2017. gada 1. martā - Pelnu trešdiena, svētki

Vadlīnija: Apžēlojies par mani, Dievs, Savā žēlastībā. (Ps 51,3)

Ievads: Šodien sākas Lielais Gavēnis, grēku nožēlošanas un iekšējās atjaunošanās periods, un šīs dienas liturģija mūs mudina iekšēji attīrīties, aicina uzsākt grēku nožēlas ceļu, lai varētu uzvarēt ļauna kārdinājumu un sākt jaunu dzīvi.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi labs un žēlsirdīgs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi Dieva Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi līdzās mums kopš mūžības, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jl 2, 12-18)

Pirmais lasījums mums vēsta, ka jāgriežas pie Dieva no visas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām. Jāpievēršas Mūsu Kungam, jo viņš ir labs, žēlsirdīgs un pacietīgs.

Psalms 51 (50)

II lasījums (2Kor 5, 20 – 6,2)

Otrajā lasījumā svētais Pāvils mūs aicina salabot ar Dievu un piepildīties ar Viņa žēlastību.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (6, 1-6.16-18)

Šajā fragmentā Jēzus mūs aicina lūgties nekā liekuļi, kuri lūdzas, lai visi redzētu, bet vienatnē un klusumā, lai mūs redzētu tikai Dievs.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Es klusi ienākšu Tavā neredzamajā templī, Lai satiktos ar Tevi, mans Kungs, tur...

Nogāju ne labāko ceļu pasaules steigā, Es – Tavs pazudušais dēls, vai Tu pieņemsi mani?

Daudz nevajag, tikai esi ar mani, Tu esi mans prieks, es atnācu mājās!

Es klusi ienākšu Tavā neredzamajā templī, Lai pazemīgi noliektos tur, pie tavām kājām.

Un pateiktu pazemīgu lūgšanu, Nožēlas vārdus skaļi izteikt...

Vai redzi ciešanas, kas ir manā dvēselē? Lūdzu, pasniedz man Savu stipro roku!

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies par ikdienas lūgšanu un gavēšanu.

2017. gada 5. martā

1. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! (Ps 51,12)

Ievads: Šīs dienas liturģija aicina viens otram piedot apvainojumus, salabot ar radiniekiem un kaimiņiem, lai cienīgi uzsākt Lielo Gavēni un saņemt Dieva piedošanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir visa Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi gaismas Avots, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mūsu lielais svētdarītājs.

I lasījums (1 Moz 2, 7-9; 3, 1-7)

Pirmais lasījums mums atgādina, ka Dievs rādīja cilvēku no zemes un iedvesa viņā dzīvības dvašu, un ielika cilvēku paradīzes dārzā, un iedeva likumu, neēst no koka, kas ir dārza vidū. Arī atgādina, ka pirmie cilvēki tika kārdināti un par pirmdzimto grēku.

Psalms 51 (50)

II lasījums (Rom 5, 12-19)

Mēs bieži dzirdām, pat dažreiz paši sakām, ka ne esam Dieva žēlastības cienīgi, jo esam grēcinieki, mums nekas nesanāk, un Dievs man nepalīdzēs. Svētais Pāvils saka, ka Dievam nevajadzīgi mūsu nopelni, lai izdarītu mums dāvanu. Viss, ko vajag, - tas ir mūsu atvērta sirds un vēlēšanās pieņemt šo dāvanu, Dieva žēlastību. Grēku nožēla – arī ir žēlastība, kuru jāprasa un kuru Viņš dod pēc mūsu lūguma.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (4, 1-11)

