aicināti uz svētumu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņğēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 1, 29-34)

Šodienas Evaņģēlijā dzirdēsim Jāņa Kristītāja liecību par to, kā viņš atpazina Jēzu. Pārdomāsim, kādā veidā mēs varam atpazīt Jēzus klātesamību mūsu dzīvēs?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, atbrīvo mūs no visa, kas saista mūs – no mūsu kārībām, no pašapmierinātības, no mūsu jocīga lepnuma un no bagātības – no šīm bagātībām, kurus mēs kaut kad pazaudēsim.

Kungs, palīdzi mums kļūt par nevarīgiem, bez lielīšanām, bez kompromisiem. Brīviem no visa, pat no pašām personīgām idejām, brīviem no visa, pat no ieradumiem.

Tā, lai mēs varētu pilnībā pievērst uzmanību citiem un jau no šā momenta viegli un brīvi tuvoties Tavas Valstības priekam. (Žilberts Sesbrons)

Mises noslēgums un vadlīnija

Jau šodien mēģināsim īstenot savu aicinājumu kļūt par svētiem caur savu kalpojumu brāļiem un māsām.

2017. gada 22. janvāris

Parastā liturģiskā laika 3. svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir mana gaisma un mans glābējs, no kā man bīties? (Ps 27, 1)

Ievads: Mises laikā esam aicināti pārdomāt, cik lielā mērā mēs varam saukties par Kristus lieciniekiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, piedod, ka nepalīdzu tiem, kam man ir iespēja palīdzēt!

Kristu, piedod, ka nepiedodu vecos aizvainojumus!

Kungs, piedod, ka aizvainoju citus!

I lasījums (Is 8, 23b – 9,3)

Pirmajā lasījumā esam aicināti pārdomāt Kunga taisnīgumu. Nevienu Viņš neatstās tumsībā un bēdās. Cietēji tiks iepriecināti un pazeminātie tiks paaugstināti.

Psalms 27

II lasījums (1 Kor 1, 10-13.17)

Otrajā lasījumā esam aicināti pārdomāt Kunga aicinājumu uz vienotību. Ticība un sekošana Evaņģēlijam tiešā veidā pieprasa rast kompromisus strīdīgos jautājumos un dzīvot saticībā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņğēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 4, 12-23)

Šīs dienas Evaņģēlijā dzirdēsim, kā Jēzus aicināja pirmos mācekļus sekot viņam līdzi. Tāpar arī mēs tikām Kunga aicināti, bet, vai mēs esam pilnībā aibildējuši šim aicinājumam?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu Kristu, neizsmeļama Gaisma, apgaismo manu tumsu. Jēzu Kristu, Visvarenais Dievs, stiprini mani nespēkā. Jēzu Kristu, neaptverama žēlsirdība, nāc man palīgā.

Jēzu Kristu, neizsmeļama bagātība, aizpildi manu nabadzību. Jēzu Kristu, patiesa Dzīvība, dāvā man Sevi. Jēzu Kristu, rādīta Patiesība, apgaismo manu sirdi. Jēzu Kristu, bezgalīga Mīlestība, iededzini manu esamību. Jēzu Kristu, vienīgais Ceļš, dod man atnākt pie Tēva. Jēzu Kristu, īsta Dzimtene, dāvā man mājot Tavos apskāvienos. Jēzu Kristu, mūžīgais miers, dāvā man nomierināties Tevī. Jēzu Kristu, visu svētību svētība, padari mani par taisnīgi laimīgu. Āmen. (m.Avellina, OSF)

Mises noslēgums un vadlīnija

Kļūsim par Jēzus mācekļiem ne tikai vārdos, bet arī darbos.  

2017. gada 25. janvāris - sv. apustuļa Pāvila atgriešanās, svētki.

Vadlīnija: Tu būsi Viņa liecinieks. (Apd 22, 15)

Ievads: Šīsdienas Mises laikā pārdomāsim atgriešanās un liecināšanas nozīmi mūsu dzīvēs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums mūsu cietsirdībā!

Kristu, apžēlojies par mums mūsu vienaldzībā!

Kungs, apžēlojies par mums mūsu naidā!

I lasījums (Apd 22, 3-16)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim Pāvila stāstīto viņa atgriešanās ceļu. Pārdomāsim, vai arī mēs esam tikpat tieši un varam stāstīt par savām vājībām un liecināt, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvēs un mēs šīs vājības esam pārvarējuši.

Psalms 117

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņğēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 16, 15-18)

Evaņģēlijā dzirdēsim,ka Kristus sūta savus mācekļus sludināt Viņa vārdu. Šis Kristus pamudinājumsir attiecināms arī uz mums – tiem, kuri esam pazinuši Kristus mīlestību un mācību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visvarenais Dievs, mūsu Tēvs!

Tu mūs radīji, lai mēs godinātu Tevi, meklētu Tevi un cerētu tikt Debesīs pie Tevis.

Slava Tev, Kungs, par ticības dāvanu!

Slava Tev, Kungs, ka Tu dāvāji mums spēku turpināt ticības ceļu caur tumsu un pārbaudījumiem!.

Laimīgie ir tie, kas jau dzīvo Tavā pasaulē!

Laimīgie ir tie, kas jau lūkojās uz Tevi!

Laimīgie ir tie, kuru sirdi vairs nemoka skumjas un šaubas, jo Tu viņus apgaismoji.

Kungs, dāvā man gudrību un drosmi turpināt Tevi dotu ceļu. Dāvā spēkus iet pa šo ceļu līdz beigām.

Bezgalīgi izlej savu žēlastību un piedošanu uz maniem vājumiem un kļūdām!

Un šaubu un baiļu vietā ieliec savu nesatricināmu gudrību un mieru. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Būsim drošsirdīgi un stipri savā liecībā, jo esam saņēmuši šo pavēli no paša Kristus.

2017. gada 29. janvāris

Parastā liturģiskā laika 4. svētdiena, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. (Mt 5, 8)

Ievads: Šīsdienas Mise ir atgādinājums mums, ka mēs visi kopā un katrs individuāli esam aicināti uz svētumu, neatkarībā no tā, cik daudz vai maz mums ir dāvanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums, jo nelasām Tavus rakstus!

Kristu, apžēlojies par mums, jo nesekojam Tavam piemēram!

Kungs, apžēlojies par mums, jo neticam Tavas valstības tuvībai!

I lasījums (Sof 2, 3; 3, 12-13)

Pirmais lasījums mudina mūs meklēt Dievu visās mūsu dzīves situācijās. Tas mūs pārveidos un padarīs cienīgus Debesu valstības iemantošanai.

Psalms 146

II lasījums (1Kor 1, 26-31)

Otrajā lasījumā dzirdēsim par to, kādi ir Dieva izredzētie: tie neatšķirās ar lielām dāvanām, bet gan ar to, ka nebaidās iet pret straumi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņğēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 1-12a)

Šodienas Evaņģēlijā dzirdēsim daļu no Kalna sprediķa. Ieklausīsimies tajā, lai saprastu, kas jādara, lai taptu svētiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, Euharistija! Māci man būt pazemīgam un pateikties par visām dāvanām, kuras Tu man esi devis, jo tieši ar tām pilnībā pietiek, lai Tu iemājotu manī un es taptu svēts!

Mises noslēgums un vadlīnija

Izmantosim to, ko mums ir devis Kungs - mums pilnībā pietiek ar to, lai taptu svētiem. Šeit un šodien!