Šodienas Evaņģēlija fragments ir veltīts Jēzus zemes kalpojuma sākumam, bet no sākuma Viņš bija kārdināts. Kāpēc sātans tieši šajā brīdī kārdina Jēzu? Viņš jau trīsdesmit gadus dzīvo uz šīs zemes. Varbūt tāpēc, ka Jēzus tikko, pieņemot kristības sakramentu, paņēma uz sevi mūsu grēkus un sātans metas pie Viņa, jo juta grēkus. Viņš piedāvā parastus kārdinājumus: maize, brīnums un vara. Parasti ar to pietiek, jo cilvēki ir vāji. Bet Jēzus, varbūt viņš bija pirmais, pāriet caur šiem kārdinājumiem un parādā mūs ceļu, kā pārvarēt sātanu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs Jēzu, dāvā man pazīt sevi un pazīt Tevi, un tiekties tikai pie Tevis. Dāvā man pagriezties no sevis, un iemīlēt Tevi, un visu darīt Tevis dēļ. Dāvā man nomierināt sevi, un pacelt augšā Tevi, un ne par ko domāt, kā tikai par Tevi. Dāvā man nonāvēt sevi un atdzimt Tevī, un visu, kas notiks, pieņemt no Tevis. Dāvā man aiziet no sevis un sekot Tev, un vienmēr alkt iet pie Tevis. Dāvā man aizbēgt no sevis un steigties pie Tevis, lai izpelnīties Tavu aizbildnību. Dāvā man baidīties no sevis un nobīties no Tevis, lai būtu starp Taviem izredzētiem. Dāvā man neuzticēties sev, bet paļauties uz Tevi, lai kļūtu par paklausīgo Tev. Dāvā manai sirdij tiekties tikai pie Tevis, un kļūšu kā nabags Tevis dēļ. Uzlūko man – un iemīlēšu Tevi. Aicini mani – un ieraudzīšu Tevi. Un vienmēr priecāšos par Tevi. Āmen. (Sv.Augustīns)

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien salabojiet ar saviem radiniekiem un kaimiņiem, ja esat ar viņiem sastrīdējušies. Un atcerēties, ka viņus Dievs mīl tāpat, kā jūs.

2017. gada 12. martā

2. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Kungs, neapslēp no manis savu vaigu, neatstum savu kalpu dusmās. (Ps 27, 9)

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina meklēt Dieva Vaigu un paļauties uz Kungu, jo Viņš ir mūsu palīdzība un aizstāvis.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kam patīk taisnības un tiesa, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību, apžēlojies par mums.

Kungs, kas modini grēku nožēlu, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Moz 12, 1-4a)

Pirmajā lasījumā Kungs aicina Ābramu izpildīt Viņa Gribu, t.i., iziet no savas zemes uz zemi, kuru Dievs viņam rādīs. Un Viņš paklausīja Kungu un par to, Dievs viņu svētīja un darīja lielu viņa vārdu.

Psalms 33 (32)

II lasījums (2 Tim 1, 8b-10)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils stāsta mums, ka Jēzus ir mūsu Pestītājs, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (17, 1-9)

Šis fragments ir veltīts Pārveidošanai Tabora kalnā. Šeit Jēzus saviem mācekļiem atklāj Dieva Valstību tādu, kādu mēs to ieraudzīsim pasaules beigās, kad tā atklāsies visā pilnībā. Zeme pārveidojas: uz tās nolaidās kvēlojošais mākonis, Jēzus seja un figūra spīd ar īpašu gaismu, bet blakus Viņam paradās divi pravieši – Mozus un Ēlija. Ir redzams, ka Valstība laiks rit citādi, šeit nav robežas starp pagātni, tagadni un nākotni, tāpēc Valstībā var ieiet visi, kas to meklē. Nav brīnums, ka mācekļi negrib pamest šo vietu; viņi ir gatavi palikt šeit mūžīgi. Bet tas nebija iespējams, jo Valstība vēl neatklājas pilnībā, priekšā vēl tāls ceļš, un to jānoiet līdz beigām.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Jēzu Kristu, grēkot pret Tevi un tuvāko baidos, izlikdamies, ka dzīvoju ar svēto dzīvi, paaugstinot sevi virs citiem ar nepamatotiem spriedumiem, lielīgumu un mēļiem. Tāpēc iemāci mani pazemot sevi un godināt Dievu. Iemāci, kādas sāpes nes grēks un kādu brīnišķīgo dziedināšanu – atgriešanās. Iemāci mani raudāt un ieraudzīt savus grēkus. Dievs, esi pret mani, grēcinieku, labvēlīgs, lai patiesā pazemībā kā sirdī, tā arī vārdos un darbos, atļautu man attaisnotam sasniegt sirdsapziņas mājokli un gaidīt, kad varēšu pacelties godības mājoklī. Āmen. (Sv.Alberts Lielais)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un pateiksimies Kungam par visu, ko Viņš mums dod.

2017. gada 19. martā

3. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Pievērsies man un esi man žēlīgs, jo es esmu vientulis. (Ps 25, 16)

Ievads: Šodien liturģija mūs aicina pazemīgi atzīties grēkos, kas apgrūtina mūsu sirdsapziņu, un tad Dievs atbalstīs mūs ar Savu mūžīgo Žēlsirdību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi klātesošs visur, apžēlojies par mums.

Kristu, kas valdi mūsu sirdīs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas grezno mūsu sirdi, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Moz 17, 3-7)

Mozus vada tautu pa tuksnesi, nav ūdens, un tauta sāk žēloties gan uz Mozu, gan uz Dievu. Mozus nezina, ko darīt un prasa Dievam. Viņš visu paskaidro, ko darīt. Izraēļa tauta netic ne Mozum, ne Dievam, būtībā tā grib pierādījumus, bet Kungs ne ko negrib pierādīt tautai, Viņš nereaģē uz manipulēšanas mēģinājumu: „Vai ir Dievs starp mums?” Šos vārdus Viņš palaiž garām, - un arī atbildot uz tautas reālo vajadzību, ne tāpēc, ka Viņš grib kaut ko pierādīt, bet tāpēc, ka Viņš mīl šo tautu.

Psalms 95 (94)

II lasījums (Rom 5, 1-2. 5-8)

Otrajā lasījumā svētais Pāvils mums atgādina, ka Dievs mūs ļoti mīl, jo atdeva savu Dēlu uz nāvi par mūsu grēkiem. Un pateicoties šim upurim, mums ir miers ar Kungu un Viņa Žēlastība.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (4, 5-42)

Šajā fragmentā mēs redzam interesantas tikšanās: Jēzus un samāriete satiekas pie akas. Sieviete pirms tikšanās ar Jēzu dzīvoja ļoti mierīgi, nedomāja par saviem grēkiem un dzīves problēmām. Jēzus prasīja viņai, lai tā dotu dzert, uz ko samāriete pārmet to, ka jūdi nesagājās ar samariešiem. Bet Jēzus kā jūds pirmais iet pretī un sāk sarunu, kad Viņš sāk runāt par dāvanām, samārietei sāk atklāties tikumiskums un viņa sper soli. Viņa varēja neatbildēt, paņemt ūdeni un aiziet, bet viņā palika un sāka Jēzum uzdot jautājumus. Viņa ir spējīga izprast augstākas patiesības, viņa kaut ko meklē. Šeit viņa pārstāv mūsu pasauli. Viens no aspektiem šajā fragmentā ir ūdens, par ko runā Jēzus. Ūdens simbolizē Dieva žēlastību, tā ir Dieva spēks, kuru Viņš dāvina atvērtai dvēselei, lai tā sasniegtu Debesu valstību. Ūdens ir akā. Kas ir aka? Tā ir Baznīca – Kristus mistiskā miesa. Kad Jēzus stāstīja par ūdeni, samāriete bija teikusi, ka Viņam nav smeļama trauka. Šis trauks, šajā gadījumā, ir mūsu piepūle, t.i., ka jāsagatavojas grēksūdzei, jāpiedalās Sv. Misē, jālūdzas u.tml.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Godinu Tevi, Kungs! Mēs dziedam un pateicamies Tev, mūsu Dievs Tēvs,

par to, ka Tu paplašini nakts ēnas un atkal dāvā redzēt dienas gaismu!

Mēs meklējam pie Tevis atbalstu, - Visspēcīgais, Žēlsirdīgais Dievs,

lai atspoguļojas mūsu sirdīs Tavas patiesības patiesa saule!

Svēti mūsu ilgas, un vadi visu, pie ka mēs tiecamies un ko jūtam.

Mēs lūdzam par Tavu labvēlību: dāvā mums grēku piedošanu,

un Savā lielajā mīlestībā uzklausi mūsu lūgšanas!

Tā mēs varēsim cienīgi iet savās dienās pa to ceļu, ko Tu atklāj, un, izpildot likumu,

sasniedzam mūžīgo dzīvi, jo tikai pie Tevis ir dzīvības avots!

Mises noslēgums un vadlīnija

Atceries, ka tu esi Dievam dārgs radījums, Dieva mīlēts un Viņš tevi radīja aiz mīlestības.

2017. gada 20. martā - Svētā Jāzepa svētki, lieli svētki

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads: Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir visa Sākums, apžēlojies par mums.

Kristu, kas esi mūsu brālis un mūsu vadītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi lielais Baznīcas veidotājs, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16)

Pirmajā lasījumā Dievs saka, ka atnāks laiks, kad par pasauli valdīs Viņa Dēls, kas uzcels namu Dieva Vārdam, un Kungs nostiprinās viņu ķēniņa valdības troni uz mūžīgiem laikiem.

Psalms 89 (88)

II lasījums (Rom 4, 13. 16-18. 22)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels stāsta par to, ko mēs varam iemācīties no Ābrahāma. Patriarha ticība dod viņam ne tikai bērnu, ko viņš gaidīja, bet arī padara viņu par pravieti. Viņam tika apsolīts, ka viņš kļūs par daudzu tautu tēvu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (1, 16. 18-21. 24a)

Jāzeps, uzzinot, ka Marija ir stāvoklī, nolēma noslēpumā viņu palaist, lai neapkaunotu. Viņš nepastāsta viņas noslēpumu, neapvaino, bet cenšas pasargāt. Viņš ir tik jūtīgs pret citiem cilvēkiem un viņu vajadzībām, ka viņa auss dzird eņģeļa balsi, ka šis bērns ir no Svētā Gara. Dzirdot šo, Jāzeps paklausīja un pieņēma Mariju sava namā, neskatoties uz to, ka Viņa bija stāvoklī. Pravietojuma vārdi, kuri bija Jāzepa sirdī visu laiku, šajā brīdī kļuva par lēmumu pieņemšanas pamatu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Piemini, svētais Jaunavas Marijas līgavaini, mans mīļais aizbildni svētais Jāzep, ka nav tāda cilvēka, kas, piesaucis tevi un lūdzis tavu aizbildniecību, būtu palicis neuzklausīts. Tāpēc es paļāvībā uzrunāju tevi, lai ar ticību uzticētu tev savu lūgšanu. Aizlūdz par mani, svētais Jāzep, lai Kungs uzklausa manu nodomu, ja tas saskan ar Viņa svēto prātu. Tu biji Dieva Dēla apgādnieks, tu Viņam gādāji uzturu virs šīs zemes, lūdz par mani, lai tavs Audžudēls, mans Kungs Jēzus Kristus, tavas aizbildniecības dēļ uzklausa manas lūgšanas...Es lūdzu par saskaņu savā ģimenē. Svētais Jāzep, Marijas līgavaini, tāpat kā mēs, arī tu pazini ģimenes dzīvi. Jūsu savstarpējā mīlestība bija vērsta uz Dieva Dēlu, kas bija uzticēts jūsu, zemes vecāku, rūpēm. Tāpat kā mums ikvienam, arī jums bija jāraugās, lai jūsu mīlestība augtu gan priekos, gan grūtībās.

Svētais Jāzep, sargā šodien manu ģimeni! Palīdzi mums saprasties. Lūdz par mums, lai mūsu egoisms nekad nesatricina mīlestību. Lai kļūstam aizvien uzticīgāki saviem uzdevumiem un ikdienas pienākumu ritmā aizvien tuvojamies Dieva Dēlam, kas ar savu svētību ir klātesošs ikvienā ģimenē.

Mises noslēgums un vadlīnija

Šodien lūdzaties par neticīgajiem visā pasaulē, lai viņi ātrāk atklātu patieso ceļu uz pestīšanu.

2017. gada 25. martā - Kunga Pasludināšanas svētki, lieli svētki

Vadlīnija: Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas dāvā mums savu mīlestību, apžēlojies par mums.

Kristu, Jaunavas Marijas Dēls, apžēlojies par mums.

Kungs, kas atbrīvo mūs no kārdinājumiem un ļaunā gara viltības, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 7, 10-14; 8, 10c)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par Jaunavu, kura kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls, ko nozīmē: ar mums ir Dievs; un kas būs cilvēces Pestītājs.

Psalms 40

II lasījums (Ebr 10, 4-10)

Otrajā lasījumā Jēzus saka, ka nāk šajā pasaulē pildīt Dieva Gribu, un mēs pēc šīs gribas ar Jēzus miesas upuri padarīti svēti.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (1, 26-38)

Šis Evaņģēlija fragments mums vēsta par Dieva Gribu un Jaunavu Mariju, kura pilnībā atbildēja uz Kunga aicinājumu. Viņa ir mūsu paraugs, kā mums savā dzīvē jāatbild uz Dieva aicinājumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, taisnības Saule, pateicoties Tev taisnīgie ieraudzīja sevi pašus un kļuva par spoguli savām paaudzēm, Tu atklāj manī Tevis pazīšanas durvis, dāvā man vērīgas domas, kamēr es nesasniegšu to gaišo patvērumu, kuru sasniedza senie tēvi, kas izpatika Tev ar saviem varoņdarbiem. Svēti mani ar Taviem noslēpumiem, apgaismo manu prātu ar Tavām zināšanām, lai Tava cerība iespīdēs manā sirdī, ļauj man iekšēji lūgt par to.

Ak, Dievs, mans Tēvs un manas dzīves Kungs, iededz Tavu gaismu manī, ievieto manī to, kas ir Tavs, lai es aizmirstu par savu. Modini manī Tevis izbrīna spēku, lai tas pārvarētu būtības piespiešanu. Rādi manī Tavu noslēpumu vīzijas, lai es apzinātu to, kas bija ielikts manī Svētajā Kristības sakramentā. (Sv. Izāks Sirins)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un atcerēsimies, ka mēs esam aicināti pildīt Dieva gribu katru dienu un katru sekundi savā dzīvē.

2017. gada 26. martā

4. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kungs atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atdzīvināt mūsu ticību un patieso dievbijību, lai patiesi sagatavoties Lieldienas svētkiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi man Gans, apžēlojies par mums.

Kristu, kas ir pasaules Gaisma, apžēlojies par mums.

Kungs, kas esi mūsu dzīvības Dzīvība, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Ķēn 16, 1b.6-7.10-13a)

Pirmajā lasījumā ir tiek stāstīts, ka cilvēks izvēlās citu cilvēku pēc izskata un auguma, bet, kad Dievs izvēlās cilvēku, Viņš skatās uz cilvēka sirdi, nevis uz izskatu.  

Psalms 23 (22)

II lasījums (Ef 5, 8-14)

Otrajā lasījumā sv. Pāvils saka, ka mēs kaut kad bijām tumsa, bet tagad esam gaisma Kungā, un viņš aicina mūs rīkoties kā gaismas bērniem un nepiedalīties neauglīgos darbos.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (9, 1-41)

Šajā Evaņģēlija fragmentā mēs redzam, kā cilvēkam dzimst ticība. Šodien mēs lasām par cilvēku, kas kļūst redzīgs ne tikai ar miesu, bet arī ar garu – bet ne uzreiz. Tam seko smagi apstākļi. Farizeji viņu izjautājot, piespiež viņu noformulēt savu ticību. Pēc dažiem izjautāšanas reizēm dzimst jaunie paskaidrojumi: „dziedinātājs, „pravietis”, „cilvēks no Dieva”, „Dieva Dēls” un tikšanās Seju pret seju! Mēs bieži uztveram ticības pārbaudi kā mocības un kaut ko nevēlamu. Bet dažreiz, kā šodien fragmentā, Kungs ved mūs caur šiem pārbaudījumiem līdz galvenajai tikšanai, kad mēs beidzot saņemam patieso redzīgumu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Tēvs, piedod mums mūsu parādus! Caur Jēzu dāvā mums Savu mieru. Piedod mums mūsu muļķīgas kļūdas un pārkāpumus. Tu pazini mūs, Tu zini, kādi mēs esam – neapzināti, nenobrieduši, apmaldījušies pašā pieredzē. Bet Tu ar savu labvēlību un žēlsirdību mums piedod.
Mēs lūdzam – piedod mums, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Kungs, mēs saņemam daudz sāpīgus sitienus un mazus klikšķus, tie mūs nogurdina, nomāc. Bet neļauj mums vākt apvainojumus, bet dāvā piedot nekavējoties. Šo mēs gaidām no Tevis – lai tava piedošana nekavētos. Tas būtu  nepanesami, ja Tu atteiktu mūs piedod, tāpēc arī mēs nevaram kavēties piedot citiem.
Un neieved mūs kārdināšana, bet atpestī mūs no ļauna. Vislielākais ļaunums – nebūt kopā ar Tevi, Kungs, bet būt nošķirtam no Tevis. Ja iekritīsim kārdinājumā, lai ar Tavu spēku tas kļūs par iespēju pierādīt Tev savu mīlestību. Dāvā spēku cīnīties ar ļauno, un sātans, šī rēcošā lauva, neko nevarētu izdarīt. Kungs, lai šie lūgšanas vārdi rada auglīgo zemi mūsos, lai tie stiprinātos un nestu augļus – trīsdesmitkārtīgus, simtkārtīgus!

(Deniss Veje)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un palīdzēsim visiem, kas prasīs mūsu palīdzību, un to darīsim Kristus mīlestības dēļ.